Tyck till om nya Mässan!

Detaljplan för Svenska Mässans nya höghus vid Korsvägen är nu ute på samråd. Allmänheten – även du – välkomnas att lämna synpunkter senast 1 mars. Mitt fokus är att granska hur pendlingscykelstråken påverkas. Här är de utgångspunkter jag hunnit samla.

(Tillägg 1 mars: Mina egna inskickade samrådssynpunkter finns nu på Nya Mässans gc-utmaningar)

Bakgrund

Planbeskrivningens vy över Korsvägen mot Mässan

Svenska Mässans föreslagna nya hus med tornet +One. Bild från planbeskrivningen sid 1.

På Korsvägen möts fyra pendlingscykelbanor: Mölndalsvägen, Örgrytevägen, Skånegatan och Södra Vägen. De är viktiga och vältrafikerade cykelleder mellan syd, ost och Göteborgs centrala delar. Hur påverkas denna vår med hästlängder mest hållbara trafik av Mässans planer?

Jag skriver redan nu för att stimulera fler att lämna synpunkter. Gäller det cykel är jag öppen för dialog. När jag formulerat mina synpunkter och skickat in dem, tänker jag även publicera dem här på Trafikistan. Nedan används förkortningen dp. Det betyder detaljplan.

Källor till information
Vårt Göteborg skrev den 26 jan artikeln Tyck till om detaljplanen för Svenska Mässans fjärde torn.

På Göteborgs stads sida om Plan- och byggprojekt: Heden – Svenska Mässan, nytt höghus mot Korsvägen finns alla samrådshandlingar samt info om hur man lämnar synpunkter. Flera sätt finns, bl.a. mejl:

E-post: stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se
Ange diarienummer SBF-2023-00138
Senast 1 mars 2023

För den som vill se den 2019 beslutade dp Västlänken, finns handlingarna för ”Plan – laga kraft” på sidan Plan- och byggprojekt: Västlänken – station Korsvägen.

Viktiga förändringar
Fig 1 nedan visar en del av dp-samrådets plankarta. På den har jag lagt till markeringar för hur cykelvägar förändras av det föreslagna nya huset. Jag visar också var Mässans nuvarande fasad ligger som jämförelse.

Viktiga förändringar

Fig 1. Del av plankartan, sid 2 av 3 med mina tillagda markeringar.

Obs: Skalan måste vara fel i denna ritning. Enligt den är spårvidden 2,55 m för spårvagn. I verkligheten är det 1,435 m mellan rälerna. Anmält 230220.

Planområdets gräns är markerad med en svart streckprickad linje som skiljer det från dp Korsvägen som trädde i kraft 2019. När jag jämför med Korsvägens plankarta ser jag att gränsen inte är riktigt samma. Mässans dp har övertagit några bitar. De mest intressanta för cykel har jag markerat med lila färg. Speciellt sticker Nya Mässans SV-hörn ut i det som förut tillhörde dp Korsvägen.

Skånegatans spår som idag går väldigt snett för att vara ur vägen för bygget av Västlänken har rätats ut. På Örgrytevägen har ett brett och långt fyrfiligt hållplatsområde växt ut.

Jag visar med roströda band i fig 1 hur man cyklar idag från Örgrytevägen och till Skånegatan eller Södra Vägen. Dessa banor ändras i dp till de rent rödmarkerade. Jag kan inte avgöra på kartan om cykel och gång separeras överallt. Och medan planerna för Korsvägen hänvisade cyklister som ska korsa Örgrytevägen till den bortre, östra sidan av det 50 m långa hållplatsområdet, har dp Mässan ritat in en liten cyklist på västra passagen, rakt nedanför Mässans huvudentré. Om illustratören har rätt, är den genare vägen inte längre avsedd enbart för gående.

Huset på hörnet

Korsvägen med Mässans föreslagna nybygge på hörnet

Fig 2. Korsvägen med Mässans föreslagna nybygge på hörnet. Klicka gärna upp för full upplösning! Bild från Göteborgs Stad som gett mig tillstånd att visa den på Trafikistan.se.

