Skeppsbrons cykelhänsyn?

GP skrev den 3 juni om Skeppsbrons utveckling och hur Göteborg arbetar med den. Trots att det är ett av de viktigaste pendlingscykelstråken nämner projektchefen inte ordet cykel. Utvecklingen blir väl inte ännu en cykelavveckling som vid Stenpiren strax intill?

Cykeln nämns inte
I GP:s artikel berättar Rune Arnesen, projektchef på Älvstranden utveckling om Skeppsbron-projektet. Ordet cykel nämns inte. Och inget av det som sägs visar att cykeln finns med på kartan. Det som nämns är att Skeppsbron ska bli en levande plats för alla göteborgare, en ny mötesplats som pulserar av liv. Allt som görs syftar dit. Det kommer att byggas 450 lägenheter. Älvstranden utveckling styr hur bottenvåningarna används. Kanske ett nytt restaurangdistrikt, funderar man.

Cykeln nämns som sagt inte. Däremot nämns bilen – i form av ett nytt stort underjordiskt garage. Och den som varit vid Stenpiren vet att där dominerar kollektivtrafiken totalt.

Bilar och kollektivtrafik blockerar stan

En massa bilar och stora kollektivtrafikfordon gör inte alltid en stad välkomnande. Tänk om vi byggde staden så att fler ville cykla istället! Vissa städer gör så. Blir Göteborg en av dem?

Från småstad till nära storstad
Göteborgs Cykelprogram för en nära storstad 2015-2025 inleder sin sammanfattning på sid 9 med konstaterandet:

Utgångspunkten, att Göteborg är på väg från en stor småstad till en nära storstad, innebär att staden förtätas och att fler målpunkter kommer att ligga inom gång- och cykelavstånd. I en nära storstad ska det vara snabbt, enkelt och säkert att cykla.

I en storstad måste man ta hänsyn till att trafik inte alltid är lokal, utan att man måste kunna passera ett område för att kunna ta sig mellan hem och arbete eller vilka målpunkter man kan ha i sin vardag. Speciellt viktigt är det att ordna så att det är lätt att välja något av de trafiksätt som staden vill gynna. Det är ju så man kan gynna dem. Och i en nära storstad är cykeln ett fantastiskt lämpligt trafiksätt.

Kommunen kräver stor cykelhänsyn
Nedan beskrivs tre viktiga saker för Göteborgs, pendlandets, hälsans och miljöns framtid. Jag hittar tyvärr inga spår av dessa av staden uttalade strävanden i artikeln, men hoppas innerligt att de finns med på kartan och att projektet har gett dem en seriös behandling. Den märktes inte i GP-artikeln. Kanske togs den upp i intervjun men redigerades sedan bort. Hur som helst behöver behandlingen av genomfarts-cykelbanan synliggöras.

1. Göteborg fredade stomcykelnätet 2007
Två långa s.k. stomcykelbanor för pendling inrättades med villkorat miljonbidrag från Naturvårdsverket. En av dem går längs älvstranden förbi Skeppsbron. I Göteborgs Trafiknämnds möte 2007-01-26 beslutades:

– att förändringar på stomcykelnätet som innebär tillkommande konfliktpunkter mellan cyklister och andra trafikanter måste motiveras särskilt för att få genomföras.
(§ 16, dnr 2580/06 om stomcykelnät)

2. Göteborg vill tredubbla cyklandet
Cykelprogrammet annonserar sina två huvudmål på sid 9:

MÅL:
– 2025 har antalet cykelresor tredubblats.
– 2025 tycker tre av fyra göteborgare att Göteborg är en cykelvänlig stad.

Det går naturligtvis inte om man blockerar, tränger ihop, kringelikrokar och oframkomliggör cyklandet längs de viktiga stråken. Motsatsen är nödvändig om Göteborg ska lyckas. Det inser Göteborg mycket väl. Trafikdirektören visar det exempelvis i sitt förord på sid 3 till cykelprogrammet:

Trots dessa kvaliteter har cykeln haft en undanskymd roll i Göteborgs trafiksystem. Men nu är det slut med det.

3. En pendlingscykelled är utpekad här
Cykelprogrammet anger tydliga funktionskrav på pendlingscykelnätet på sid 37. Och på sid 40 finns kartor där man ser översiktligt var lederna går. En viktig pendlingscykelled är den tidigare statssubventionerade stomcykelbanan längs södra älvstranden som går förbi Skeppsbron. Här ska man alltså kunna cykla i 30 km/tim och köra om varandra – i bägge riktningarna samtidigt – oavsett cykelvolymer. Genhetsfaktorn ska vara lägre än 1,25. Det ställer naturligtvis krav på stadsplaneringen.

En 200 m lång del av denna snabba led har vid Stenpiren omvandlats till gångfartsområde. Den har skyltats cykelbana upphör, så före måste man numera sakta in, genom området ska man framföra cykeln i gångfart och efteråt får man börja accelerera så att man kommer upp till sin pendlingscykelfart igen. Vad innebär denna strypning för krav på framkomlighet på resten av leden för att den fortfarande ska kunna klara kravet på medelhastighet för pendelnät?

