Hagaomledningens skyltning

Nu byggs Västlänkens Hagastation. Jag granskar skyltningen av omledningen för cyklister från Allén till Sprängkullsgatan. Ett par ställen är bra, men det finns ett och annat att anmärka på. Vad kan dessa brister lära oss?

Översikt
I Allén nära Hagakyrkan ansluter ett nord-sydligt pendlingscykelstråk från Västra Frölunda till det öst-västliga som löper genom hela Allén. Pga att man nu bygger Västlänken och dess Hagastation görs avspärrningar och omledningar. Låt oss titta närmare på hur man skyltat omledningen av pendlingscyklisterna som ska från Allén vid Viktoriagatan (A) till Sprängkullsgatan vid Handels (B).

Jag granskar skyltningen som den var i maj 2019. Att omledningen blir en väldig omväg i vårt fall är en annan historia. Det diskuteras i Omledningsväg genom Haga. Här granskar jag bara hur skyltningen kommunicerar den faktiska omledningen.

Jag försöker identifiera allt – stort som smått – som kan skapa problem för cyklister, även detaljer som någon kanske uppfattar som petiga och negativa. Se det som analys medelst dammsugning. Det är naturligtvis inte alltid lätt för omledaren att göra sin tanke tydlig för alla cyklister, men några av de problem jag pekar på borde i alla fall gå att eliminera.

Följande karta ger en överblick:

Karta Omledningsskyltning genom Haga

Heldragen blå linje är den (mer eller mindre) skyltade omledningen för cyklister från A till B. Streckad blå linje är en tillfällig gc-led från Rosenlund. Streckad grön linje är en gångväg. Rosa band i Allén är avstängda cykelbanor. Siffror markerar intressanta platser för omledningens skyltning och refereras i texten. Karta från Eniro.

Plats A, Viktoriakorsets östsida
Här på östsidan finns bara en enda orange skylt. Den sitter på en hög stolpe, skymd för cyklister av andra vägvisningsskyltar på samma stolpe. På andra sidan Viktoriagatan vid plats 1 anas flera orange skyltar som vi ska återkomma till.

Allén vid Viktoriagatan öst

Vy längs Alléns centrala cykelbana åt väster med den korsande Viktoriagatan närmast. Bilden är tagen ett stycke vid sidan om cykelbanan så att den orange vägvisningsskylten inte ska vara skymd.

Den orange vägvisningsskylten nämner inga platser som kan hjälpa oss på vår färd mot plats B vid Sprängkullsgatan. Men om vägen till vår destination är omledd så att man ska ta sig över till andra sidan Nya Allén är det bra att veta det före korset, för är det rött rakt fram och grönt över Nya Allén, kan man passa på att korsa den gatan först. Cykelpassagen före korset har dessutom trafikljus för cykel i rätt riktning för oss, till skillnad från passagen på andra sidan Viktoriagatan.

Plats 1, Viktoriakorsets västsida
Här finns två ganska motsägande orange skyltar. En är jättestor och säger att trottoar och cykelbana är avstängd söderut längs Viktoriagatan mot Vasagatan. Den hänvisar alla som ska mot Linnéplatsen att istället fortsätta cykelbanan västerut mot plats 3. Men en mindre skylt säger att den cykelbanan är avstängd och hänvisar med en pil över Nya Allén till GC-banan på norra sidan.

Allén vid Viktoriagatan väst

Den stora skylten säger att Viktoriagatan är avstängd söderut och att vi istället ska fortsätta västerut i Allén …

Allén vid Viktoriagatan väst mot norr

Foto från stora skyltens plats mot norr. … Men den lilla skylten till vänster i bild säger istället ”cykelbana avstängd” och hänvisar cyklister att korsa Nya Allén. Här är cykelpassagen enkelriktad åt fel håll för oss (men skylten påsades någon gång den 22…23 maj).

Förmodligen vill den lilla skylten säga att den södra banan bara är avstängd för cyklister men inte för gående. Men ska man vara petig så betyder budskapet ”cykelbana avstängd” att varken cyklister eller gående får passera där. Banan är en cykelbana med mittlinje och allt. Enligt lag får gående använda cykelbanor om det inte finns en gångbana, men hela banan är likväl en cykelbana, och nu alltså avstängd enligt skylten.

Banan är inte spärrad med staket förrän längre in vid plats 3, och man anar redan från plats 1 att det framför den fysiska avspärrningen finns en orange skylt som pekar åt vänster för dem som ska till Linnéplatsen. Det är rätt riktning för oss som ska till B. Så kanske är lilla skylten vid plats 1 bara en förvarning om den kommande avspärrningen vid plats 3. Förvarningar är bra. Då kan man planera. Alla dessa faktorer gör att man lätt tror att det är ok att cykla vidare till plats 3 och sedan följa gången som går åt vänster precis före själva avspärrningen. Allt ser också ganska bra ut längs den vägen ända tills man kommer till spårvagnshållplatsen vid Parkgatan. Där leds man rätt ut på den smala perrongen som uppenbart inte är så lämplig för cykling.

Jag tror att den stora och den lilla omledningsskylten kommer från två olika planeringar som inte har samverkat.

Plats 2, Viktoriakorsets nordsida
Här finns två små orange skyltar. En pekar mot Rosenlund och en annan mot Linnéplatsen.

Allén vid Viktoriagatan nord mot väst

Vy västerut från Viktoriakorsets nordsida. Till höger en hänvisning för både gående och cyklister till Rosenlund. Till vänster en hänvisning över Nya Allén för gående till Linnéplatsen, men ingen info till cyklister om hur de ska ta sig dit.

Allén vid Viktoriagatan nord mot syd

Vy söderut från Viktoriakorsets nordsida. Till höger syns hänvisningen över gatan för gående till Linnéplatsen. På andra sidan gatan syns den stora skylten som spärrar Viktoriagatan och pekar höger för både gående och cyklister, rakt mot den mindre skylten ”cykelbana avstängd”, som i sin tur är vinklad så att den är omöjligt att se härifrån.

En omledning till Rosenlund är ointressant för oss som ska till Sprängkullsgatan. Skylten till Linnéplatsen för gående är vår enda hjälp då det inte finns någon annan info till cyklister. Den stora skylten på andra sidan förstärker budskapet om vägen till Linnéplatsen och får även cyklister att korsa Nya Allén för att välja den vägen. Också de som cyklat därifrån och hit kan bli förvirrade av skyltningen här och cykla tillbaks över Nya Allén igen.

I en punkt där gående och cyklister ska ledas olika vägar till samma destination tror jag att det måste finnas skyltar för båda trafikslagen. Helst bör man dessutom vända symbolerna så att de ser ut att gå/cykla åt önskat håll, vilket demonstreras i Vänd cykelsymbolen rätt.

Plats 3, vid cykelbanans faktiska avstängning
Här finns två orange skyltar – dels den vi förut såg på avstånd om Linnéplatsen och som vid närmare granskning visar sig ha gång- men inte cykelsymbol, och dels en som pekar tillbaka mot Viktoriakorset med både gång- och cykelsymbol. Att den ena skylten saknar cykelsymbol är dock ingen skillnad som man lägger märke till om man redan fått uppfattningen att man ska cykla denna väg mot Linnéplatsen. Cyklister är rätt vana vid omledningsskyltar som hjälper gående men inte tänker på cyklister, så många märker nog bara att själva destinationen är den rätta och fortsätter. Det finns heller inga alternativa vägar i denna punkt.

Trots att plats 3 inte är någon förgrening finns det en cykelomledning åt ena hållet men inte åt andra. Möjligen är den bakomliggande tanken att cyklister ska leda cykeln från Sprängkullsgatan genom hållplatsen men hoppa på cykeln när de kommit hit.

Där Rosenlundsbanan ansluter till Allén
Den blå streckade linjen på kartan ovan visar en tillfällig GC-bana från Rosenlund som ansluter till Nya Alléns norra GC-bana. Här finns följande omledningsskyltar:

Allén vid Rosenlundsgångnen

Omledningsskyltar där den tillfälliga GC-banan från Rosenlund når Nya Alléns norra GC-bana. Bilden är tagen söderut med bygget och Hagaparken i bakgrunden.

Tolkningen måste bli att cyklister som ska till Linnéplatsen har två val: höger eller vänster, medan gående alltid bör välja vänster. Cyklister med lokalkännedom översätter nog det till att vänster går till Linnéplatsen via Sprängkullsgatan och höger via Linnégatan – två helt olika vägar dit. Med tanke på vårt mål borde vi välja vänster. De cyklister som därmed svänger vänster mot Viktoriagatan får inte mycket annat att välja på än banan genom Hagakyrkans hållplats mot Sprängkullsgatan som enligt vissa indikationer bara är tänkt för gående.

Och de cyklister som istället svänger höger får snart se denna skylt:

Allén med Sprängkullen i sikte

Omledningsskyltar längs Nya Alléns norra GC-bana hänvisar samtliga som ska till Sprängkullsgatan att ta vänster, dvs österut mot Viktoriakorset. Bilden är tagen söderut med Hagaparken och Sprängkullsgatan i bakgrunden. Här ser vi nästan ända till vårt mål, plats B vid Handels.

Ingen säger att det är lätt att skylta stora omledningar, men nog finns det en del onödiga motsägelser för cyklister bland dessa orange skyltar.

Plats 4-6 vid Pustervik
Trots allt väljer vi nu att fortsätta västerut ända till plats 4 i Allén strax före Pustervikskorset. I detta kors byter Nya Allén namn till Norra Allégatan.

Allén vid Pustervikskorset öst

Nya Alléns norra GC-bana upphör vid Pustervikskorset, vid plats 4 närmast kameran. Här finns åt vänster en cykelpassage över Nya Allén, vilket också utgör den normala leden vidare för cyklister. Plats 5 ligger rakt fram på andra sidan övergångsstället utan cykelpassage. Men där finns en smal cykelbana bakom refugerna och en orange omledningsskylt till Linnéplatsen. Plats 6 ligger bland träden bakom den vita bilen.

Vid plats 4 går den huvudsakliga cykelvägen direkt åt vänster över Nya Allén, vilket också framgår av den ordinarie svarta skyltningen. Här finns ingen omledningsskylt som säger att det ska vara på något annat sätt nu. Svänger man därför vänster, hamnar man efter två ljusreglerade korsningar vid plats 6. Där ser man bara en enda omledningsskylt. Den säger att både gående och cyklister ska svänga höger igen, oavsett destination. Man leds alltså tillbaks till Norra Allégatan som är Nya Alléns namn efter korsningen. Cyklar man så, tvingas man efter tre meningslösa trafikljuspassager fortsätta rakt fram i den biltäta Norra Allégatan till Järntorget, se Omledning vid Pustervik. Att omledningen mot Linnéplatsen egentligen går åt vänster från plats 6 och in i Haga får man inte veta vid detta vägval.

Om vi istället svänger höger mot Pusterviksplatsen och sedan i en båge för att komma in bakom refugen till den smala cykelbanan vid plats 5, kommer vi till en orange omledningsskylt mot Linnéplatsen, se bilden ovan. Det finns även en sådan skylt vid plats 6, men den är vänd så att man bara ser den om man kommer via plats 5.

Där vi startade vid A var vägen mot Linnéplatsen rätt väg till vårt mål B – Handels vid Sprängkullsgatan. Men här vid Pusterviksgatan har vi blivit ledda så långt bort från vårt mål så att Linnéplatsen inte längre framstår som en bra ledstjärna för oss. Man måste undra om en omledning dit fortfarande är relevant, eller om den kommer att gå via Linnégatan utan att alls komma i närheten av Handels. Vidlyftiga omledningar kräver hänsyn till många fler ruttalternativ än korta omledningar som bara har få eller inga förgreningar längs vägen. I vårt fall hade vi behövt en skylt för destinationen ”Linnéplatsen via Sprängkullsgatan” för att veta hur omledaren har tänkt.

Låt oss anta att vi som ska till Handels ändå förstår att vi ska svänga in i Haga, och att orange skyltar mot ”Linnéplatsen” nog betyder ”Linnéplatsen via Sprängkullsgatan”.

Plats 7-8 i Haga
I Haga finns entydiga och korrekta orange skyltar. Bra!

De följer både Trafikkontorets och Trafikverkets principer som säger att omledningar ska skyltas med destinationer i alla punkter där man behöver välja väg. Tyvärr är hela vägen genom Haga belagd med gatsten, vars komfort ligger långt ifrån den pendlingscykelbana som den ersätter. Vägen är dessutom spärrad på ett ställe med betonggrisar som gör det svårt för lastcyklar eller cykelkärror att passera. Det hade behövt ändras, i synnerhet som omledningen tjänstgör som pendlingscykelbana. Men om vi håller oss till skyltningen så är den bra här.

Bra skyltat i Haga

Entydiga och korrekta orange skyltar inne i Haga. Tyvärr gatstensskak hela vägen.

Vid korsningen Sprängkullsgatan / Haga Östergata är skyltningen tydlig med att man visserligen kan cykla hela vägen ner till Södra Allégatan, men där tar det stopp. Istället erbjuds omledningen genom Haga till Rosenlund. Här behöver man inte tveka.

Plats 9 vid Handels
Här ligger plats B som är vårt mål. Om man kommer söderifrån, från Övre Husargatan, och hade tänkt cykla Allén österut, skulle man behöva bli informerad här så att man kan välja Vasagatan istället för att hamna i omledningen genom Haga som ger en halv km omväg i onödan. Det är tillåtet att cykla Viktoriagatan till vår punkt A, så Vasa-Viktoria hade varit ett mycket bättre val för oss, bara vi varit förberedda.

Funderingar
Här finns många lärdomar för den som vill göra bra omledningar. Denna artikel är dock tillräckligt lång, så en sammanställning av viktiga saker att tänka på får anstå till ett annat tillfälle. Jag har ju också undersökt andra omledningar i andra artiklar. De kan också ingå som underlag vid en sammanställning.

Synpunkter på skyltningen av denna omledning eller på min granskning av den mottages tacksamt. Bra att ha vid en kommande sammanställning av önskvärda principer för orange skyltning.

Tillägg 28/5: Två skyltändringar
Idag på lunchen noterade jag att cykelbanan mitt i Allén mellan Pusterviksgatan och Järntorget åter har öppnats. Den konstiga hänvisningen på plats 6 tillbaks till Norra Allégatan är därmed borta. Inga nya skyltar finns, så huvudflödet av cyklister österifrån som vill följa omledningen till Linnéplatsen kommer nu att hamna på Järntorget.

Dessutom har omledningsskyltarna ändrats där den tillfälliga GC-banan från Rosenlund når Nya Alléns norra GC-bana. Numera hänvisas gående explicit åt vänster och cyklister bara åt höger. Men den efterföljande hänvisningen av båda trafikslagen åt vänster kvarstår.

Möjligen kan någon mer skylt ha ändrats i området.

Tillägg 3/6: Ett steg fram, ett tillbaka
Idag såg jag att den orange skylten på Viktoriakorsets nordsida som hänvisar cyklister till Rosenlund har kompletterats så att man även hänvisar till Linnéplatsen samma väg. Det minskar förvirringen något.

Men på Haga Östergata där det omledda pendlingscykelstråket går, har nu hela gatans bredd blockerats av en grushög och en grävmaskin. (Tack Fredrik för tipset i Facebookgruppen Cykla i Göteborg!)

Grushögen på Haga Östergata

Haga Östergata – tillförordnat pendlingscykelstråk. Men det syns inte.

Den smala norra trottoaren är enda sättet att komma förbi, men det har inte gjorts någon ramp upp för cyklister. Det verkar som om detta grushögsprojekt utförs oberoende av Västlänksarbetena, och att Haga Östergata egentligen bara används som gruslager och parkering för grävmaskinen vid ett gatuarbete på Östra Skansgatan. Troligen har de ingen aning om att de blockerar ett tillfälligt pendlingscykelstråk. Har de ens frågat Trafikkontoret om lov? Trafikkontoret skulle behöva koordinera alla arbeten som kan påverka en och samma omledning, speciellt när det gäller pendlingscyklingsnätet.

Tillägg 25/6: Haga Östergata fortfarande spärrad
Jag felanmälde hindret på Haga Östergata den 10/6 och påminde den 17/6. Andra har också felanmält det. Jag har inte fått något svar än, men en som anmälde tidigare fick svar från kundtjänsten att de hoppades att problemet blivit åtgärdat. Att kundtjänsten hoppades har tydligen inte hjälpt. Frågan är om de hoppats så mycket att de inte skickat vidare ärendet till TK. Det skulle förklara varför inget händer och jag inte får svar. Appen Cykelstaden är en stark länk i kedjan, men efter den håller inte ”cykelkedjan”, varken för att fixa problemet eller återkoppla med en förklaring till varför det inte går.

Gatan är fortfarande tillförordnat pendlingscykelstråk då den bättre cykelväg som byggts genom arbetsplatsen inte kunnat öppnas enligt plan pga ett oväntat grävarbete i Allén. Därför måste det betraktas som dåligt att pendlingscykelbanan på Haga Östergata fortfarande verkar behandlas med sådant ointresse.

Det här inlägget postades i Omledningar, Provåkning, Skyltar o symboler. Bokmärk permalänken.

2 svar på Hagaomledningens skyltning

 1. Linda skriver:

  Tack för en tydlig genomgång! Jag har haft jättesvårt att förstå omledningen ute i verkligheten och bara hamnat fel, utan att förstå hur det varit tänkt att jag skulle köra istället. När jag hemma i lugn och ro läser ditt inlägg förstår jag däremot helheten, tack vare kartan, och uppmärksammas på skyltar som jag inte alls såg längs min väg ute i verkligheten.

  Som du säger är det här en verklig utmaning att kommunicera, och jag tycker inte att det var tillräckligt väl planerat för att kunna släppa på trafiken nu i början på maj. Nu får projektet lappa och laga i en omledning med dåliga förutsättningar och för arga trafikanter som inte fattat nåt, och de senaste veckorna hittat sina egna vägar där det går att komma fram (som nog ofta inte stämmer med omledarens tanke, men heller inte är nåt man som trafikant överger när man väl hittat en väg att ta sig fram).

  Den viktiga frågan för framtiden är hur omledningen kunde ha gjorts intuitiv och skyltats istället – det går ju inte att leverera en sån har lång informationstext ute i trafiken. Det känns viktigt att både projektet och kommunens kravställare drar lärdom av detta så att vi trafikanter inte hamnar i samma situation vid nästa omledning igen.

  Särskilt frågan om Viktoriagatans avstängning (och skyltningen av den) som verkligen ställer till det ihop med Västlänkens avstängning borde ha identifierats av kommunen som ett problem och lösts först, som förutsättning till TA-planen och kraven för omledningen för Västlänken, tycker jag.

  • admin skriver:

   På pricken, Linda!

   Man kan förbättra den nuvarande skyltningen, men om några veckor går bygget in i en ny fas med andra omledningar. Det viktigaste är att försöka dra lärdomar av detta och hitta principer för bättre fungerande skyltning i fortsättningen. Omledningar kommer vi ju att få se en hel del av de kommande åren.

   Och som jag brukar säga: Rätt utnyttjat kan stora ombyggnader vara utmärkta tillfällen för att uppmuntra fler att cykla – om cykeln framstår som det smidigaste sättet att ta sig igenom stadens byggkaos. Det påpekas också i cykelprogrammets förord.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.