I fig 2 ses Mässans föreslagna nybygge i vitt med Skånegatan upp åt vänster och Örgrytevägen upp åt höger. Markörerna 1-4 och 5-8 är troligen hållplatslägen. De roströda gångarna över Korsvägen är stråk för gående. Ett fåtal verkar dock även vara för cyklister, framförallt de två passagerna på ömse sidor om hållplatslägena 5-8.

Huset på hörnet har verandor i två plan med många pelare. Markplanets verandadel är utomhus och går i ett med trottoaren. Det betyder att det går att se lite runt hörnet mellan pelarna. På plankartan, se fig 1 eller detalj i fig 3 nedan, ligger utomhusytan under den södra gröna delen med texten ”sedumtak/solfångare”. Den våffelrutiga ytan intill, närmast tornet +ONE, tror jag täcker ett utrymme bakom öppningsbar glasfasad, medan innedelen börjar rakt under tornet. Innedelen sträcker sig dock antagligen längre ut åt sidorna än själva tornet.

Detalj, husets ute-mellan-inne

Fig 3. Huset på hörnet, detalj från plankartan, sid 2 av 3.

Örgrytevägens cykelstråk förbi Mässan mot Skånegatan

Fig 4. Örgrytevägens cykelstråk mot Skånegatan och Södra Vägen utmed Mässans föreslagna nybygge. Klicka gärna upp för full upplösning! Bild från Göteborgs Stad som gett mig tillstånd att visa den på Trafikistan.se.

I fig 4 ser man hur hörnet med sina pelare ter sig från marknivå. I bilden syns en uppgång med rulltrappor från Västlänkens station mellan pelarna och glasväggen. Den är inte beslutad, men skulle kunna hamna här förr eller senare. I så fall lär det även byggas en hiss någonstans intill. Den närmaste cyklisten i fig 4 befinner sig nära mitten av Mässans nya huvudentré, och det är troligen passagen mot Örgrytevägens hållplatsområde som skimrar kopparrött t v. Jag har fått veta att entrén kommer att bli bred med flera ingångskaruseller. Men blir det en uppgång från Västlänken lär det inte bli någon entré just där.

Två dp som är beroende av varandra
Cykelbanorna som idag går i planområdet flyttas över till dp Korsvägen och ändrar form. Det är bara dp Mässan som är öppen för samråd, men den orsakar förändringar i den redan beslutade dp Korsvägen. Är det ändringar som dp Korsvägen lämnat öppna – även att själva gränsen mellan de två planområdena ändrats i detta hörn? Därigenom hänger de två dp ihop, och det förefaller som om dp Mässan kan ställa krav på Korsvägens utformning för att få en bra helhetslösning. På så sätt tar man ansvar även för det som man stjälpt över på någon annan. Det är samma helhetstänk som när vi väljer att betrakta vår egen klimatpåverkan i konsumtionsperspektiv.

GC-flöden och samspel mellan trafikanterna
En central aspekt är att uppskatta vilka cykel- och gångflöden man behöver dimensionera för vid hörnet och hur väl utformningen kommer att stödja ett gott samspel mellan dem. Hur kan samspel gynnas på bästa sätt? Krävs åtgärder inom dp Mässan eller krav därifrån på Korsvägens utformning för att det ska bli bra och framtidssäkrat?

Dp Mässan bygger på gång- och cykelflöden från en inventering gjord 2018, se planbeskrivningen sid 25-26. Då angavs maxflöden för såväl gående som cyklister till 500-1000 per maxtimme. Jag filmade morgonrusningen en solig timme i juni 2018, beskrivet i min artikel Korsvägens cykelströmmar. Där kom jag fram till följande cykelflöden i de olika grenarna:

Korsvägens totala cykelflöden

Totala cykelflöden per timme i varje gren och totalt genom Korsvägen. Varje cyklist ger bidrag i två grenar och i korsvägssumman.

Jag noterade också varifrån och vart alla cyklade. Eftersom både Örgrytevägen och Mölndalsvägen bara har cykelbana på ena sidan tvingas många passera Mässans hörn. Det blev 735 cyklister per maxtimme vid hörnet, och det var alltså 2018. Vi behöver ta hänsyn till att Cykelprogrammet har ett huvudmål om tredubblat cyklande. Kommunen har nyligen startat pilotprojekt för att snabba på uppfyllelsen av Cykelprogrammet. Så vilka cykelflöden är framtidssäkra?