Förmodligen vet Rune Arnesen det, eftersom han i artikeln berättar att man gjort ett antal flödesstudier för att försöka få ett grepp om hur folk kommer att röra sig i området. Jag hoppas att man i dessa studier varit medveten om Göteborgs funktionskrav på pendlingscykelnätet, den högsta klassens cykelnät, den klass som denna led tillhör.

Frågor till Rune Arnesen
Jag vill att Rune Arnesen, projektchefen på det kommunala bolaget Älvstranden utveckling, förklarar hur projektet kommer att hantera pendlingscykelstråket genom Skeppsbron och hur man applicerar cykelprogrammet i detta område. Speciellt vill jag att han kommenterar mina tre punkter:

 1. Göteborg fredade stomcykelnätet 2007. Tillkommer några konfliktpunkter eller andra begränsningar på cykelleden genom Skeppsbron? Är det i så fall avstämt mot TN § 16, dnr 2580/06 enligt ovan?
 2. Göteborg vill tredubbla cyklandet. Kommer cykelleden genom Skeppsbron att byggas för tredubblad trafik?
 3. En pendlingscykelled är utpekad här. Kommer cykelleden genom Skeppsbron att vara en fullvärdig pendlingscykelbana enligt cykelprogram 2015-2025?

Jag kommer att återge hans svar här när jag får det. Men innan jag ber honom svara, vill jag ha lite remissreaktioner från er så att jag kan göra förbättringar i denna text. Så välkomna att kommentera!

Svaret som jag INTE vill ha
Vad som helst men inte detta:

NIMBY – Not In My Backyard! Cykla kan ni väl göra någon annanstans där människor inte vill vara. Ni rubbar våra cirklar. Vi vill ha flanörer, kollektivtrafik och bilparkeringar, inte en massa cyklister som stör oss andra genom att hasta förbi till sina jobb. De tar för mycket plats och inkräktar på stadsutvecklarnas frihet. Stadsutvecklingen blir mycket lättare om vi kan tänka bort alla cyklister som nödvändigtvis måste köra fortare än gångfart. Och det gäller i varje enskilt område som vi kommer att arbeta med.

Jag återkommer om vilket svar jag verkligen får när jag skickat frågan.

Tillägg 6/6: Några justeringar
Jag har fått många uppmuntringar här och i min tråd i Facebookgruppen ”Cykla i Göteborg”, men också några synpunkter som jag försökt arbeta in. Tack för all respons hittills!

För att det inte ska framstå som att jag påstår att projektet negligerat genomfartstrafiken med cykel har jag förtydligat i avsnitt ”Kommunen kräver stor cykelhänsyn”.

Jag har också uppmanats bli mer specifik i mina frågor. Jag har därför förtydligat fråga 1, 2 och 3 i avsnitt ”Frågor till Rune Arnesen”.

Dessutom har jag petat in en liten mening till i bildtexten. Jag är öppen för ytterligare synpunkter tills i morgon kväll. Då är det nog dags att ställa frågorna.

Tillägg 7/6: Frågorna skickade
Jag har nu skickat mina tre frågor till Rune Arnesen på projekt Skeppsbron och bett om svar som jag kan publicera här.

Publicerat i Cykelplan 2025 | 8 kommentarer

Bilars respekt för cykelbanor

En del bilförare använder cykelbanan som om den var deras VIP-parkering. Troligen har de en reflexmässig förklaring till varför just de faktiskt måste stå just där. Men förblindas inte! Det finns många som visar tydlig respekt också.

Bilar och cykelbanor

Klassisk situation: Jag ska bara … Bilen stod här rätt länge. Föraren gjorde sig ingen brådska. Jag såg att någon t.o.m. hade satt en protestlapp på vindrutan. Södra Vägen helt nyligen i riktning mot Korsvägen i Göteborg.

Bilar och cykelbanor

Samma plats. Det finns tre möjligheter: stå olagligt på en av körbanans två filer, stå olagligt över precis hela cykelbanan eller stå lagligt runt hörnet och gå 100 meter. I just detta fall uppmuntrar p-vakten med hjälp av en lapp föraren att göra ett annat val nästa gång.

CityCat-sopare, bild från video

Samma plats igen. När jag cyklar till jobbet ser jag med jämna mellanrum ett arbetsfordon från kommunen som ställer sig på cykelbanan medan chauffören går in och köar för att köpa sig en frukostbaguette. Just denna bild är från en video jag tog förra sommaren. Han kommer alltid från stan i körbanan, men slår på saftblandare och kör upp på cykelbanan i början på detta kvarter, dock utan att utföra arbete. Sopskivorna förblir stilla och uppdragna. Efter inköpet kör han vidare på cykelbanan kvarteret ut, u-svänger oftast på övergångsstället precis före Korsvägen, stänger av saftblandaren och kör sedan tillbaka på Södra Vägens körbana. Någon gång har han faktiskt sopat lite pliktskyldigt några få metrar direkt efter inköpet. Ibland är det en annan variant av arbetsfordon, men rutinen är densamma – låtsas jobba för att ursäkta att fordonet blockerar cykelbanan.
Det är uppenbart att föraren förstår.

Bilar och cykelbanor

Och samma plats än en gång. Här är en som tillfälligt stannat bilen i en av de två bilfilerna istället. Både han och de fyra barnvagnsförarna längre bort valde vänligt nog att lämna cykelbanan fri. Ingen cykel syns just nu, men jag själv passerade precis, och inom 20 sekunder kan en klunga hempendlande cyklister rulla förbi efter att ha fått grönt i korsningen längre bort.

Bilar och cykelbanor

Sämsta tänkbara val av p-plats – mitt på Avenyns övergångsställe över Vasagatans cykelbana. I bildens nedre vänstra hörn finns en fri yta där bilen inte hade varit i vägen för någon. Men bilden är från tidigt 2014. Sedan dess verkar Göteborgs Spårvägars (GS) trafikledning ha bytt stil med besked.

Bilar och cykelbanor

Östra Hamngatan genom Brunnsparken: Två GS-bilar visar hänsyn till både cykel- och gångtrafiken. Cykelbanan är den otydliga ljusa remsan. Gångbanan går främst t.v. om den bastanta stolpen.

Bilar och cykelbanor

Samma plats. En GS-bil på varje sida, bägge ur vägen för cyklister och gående.

Bilar och cykelbanor

Samma plats, östra sidan. En GS-bil, en grävare och en lastbil som alla håller cykelbana och gångväg fria.

Bilar och cykelbanor

Samma plats igen. Två GS-fordon står hänsynsfullt ur vägen.

Bilar och cykelbanor

Samma plats än en gång. Tre GS/Västtrafikfordon ställda hänsynsfullt. Börjar det bli tjatigt nu? Det finns mer, men jag tror poängen framgår. Flera gånger har jag stannat och berömt dem. De tackar och svarar att de verkligen tänker på det också. Jag tror dem!

Bilar och cykelbanor

Även entreprenörer kan anstränga sig! Parkering enbart i lyktstolpzonen, inte i gång- eller cykelbanan.
Tack LP Entreprenad!

Bilar och cykelbanor

Till och med taxi kan ha empati och ögonen på skaft.

Bilar och cykelbanor

I denna bil satt en polis i passagerarsätet. Jag talade med honom om att det hade varit lätt att stanna utanför cykelbanan, den enda remsa där vi cyklister egentligen får vara. Han höll med och lovade spöa föraren när denne kom tillbaka. En civilpolis hade en annan dag ställt sig här, och ställt sig hänsynsfullt. Även på andra platser i stan har jag noterat tydligt hänsynsfullt uppställda polisbilar.

Bilar och cykelbanor

Här en firmabil från AV1. Föraren måtte ha haft annat i tankarna än oss oskyddade trafikanter vid val av uppställningsplats. Mitt intryck är att de som ofta parkerar här också gör det hänsynsfullt, medan de som dyker upp sporadiskt mera sällan tänker på oss andra.

Bilar och cykelbanor

Till sist Östra Nordstans sida mot Centralstationen. Polisen var säkert tvungen att stanna här i all hast, men hann ändå placera sig så hänsynsfullt som möjligt. Det fanns plats över för både cyklister och gående.
Det är TQ – trafikintelligens!

Så tack alla ni bilförare som visar sådan hänsyn! Era omtankar sprider glädje och skapar samarbetsvilja. Ni är också bra föredömen för de kollegor som ännu inte nått så långt i sin förmåga att samspela i trafiken.

Tillägg 18/5: Uppskattningar
Strax efter publiceringen tipsade jag Västtrafik/GS och LP Entreprenad och pekade på det beröm jag gett dem. Bägge har svarat uppskattande.

Publicerat i Beröm, Beteende, Sociala normer | 6 kommentarer

Skyltar i farlig vinkel

Under vissa väg- och spårarbeten stannar inte bussar och spårvagnar på sina vanliga hållplatser. Då sätter Västtrafik upp hänvisningsskyltar, men de är ibland farliga för cyklister. Här några farliga exempel från senaste arbetet vid Avenyn-Valand.

Problem 1: Hyveleffekten

Utstickande skylt på Avenyn-Valands västsida

Här kan cyklisters huvuden få sig en avhyvling. Bild från Avenyn-Valands västra cykelbana.

Västtrafik brukar fästa sina skyltar på hållplatsernas räcken. Så som den är vinkad på bilden kan cyklister köra huvudet rätt in i skyltens kant. Om man behöver rikta sin uppmärksamhet mot något annat i trafiksituationen tills man kommer nära, kan det vara svårt att upptäcka den utstickande skylten. Vinkeln kan då vara så snäv så att det blir som att titta rakt mot en knivsegg. Värst är det om man i sista minuten tvingas väja åt vänster för en gående så att man hamnar rätt i skyltens kant. Man väntar sig ju inte sådana hinder i cykelbanan och tittar normalt inte efter dem.

För några år sedan var det precis likadant på Kungsportsplatsens hållplats.

Fästet tillåter att skylten vinklas åt valfritt håll. Jag såg att någon en dag hade vridit skylten i bilden ovan så att den inte skulle sticka ut i cykelbanan. Men dagen därpå var den vriden tillbaks igen till det farliga läget. Om dessa skyltar ska användas intill cykelbanor behöver de vara vinklade så att skylten inte sticker ut i banan. Fästet måste också låsas så att skylten inte kan vridas ur säkert läge av allmänheten.

Problem 2: Lealösa skyltar

Utåtlutande skylt på Avenyn-Valands östsida

Här kan cyklister åka på en knockout eller en skrapning. Den närmaste skylten sitter dåligt fast i sin fot. Den bortre sitter stadigare. Bild från Avenyn-Valands östra cykelbana.

På östra sidan Avenyn stod en skylt utan styrsel i en lös fot. Skylten lutade sig ut mot cykelbanan. I denna vinkel kan passerande cyklister visserligen se skylten, men det är ändå inte ok att sätta ut sådana hinder. Se vidare Göteborgs tekniska handbok som citeras nedan.

Och denna skylt demonstrerar ännu ett problem i samspelet mellan gående och cyklister, nämligen:

Problem 3: Skygglappseffekten

Skymmande skylt på Avenyn-Valands östsida

Denna skylt är en effektiv skygglapp för gående som ska korsa cykelbanan.

När gående ska lämna hållplatsen och korsa cykelbanan kan denna skyltplacering effektivt hindra dem från att se cykelbanan och annalkande cyklister. Vi människor fungerar i många fall så att vi aktar oss för faror som vi ser, men är helt aningslösa om faran är skymd. Det är därför som folk kan kliva rätt ut i gatan framför en buss som de just gått av, eller köra ut barnvagnen i gatan innan de själva kommit så långt så att de kan se om det kommer någon trafik. Trafik som har ljudliga motorer brukar vi märka, och kanske tror vi att allt som är farligt också låter. Men cyklar är tysta. Därför måste sikten mellan gående och cyklister vara bra vid interaktionspunkter av detta slag. Och eftersom det inte är ett övergångsställe här är det dessutom den gående som har huvudansvaret i samspelet.

Teknisk handbok om hinder vid cykelbanor
Glimtar ur Göteborgs Teknisk handbok TH 2017:1 om hinder vid gc-bana:

 • Fysiska hinder får i princip inte sättas upp på våra övergripande gång- och cykelbanor eller inom rekommenderat minsta avstånd till sidohinder från dessa.
 • Hinder närmare en cykelbana än 1 meter ska kontrastmarkeras.
 • Smala gc-vägar är extra känsliga för avståndet till hinder.

Det verkar som om Västtrafiks skyltar bryter mot detta i Teknisk handbok.

Tillägg 1/5: Anmälan till Västtrafik
Jag har just anmält problemet till Västtrafik, skickat med denna artikel och bett om deras syn på den fara jag beskriver.

Tillägg 1/5: Kvitto från Västtrafik
Västtrafiks kundservice gav snabbt, trots helgdag, följande uppmuntrande kvitto:

Det ser inte alls bra ut att skyltarna är vinklade så att de skymmer både sikt och framkomlighet på cykelbanan, jag förstår att det kan ställa till med en rejäl olycka. Jag vill tacka dig för din utförliga feedback och ska skicka detta vidare till vår hållplatsavdelning så att de får se över de skyltar de har satt ut.

Hoppas att deras hållplatsavdelning också vill lämna en kommentar så småningom.

Tillägg 2/5: Bra exempel från Kungsport

Bra skyltplacering på Kungsportsplatsen

Så här störningsfritt sitter en motsvarande skylt just nu på Kungsportsplatsen.

Tillägg 17/5: Mycket bättre nu
Den senaste tiden har jag noterat att skyltarna på Valand placerats på hänsynsfullt avstånd från cykelbanan. UA, MVG.

Publicerat i Beröm, Förslag, Kollektivtrafik, Skyltar o symboler, Vägarbete, Väntar på besked | Lämna en kommentar

Omledning Avenyn-Valand

Låt oss titta på omledningen av cyklister på Avenyn söderut, förbi spårarbetet i korsningen med Vasagatan. Vad är bra och vad kan bli bättre? Jag gör en tur från Allén i norr mot Götaplatsen i söder.

Avenyn före Vasakorset

Omledning Avenyn-Valand 102

Avenyn söderut mot Vasakorset. Körbanan är avstängd. En tydlig cykelport anger en tillfällig cykelbana som upprättats på den breda trottoaren. Jättebra! Men ser gående cykelskylten?

Omledning Avenyn-Valand, gående på cykelbanan

Nej, gående tittar sällan upp i luften utan mer på sina mobiler, kompisar eller bara ner i marken. De sugs då lätt in på den inbjudande öppna trottoardelen som nu är cykelbana.

Från mitt lunchlokus precis bredvid cykelporten räknade jag 100 gående medan jag åt lunch den 5 april. Jag såg  att 14 av dem hamnade i cykelbanan. Det kan tyckas lite med bara 14 %, men man går långsamt och har ingenstans att ta vägen när man blir upphunnen av cyklister. Därför är sannolikheten hög att varje cyklist måste manövrera sig förbi minst en gående, en gående som antagligen fortfarande inte förstår att detta är en cykelbana.

För att cyklisten ska bemötas med god hänsyn vid passagen är det ett stort stöd om det syns även vid platsen för de gåendes uppvaknande att detta är en cykelbana. Ett pling betyder något helt annat på en uppenbar cykelbana än på en yta där gående kan tycka att cyklisten inte har rätt att störa. Samspel kräver en gemensam uppfattning om läget.

Efter min lunch såg jag en kvinna gå in på cykelbanan, stanna, se sig förvånat om och sedan vända tillbaka. Jag kom i samspråk med henne och sa att det kan vara svårt för gående att lägga märke till  cykelskylten högt uppe i luften. Hon höll med och konstaterade att det inte funkar med en sådan skylt. De måste göra på annat sätt, sa hon.

Mitt på sträckan fanns en liten glipa i staketet mot gångdelen. Medvetet eller ej, men det var i alla fall en smitväg för gående som före halva sträckan kom på att de hamnat fel.

Omledning Avenyn-Valand, en vid lov runt spårarbetet

Framme vid Vasagatan och Valand leds man i en vid lov runt spårarbetet för att nå Avenyns fortsättning.

Omledning Avenyn-Valand, cykelbana även från detta håll?

Vänder vi oss om och tittar på cykelbanan från detta håll ser vi att den inte är skyltad som cykelbana här. Gående (och springande) i denna riktning har alltså ingen aning om att de ska hålla vänster om det inbjudande breda gapet.

Vasakorsets första nålsöga
Vi fortsätter söderut i den vida loven över Vasagatan enligt röda pilen ovan.

Omledning Avenyn-Valand, nålsöga mellan parkbänkar

Nålsögat mellan parkbänkarna är svårt att ta sig igenom om man har lådcykel eller cykelkärra. Än värre blir det om man försöker gå bredvid och leda cykeln. Att montera bort vänstra soffan hade underlättat otroligt mycket för både cyklister och gående.

Jag undrar hur Plings transportcyklar klarar detta nålsöga. Att vända en sådan cykel på denna plottriga plats, kanske med stor släpvagn, är vanskligt men nödvändigt om det visar sig att man faktiskt inte kommer igenom. Det hade behövts en förvarning någonstans där det ännu varit möjligt att välja en alternativ väg.

Man har i alla fall lagt s.k. asfaltcigarrer som underlättar för alla tillräckligt smala cyklister att rulla över Vasagatans höga kantstenar utan att hoppa av.

Dock anas en orange skylt på staketet i bilden som ber om just det – att man ska leda cykeln. Men den skylten kan egentligen bara ses av trafikanter som kommer från Vasagatan (från höger i bild). Den säger att man ska svänga höger om man ska till Heden, och att man då ska leda cykeln, alltså ett budskap som cyklister från vårt håll som ska vidare samma väg inte ser.

Cyklister från Vasagatan som inte ska till Heden utan mot centrum får alltså svänga vänster, in mellan parkbänkarna och över asfaltcigarrerna i bilden ovan utan att behöva leda cykeln. Men då hamnar de i mottrafik på den staketomgärdade cykelbanan som de första bilderna visar. Undrar hur de tar sig vidare sen. Blir det trottoarcykling över Allén, förbi Storan och ända till Kungsport? Var upptäcker den rättrogne cyklisten att det är dags att byta sida? Från min lunchrestaurang såg jag en del cyklister i mottrafik, och vissa fortsatte som trottoarcyklare så långt jag kunde se. Hur man leds in på en bana har betydelse för hur man uppfattar den och hur den fortsatta färden blir.

Vasakorsets andra nålsöga
Efter denna utvikning fortsätter vi åter mot söder i den vida loven över Vasagatan enligt röda pilen ovan, en lov som vi redan har avverkat första halvan av.

Omledning Avenyn-Valand, Lilla London tränger ut GC

Efter Vasagatans sista och ganska hinderfria asfaltcigarr blir det åter väldigt trångt för GC på grund av Lilla Londons uteservering vid Valandshusets hörn.

Helt tom uteservering där en del av ytan hade behövts för GC

Trots lunchtimme var serveringens utedel helt övergiven. Lika öde var den hela veckan. Vid själva hörnet hade det varit mycket bättre att snäva in serveringen för att ge mer plats åt gående och cyklister. Avenyn söderut är åt höger i bild.

Med jämna mellanrum är det fullt av folk som springer mellan spårvagnslägena i denna korsning. När en vagn kommer blir det trassligt, speciellt för cyklar som inte så enkelt kan diffundera igenom trängseln. Däremellan kan det vara glest med folk och enkelt att cykla förbi, även för brevbäraren med sin breda cykel som syns längst till vänster i bilden.

Andra trafikslag

Omledning Avenyn-Valand drabbar inte spårvagnarnas framkomlighet

Däremot finns inga hinder för spårvagnarna. De kan gå som tåget – business as usual. Själva spårarbetena utförs säkert bara på natten.

Bara några utvalda får veta tidsperioden för denna omledning

Jag har bara hittat en enda skylt om vad som är i görningen och under vilken tidsperiod. Den står på Vasagatan, men inte så att cyklister ser den, för cykelbanan går bakom träden till vänster. Den står där vanliga bilar ändå inte får köra, utan där det blir reserverat för kollektivtrafik.

Är omledningen bra gjord för cykeltrafik så är behovet av förvarnande skylt inte så stort. Men i detta fall började det förrädiskt bra, men sen blev det plötsligt en utmanande hinderbana där lastcyklar löper stor risk att fastna. Även vanliga cyklar kan få det svårt i nålsögonen med all trängsel kring Vasagatan.

Staketet blev en råttfälla

Kravallstaketet har ramlat ner över hela cykelbanan

Det blåste på onsdagen. Hela vänstra kravallstaketet föll med dominoeffekt så att cykelbanan blev totalt obrukbar. Det hade behövts några bastanta stödjepunkter. Jag hoppas verkligen att ingen var på banan när detta hände.

Funderingar
Man får olika uppfattning om hur trafiken är tänkt beroende på varifrån man kommer. Bara från ena hållet ser man att cykelbanan har en början, dvs ett slut sett från motsatt håll. Kanske tänkte planeraren enkelriktat, men det framgår dåligt. Bara vissa gående får veta att cykelbanan är cykelbana, bara vissa cyklister ser en anmodan att leda cykeln. De gående som cyklisten möter kan säkert vara av en annan uppfattning ifall det är en cykelbana eller om cykling ens är tillåten. Och bara några få utvalda får veta under vilken period som omledningen kommer att vara.

Ska vi uppmuntra cykling i Göteborg, och t.o.m. tredubbla den, står vi inför ett vägval. I omledningarna visar vi hur vi ser på cyklisterna när det verkligen kniper. Vi kan inte ge allt till cyklisterna, men stryper vi dem till förmån för nästan all annan trafik i de mest kritiska punkterna, kan ett Göteborg i total ombyggnad  inte locka till mer cykling, snarare mindre. Varje omledning kan bli en hävstång eller en hämsko för cyklandets utveckling i stan.

Om cykeln är det mest rationella sättet att ta sig fram i byggkaosets Göteborg, då cyklar man.

Göteborg står inför ett vägval med hantering av cyklisterna

Göteborg står inför ett vägval. Hur ser vi på cyklisterna när det verkligen kniper?

Tillägg 23/4: Staketet kullblåst igen
I fredags 21 april hade det hänt igen:

Kullblåst staket igen

Samma staket åter kullblåst på fredagseftermiddagen 21 april. Foto åt norr denna gång.

Att det blåser i Göteborg ibland känner vi nog alla till. Därför borde man inte få ställa upp osäkrade staket på detta sätt, speciellt inte efter att de nyligen bevisat sin farlighet. Befinner man sig mitt på cykelbanan när denna råttfälla plötsligt slår igen, har man svårt att värja sig. Tyngden i en sådan lång räcka kan vara förödande. Christian kommenterade nedan att man lätt kan säkra staket med pålkap, dvs överblivna delar av cementpålar som kapats efter fullbordad pålning. Svängande staketrader kan säkra sig själva, men så icke raka rader.

Enligt en skylt ska arbetet vara klart i morgon 24 apr. Om det verkligen stämmer är det väl för sent att säkra just detta staket. Men både beställare och alla entreprenörer behöver dra lärdom av det som hänt här upprepade gånger och förbättra rutinerna så att staketrader inte kan välta i fortsättningen.

Jag har idag anmält problemet med vältande kravallstaketrader till Göteborgs stad.

Tillägg 24/4: Skylt i god tid
Idag såg jag att en skylt ”Svårframkomligt vid korsande av Avenyn” stod redan borta vi Handels. Den har väl inte ställts upp i god tid. Men när den du kommit upp, ger den i alla fall cyklisterna god tid att fundera över hur de ska tackla problemet längre fram.

Skylt i god tid

En skylt i god tid vid Handels ger cyklisterna chans att komma på alternativa vägar.

En likadan skylt har jag tidigare sett vid Rhösska. Där finns knappt några alternativa vägar som man får välja. Och där är man också så nära bygget så man ser problemet även utan skylt. Men vid Handels får cyklister tid att använda sin lokalkännedom för att klura ut hur de ska undvika trasslet vid Avenyn-Valand.

Vasagatan-Heden-Bohusgatan är ett viktigt pendelstråk. Jag tog mig bort till andra sidan för att se om en likadan skylt fanns vid Heden eller Bohusgatan, men hittade inget där. Gamla allén hade varit en lämplig plats. Där finns alternativ för alla riktningar.

På Facebookgruppen ”Cykla i Göteborg” finns en tråd som diskuterar den dåliga informationen till cyklister och avsaknaden av alternativa vägar kring Avenyn-Valand-arbetet i allmänhet. Lindas kritik där får stort medhåll.

Tillägg 25/4: Svar från TK om kullblåsta staket
Vi tackar för dina synpunkter. Det låter riktigt farligt så som du beskriver det. Vi ska ta detta med entreprenören och se över rutinerna hur man kan förankra kravallstaketen.

Jag tackar för denna respons och flyttar artikeln från kategori ”Väntar på besked” till ”Besked”.

Publicerat i Besked, Förslag, Provåkning, Vägarbete | 2 kommentarer

Cykling under byggskeden

Göteborg bygger så det knakar. All trafik kommer inte att rymmas i byggkaoset, så fler behöver övergå till att cykla. Men då måste vi nå upp till cykelprogrammets krav på attraktiva omledningar för cyklister. Hur? Det finns redan bra exempel, men de måste bli regel och inte undantag.

Denna artikel är ett samarbete mellan Linda Martinsson och Trafikistans Rolf Broberg.

Höga krav i Cykelprogrammet
Cykelprogrammet skriver om byggskeden:

Cykelprogrammets tidshorisont sammanfaller i hög grad med den planerade byggtiden för flera stora projekt inom det Västsvenska paketet och andra stadsbyggnadsprojekt. … Målet, att öka antalet cykelresor, kvarstår under byggtiden, vilket ställer höga krav på omledningar och tillfälliga cykelvägar samt på vägvisning och information. (sid 61)

De stora byggprojekten i stan kan bli en möjlighet eller ett hot mot ett ökat cyklande, beroende på hur cyklisterna behandlas. Rätt planerat och skyltat kan cykeln framstå som välkommen och det bästa sättet att ta sig fram genom dessa kaotiska områden. Då kan det få cyklandet att öka. Men om cyklisterna behandlas slarvigt kan det få flera att misströsta och cyklandet kan minska.

Goda exempel
Sedan cykelprogrammet trädde i kraft har cykelomledningar ibland visat en högre nivå än tidigare:

 • Vid Östra Hamngatans ombyggnad 2015 inrättades t.ex. en provisorisk, väl skyltad och avgränsad cykelbana på en del av trottoaren (se bloggartikeln Bradålig cykelfartsomledning).
 • Under Stenpirbyggets tidiga skede fanns en asfalterad tillfällig cykelbana som höll den stolta stomcykelbanan ganska intakt och signalerade respekt för pendelcyklisterna, se bild nedan.
 • På Delsjövägen fanns chikaner på cykelbanan vid ett markarbete intill, men de ställdes nogsamt åt sidan så fort arbete inte pågick (se bloggartikeln Tack för agila chikaner). Det var uppseendeväckande bra jämfört med hur chikaner för cyklister brukar skötas.
 • I centrum vid Lilla Bommen markerades nyligen en tillfällig, väl skyltad cykelbana. Man lade t.o.m. tillfällig asfalt på en svårcyklad del med storgatsten. Men det var russin i en omledningskaka som även bjöd på flera bottennapp (se bloggartikeln Orange hänvisning brister). Efter anmälningar förbättrades vissa brister, men samtidigt blev annat sämre.
 • Vissa avspärrningar skyltas i förväg, t.ex. på Vasagatan i höstas. En orange skylt informerar om att arbete kommer att pågå, mellan vilka datum, och hur cykelleden då kommer att påverkas. Då kan de dagliga cyklisterna förbereda sig på att välja annan väg eller avsätta extra tid för sin arbetsresa.
Tillfälliga cykelbanor förbi Stenpirsbygget

Två generationer tillfälliga cykelbanor förbi Stenpirsbygget i maj 2014. När grävandet flyttades, byggdes en andra tillfällig cykelbana och den första stängdes av. Imponerande!

Detta ger intrycket av att cykelprogrammets ambitioner verkligen når ut ibland, men mest som sporadiska glimtar av guld. För oss trafikanter är det svårt att veta om det är väl ställda krav från kommunen eller goda initiativ från entreprenörerna som får detta att hända. Förmodligen är det rätt personberoende, och kontrollmekanismerna är nog ganska outvecklade, i både planerings- och utförarleden.

Ett mindre gott exempel
Vi gör ingen katalog över bristande omledningar. Det är de goda exemplen vi vill att alla ska ha för ögonen. Men här kommer ändå ett litet exempel som inte direkt är av guld.

Omledning vid Övre Husargatan

Övre Husargatan nära Linnéplatsen. ”För din egen säkerhet, led cykeln” genom en väldigt snäv passage utmed byggställningen och runt bygghissen. Foto: Linda Martinsson.

Blockeringen av en viktig cykelbana leder ut cyklisterna på en smal remsa med smågatsten, till en svängfest där sikten är skymd av en bygghiss och där det är trångt att mötas. Lastcyklar och cykelkärror kan inte passera alls. Skyltningen verkade heller inte finnas med i planeringen, eftersom ställningen monterades upp helt oskyltad och skyltar kom upp först en vecka senare. Sedan uppmanades man alltså att leda cykeln trots att man behöver mera bredd när man går bredvid sin cykel och leder den än när man sitter på den.

Genom att istället sätta upp skyltar vid korsningarna närmast före och efter med information om vilka problem som väntar, hade man som cyklist kunnat ta av till cykelbanan på andra sidan vägen för att undvika problemet. Då hade ingen lastcykel lurats att fastna i byggarbetet.

Dessutom hade informativa skyltar kunnat sättas upp innan ställningsarbetet påbörjades med uppgift om vilken tidsperiod cykelbanan skulle blockeras, som faktiskt gjorts vid vissa andra vägarbeten. Då hade många cyklister i god tid kunnat planera för att ta en bättre väg.

Varför ska cykeln behöva lida ”för din säkerhet”?
De flesta cyklisterna kan nog skriva under på att Led cykeln-skyltar bidrar mer till irritation än säkerhet. Dessa skyltar säger egentligen bara att någon har ställt till med ett ospecificerat problem som de inte är intresserade av att lösa. Är skyltens syfte egentligen bara att försöka friskriva dess ägare från ansvar om något skulle hända?

Göteborg fasade ut Led cykeln-skyltarna i sin handlingsplan för cykel 2013, men budskapet har uppenbarligen börjat återkomma.

Och ett till
Vid Nordstans NO hörn, i korsningen Östra Hamngatan / Kanaltorgsgatan är både gång- och cykelbanan avspärrad av ett gatuarbete som pågår under ett helt år, från 28 jun 2016 till 30 jun 2017 enligt en skylt riktad till parkerande bilister.

Bygge vid Kanaltorgsgatan

Gång- och cykelbanan är avspärrad under ett helt år på detta sätt. Foto åt öster från Ö Hamngatan.

Gående utan barnvagn kan kryssa mellan staket, skyltstolpar och trädplantering för att nå en smal passage som normalt är en parkering för handikappfordon. Cyklister måste ta körbanan, vilket kan vara acceptabelt i östlig riktning. Men åt motsatt håll måste man köra bland bilar fast mot trafikriktningen, alternativt korsa dubbelt heldraget för att helt kort köra på andra sidan och sedan åter korsa körbanan. Det verkar inte genomtänkt.

Permobil genom bygge vid Kanaltorgsgatan

En rullstol från öster kan inte kryssa mellan staket, skyltstolpar och trädplantering. Återstår körbanan i fel riktning. Samma sak gäller cyklister. Är detta verkligen i enlighet med TA-planen?

Bra TA-planer och deras efterlevnad är avgörande
Vi har nämnt vikten både av god planering av omledningar för cykel, och av fungerande kontrollmekanismer för att följa upp att dessa fungerar.

Trafikkontoret behöver kontrollera trafikanordningsplanerna (TA-planer) noga, först mot cykelprogrammet, och sedan även mot verkligt utförande genom att provcykla områdena kritiskt från olika håll, i synnerhet för de arbeten som pågår under längre tid. Då kan man upptäcka om det som såg bra ut på planen också fungerar i verkligheten, och om planen verkligen följs. Och går omledningen att förstå så att även cyklister som inte varit på platsen tidigare hittar rätt i alla riktningar?

TA-planer förklaras i Trafikkontorets tekniska handbok.

Det finns nog inget annat sätt än att en kunnig person inspektera per cykel om man vill fånga upp brister och successivt kunna lära entreprenörerna att cykelprogrammets krav på omledningar är viktiga. Branschen har ännu inte förmågan att av sig själv skapa lika självklara omledningar för cykel som för bil. En inspektör som stämmer av slutresultatets funktion mot cykelprogrammets skrivningar kan utveckla hela kedjan till dess allt fungerar bra.

Vi är några cyklande trafikanter med ambition att gynna ett växande cyklande som ibland har följt upp omledningar och anmält brister. Trafikkontoret kan förhoppningsvis ha nytta av sådana anmälningar från allmänheten, men de kan inte överlämna kontrollansvaret på oss. Det är inte att prioritera cykling och bidra till att den ökar i stan. Risken är att en del cyklister tvärtom ser de återkommande bristerna som ett försök att komma undan cykelprogrammet, att det i praktiken är mest modeord utan tyngd.

Som sagt:

Målet, att öka antalet cykelresor, kvarstår under byggtiden, vilket ställer höga krav på omledningar och tillfälliga cykelvägar samt på vägvisning och information. (cykelprogrammet sid 61)

Publicerat i Beröm, Förslag, Vägarbete | 9 kommentarer