När jag mätte, var gångflödena hälften av cykelflödena och cyklisters barriäreffekt mot korsande gående var försumbar. Men då pågick ingen populär mässa. Hur ska man klara betydligt större mängder korsande gående och cyklister i framtiden så att de inte hindrar varandra, flödena inte bromsas och ytan inte därmed proppas igen? Nära Mässans hörn är cykelflödet till största delen öst-västligt, medan gångflödet är mest nord-sydligt. Många korsanden blir det.

Ser den nya lösningen ut att ge bättre eller sämre förutsättningar än dagens? Det ska jag försöka bedöma innan samrådstiden går ut.

Det här inlägget postades i Stadsutveckling. Bokmärk permalänken.

8 svar på Tyck till om nya Mässan!

 1. Anders Averdal skriver:

  Uppmana cyklister som skall mot Skånegatan att vika av längs med ån istället. De har ju ingen möjlighet att svänga vänster på Skånegatan förrän vid Scandinavium ändå!

  • admin skriver:

   Det gör de allra flesta redan. När jag filmade var det bara 28 av 394 cyklister från Örgrytevägen som svängde upp på Skånegatan, alltså 7%. Lejonparter ska till Södra Vägen. Jag cyklar dagligen över Mölndalsån vid Focus. Då ser jag att många svänger av längs ån.

 2. Hans skriver:

  Jag tycker att de gör om samma misstag som vid Stenpiren, otydligt vad som är cykelbana och vad som är andra ytor. Varför inte använda hederlig asfalt med markeringar vilken typ av bana det är t.ex cykel för enbart cykelbana eller cykel och gång markeringar för kombinerad bana. Återigen är det estetik som får gå före funktion…

  • admin skriver:

   Håller med. Jag misstänker att det ska vara fint golv här. Då går det inte att använda formelement med välkänd och invand betydelse. Så är det t.ex. där Östra Hamngatan korsar Brunnsparken – en form av cykelbanor som är omöjliga att känna igen.

   Jag är övertygad om att samspelet blir bättre om utformningen visar båda parter att det finns behov av samspel, och en plan för hur samspelet ska gå till. Annars måste varje person i stunden hitta på sina egna principer. Det kan lätt leda till att att man vill lägga allt ansvar på de andra.

 3. Petra Rodéhn-Sampson skriver:

  Det som är cyckelbana måste bli tydligare och mer uppenbart. Förslag är att de alltid är i röd eller grön asfalt och där det är möjligt markera med låga buskage mellan vägbana och cykelbana. Detta för att förstärka ytterligare.
  När många olika fortskaffningsmedel ink. fotgängare skall samsas på samma geografiska yta, blir det lätt förvirrande när ögat och hjärnan på kort tid skall registrera väldigt många saker.
  Då behövs övertydlighet och enkelhet.

  • admin skriver:

   Jag håller helt med! Jag föreställer mig själv komma ut ur Mässans miljoner syn- och hörselintryck, folkvimmel och fläktbrum tillsammans med några vänner. Hur ska då utformningen kunna fånga min uppmärksamhet så att jag uppfattar att det finns cykeltrafik redan innan körbana och hållplatslägena? Kanske får jag i samma stund syn på den spårvagn som jag ska hinna med. Då ser jag nog att jag behöver korsa en körbana. Men oj, fanns det en cykelbana innan?

   Sen gäller det att hitta de rätta uttrycksmedlen, och inte uppfinna nya språk på varje plats. Uttrycksmedel får sin mening genom konsekvent användande.

 4. Marga Brisman skriver:

  Det blir som på Stenpiren vilket inte är ok tycker jag Här kan det lätt bli svårt för både cyklister och fotgängare om vi får många mässor och konferenser.

  • admin skriver:

   Känns onekligen så. Även om dp inte låser trafikutformningen helt, blir nog möjligheterna begränsade att göra något som är bra för både mässbesökare och passerande cyklister. När både Mässan och kollektivtrafiken bestämt vad de ska ha, blir det en utmaning att göra något bra av det som återstår för cykel.

   Det sista jag önskar är konflikter mellan våra två absolut klimatsmartaste trafikantgrupper. Vi får inte göra dem till varandras fiender! Tyvärr gör Göteborgs topografi att det inte finns bra alternativa vägar för cyklisterna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *