Läraregatans luriga korsning

Flera cyklister har undrat över denna korsning i Göteborg där en ljusreglerad cykelpassage slutar i en enkelriktat-skylt. Jag försöker analysera problem och möjligheter för att bidra till en pågående dialog med Trafikkontoret.

Kort bakgrund
Senaste gången som korsningens lurighet togs upp i en tråd på facebookgruppen Cykla i Göteborg var den 15 aug. Stefan van den Berg tog kontakt med Trafikkontoret som svarade på hans frågor och bl.a. nämnde att man ska låta göra en genomförandestudie av en pendlingscykelbana mellan Annedalsmotet och Götaplatsen. Det innefattar Läraregatans luriga korsning. TK frågade också efter vilka brister Stefan upplever just i det här området. Stefan involverade då bl.a. mig. Denna artikel är avsedd att delge mina synpunkter till Trafikkontoret och samtidigt vara öppen för förbättrande och problematiserande kommentarer från dig som läser detta.

Jag fick tillstånd av trådstartaren Johan Bjellvi att använda hans bild från platsen, vilket jag också har gjort nedan. Alla bilder där källa inte anges är som vanligt mina egna.

Upprustning av pendlingscykelstråket
Först och främst: Vad roligt att Trafikkontoret planerar ett lyft för pendlingscykelstråket mellan Annedalsmotet och Götaplatsen till (tidigast) 2025! Naturligtvis är det svårt att nå full pendlingscykelstandard hela vägen i befintlig stad, men jag hoppas att ingen möda sparas att nå bästa möjliga standard överallt där det går. Man klarar t.ex. korta partier med dålig omkörningsmöjlighet om man kan köra om sedan. Men att fortsätta med smal bana efter en förträngning bara för att det senare krävs en förträngning igen, eller rentav bara för att det ”ser naturligt ut”, gör stor skada för cyklandet och förtar dessutom effekten av att i senare skeden bygga bort flaskhalsar. Så låt inte den långsammaste cyklisten bestämma hela stråkets kapacitet!

Den luriga cykelpassagen
Eftersom det dröjer till minst 2025 innan den långsiktiga planen kan ändra förutsättningarna i grunden för Läraregatans luriga cykelpassage, vill jag peka på några problem med den nuvarande utformningen som kanske skulle kunna åtgärdas innan.

Så här ser den luriga korsningen ut:

Läraregatans luriga korsning

Johan Bjellvis bild från Facebooktråden. Hur är det tänkt att en ska göra här egentligen, undrade han? Läraregatan går rakt fram i bilden, ner mot Götaplatsen. Den mindre vägen t.v. går bara fram till Hvitfeldtska skolan.

Utformningen får det att verka självklart att man ska cykla rakt fram om man ändå ska till ett mål som finns rakt fram. Det första man ser är den obrutna siktlinjen och det andra är en ljussignal för cyklister som typiskt brukar gälla för färd rakt fram. Många lägger nog inte märke till den förvirrande enkelriktatskylten C1 på bortre sidan. Och de som ser den kanske inte uppfattar att det gäller dem, eftersom skyltar ska placeras till höger om det område som de avser. Och har man tidigare cyklat upp från Götaplatsen kan man ha ett minne av att cykelbanan är bred. Det är bara i sista kröken upp mot korsningen som den smalnar av, och det beror på att körbanan intill delar upp sig i två filer inför korset.

Om vi backar lite, ser vi att passagen över till Läraregatans andra sida inte märks särskilt väl. Men det är redan här man förväntas svänga av även när man vill fortsätta ”rakt fram” mot centrum. Ändå är denna krok inte alls utformad som ”huvudleden”, utan mest som ett avtag för dem som ska cykla uppför Gibraltargatan. Det finns visserligen en svart lokaliseringsskylt i grönskan, men den letar man nog bara efter om man inte tycker att det är uppenbart hur man ska cykla.

Läraregatans västra passage idag

Vi har backat och ser nu även en cykelpassage åt höger med sockerbitar som leder rakt in på Gibraltargatans cykelbana. Men den passagen är också tänkt för oss som vill fortsätta ner mot Götaplatsen.

Förslag på lösningar
Hur kan man göra tydligt att huvudstråket mot Götaplatsen inte fortsätter rakt fram utan att man ska byta till Läraregatans andra sida? Man kan göra små formändringar på banan vid båda cykelpassagerna. Dessutom borde man byta ut det luriga cykeltrafikljuset mot ett med pilar så att det syns att signalen bara tillåter trafik som svänger in mot Hvitfeldtska. Men någon ny stolpe efter korset för att C1-skylten ska komma på rätt sida om banan vill vi inte ha. Bättre då att komplettera skylten med en pil enligt samma princip som gjorts bl.a. på Landsvägsgatan.

Landsvägsgatans cykelskylt med pil

På Landsvägsgatan delar påbudsskylten stolpe med förbudsskylten, men en pil visar att påbudsskylten gäller till höger, medan förbudsskylten enligt gängse regler gäller till vänster. På så sätt undviker man två separata stolpar.

Vägmarkeringarna måste också alltid hållas i fin form eftersom de är extra viktiga just här. Så här skulle det kunna se ut tills det stora projektet tar ett helhetsgrepp på hela pendlingscykelstråket:

Förtydligad korsning Läraregatan

Johan Bjellvis bild igen, men där jag ritat in flera förtydliganden: Trafiksignal med pil, kantsten som visar sväng och kanske gulmålad så man observerar att den svänger ut, bättre målade markeringar i banan före signalen, sockerbitar flyttas enligt vit streckad linje för att inte leda rätt in i kantstenen, samt en pil på C1-skylten som visar att den gäller t.h.

Vid mitt besök på platsen den 28 september 2019 var markeringarna i banan bättrade!

Man kunde också förtydliga att cyklarnas huvudstråk tar av åt höger över Läraregatan:

Läraregatans västra passage, ändringsförslag

Avtaget åt höger, så oansenligt som det ser ut idag och med förslag på ändrad kantsten. Själva gluggen skulle också behöva göras bredare eftersom det är ”huvudvägen”. Konstigt att cykelbanan idag är bredare EFTER avtaget. Det förstärker känslan av att huvudleden går rakt fram.

Jag vet inte hur mycket energi som TK kan lägga på korsningen före den stora upprustningen, men något av allt detta borde kanske ändå kunna göras. Och någon formändring kanske kan markeras med målning om en ombyggnad nu är för ambitiös.

Andra brister i området
TK-handläggaren har efterlyst tips på andra brister i det här området. Jag vill peka på några problem som jag sett, inte bara just vid denna korsning, utan utefter hela det pendlingscykelstråk som planeras att rustas upp.

Annedal: När man cyklar från Linnéplatsen mot Sahlgrenska delar sig cykelbanan i en förgrening till två till synes lika viktiga banor. Den högra grenen verkar naturligast att ta eftersom den klättrar upp på bergssidan åt det håll man vill, bredvid körbanan från Sahlgrenska, och eftersom en cykelskylt säger att den vägen leder bl.a. just dit. Men den grenen slutar så småningom i en cykelpassage som mynnar i en trottoar och en busshållplats. Där kan man inte cykla vidare. Banan visar sig bara vara till för cyklister som ska svänga vidare upp till Annedalskliniken, Odontologen mm. Det påminner alltså om hur man blir fintad på Läraregatan.

Den vänstra banan å andra sidan går ner under körbanorna och ser ut att bara leda rakt söderut mot Botaniska och Högsbo. Ingen skylt säger vart den grenen går. Men efter att ha slingrat under broarna hittar man ett plötsligt avtag upp mot Sahlgrenska som också är enda vägen vidare mot Götaplatsen. Jag och flera andra har blivit lurade att välja fel gren. Troligen är vägvisningen felvriden. Framför allt borde det vara tydligt att högra banan bara är en lokal avtagsväg till Medicinarberget.

Annedalsmotets cykelförgrening

Förgreningen där man lockas att välja högra grenen om man ska förbi Sahlgrenska, eftersom den följer körbanan som kommer därifrån, och eftersom vägvisningen säger att det är den cykelbanan som går till Sahlgrenska.

Mikrobiologen: Där cykelbanan passerar Mikrobiologen vid Guldhedsgatan 10A finns en ljussignal som ofta ger cyklister rött trots att det mycket sällan kör ut några bilar från Mikrobiologens parkering. (Tipstack till Linda Martinsson!) Orsaken till rödljustiden är säkert att trafik från Medicinaregatan mitt emot kan tänkas köra rakt in till Mikrobiologen när de har grönt, även om väldigt få verkligen gör det. Om Medicinaregatan haft tre filer vid korset, kunde all svängande trafik ges grönt medan trafik rakt till Mikrobiologen bara fick grönt och stoppade cyklister när någon bil verkligen står i den filen. Rött ljus i onödan kan i allmänhet vara ett dominerande hinder för att uppnå pendelcykelbanornas framkomlighetskrav, se mätningen i Rött ljus i onödan. En annan kraftfull åtgärd vore att istället flytta Mikrobiologens infart till andra ändan av deras parkering. Då blir inte parkeringsinfarten en del av den ljusreglerade korsningen och man kan anlägga en riktig cykelöverfart som prioriterar pendlingscyklister framför bilar till och från denna parkering.

Mikrobiologen, mina pilar på karta från Hitta.se

Det ljusreglerade korset Guldhedsgatan – Medicinaregatan. Röd pil är cykelpassagen över infarten till Mikrobiologens parkering. Blå pilar är trafik från Medicinaregatan när de får grönt och pendlingscyklisterna därmed rött. Den streckade pilen anger den troligen mycket ringa andelen av biltrafiken som berör cykelstråket.
Karta från Hitta.se

Viktor Rydbergsgatan: I nedförsbacken vid Viktor Rydbergsgatan 10 finns en omotiverat tvär svängfest. Uppdrag Granskning skulle kunna ha tagit med den i sitt senaste grävande om farligt utformade kurvor. Här är det nedförsbacke och på hösten många hala löv. För den cyklist som försöker gena för att mjuka upp svängandet väntar slippriga ojämnheter. Dessutom är utformningens förmåga att styra gåendes vägval sämre ju brantare knixarna är.

Svängfest vid Viktor Rydbergsgatan 10

Omotiverat tvär svängfest. Och gående märker inte att de hamnar i cykelbanan. Utformaren har dragit cykelbanan som elektrikern drar kablar – in i alla vinklar och vrår.

Det är de brister jag kommer på i skrivande stund. Naturligtvis är hela passagen förbi Sahlgrenska ett svårlöst problem pga kampen om det starkt begränsade stadsrummet där. Kanske är enda möjligheten att göra pendlingscykelbanan så mycket bättre på övriga delar så att helheten ändå framstår som bra. Det ska bli mycket intressant att se vad genomförandestudien kommer fram till, både för Sahlgrenska, Läraregatan och i alla andra delar. Jag hoppas hur som helst att mina tankar kan komma till lite nytta för Trafikkontoret och i slutändan för Göteborgs alla cyklister.

Artikeln skickades den 1 oktober till handläggaren på Trafikkontoret.

Tillägg 18/10: Inkomna synpunkter
Jag fick svar från TK den 2/10, dagen efter min fråga:

Tack för den mycket sakliga och tydliga beskrivningen av problemet. Efter det jag läst delar jag din uppfattning att det är en olycklig utformning. Vi ska försöka hitta någon enklare åtgärd för att förtydliga korsningen men en avvägning måste göras gällande omfattningen med tanke på att det sannolikt blir större förändringar när det blir pendlingscykelbana på sträckan.

Här är några av synpunkterna som därefter kommit upp i facebookgruppen Cykla i Göteborg, och som jag idag även skickar till handläggaren på TK:

Mitt förslag på cykelljussignal med pil in mot Hvitfeldtska är problematiskt eftersom det enligt TSFS 2014:30 kräver att cyklister i mötande riktning inte har grönt samtidigt, påpekar Daniel Andersson.

Men man kunde sätta upp märket påbjuden körriktning åt vänster in mot Hvitfeldtska på trafikljusstolpen, föreslår Johan Zandin.

Påbudsmärke D1-4

D1-4

Det är ofta långa cykelköer vid ljuset mot Gibraltargatan som hindrar förbipasserande cyklister, påpekar Thomas Olsson och Bianca Graf. Mer om det nedan.

En skylt kunde i god tid visa hur svängfesten ser ut så man blir förberedd på hur man ska komma ner mot Götaplatsen. Sådana skyltar används på behövliga ställen i Oslo, visar John Slinning Jannesson. Och Johan Zandin har ritat ett förslag för Läraregatan.

Jag prövar tanken på att göra g|c-banan upphöjd över den utfartslikande väg som både vägen från Hvitfeldtska och från Mikrobiologens parkering är. Det skulle kunna eliminera det mesta av rödtiden för gc på dessa platser. Mer om det nedan.

Det skulle behövas ett cykelfält längs hela Läraregatans sydsida. Christer Olsson, Thomas Olsson och jag själv diskuterar detta. Mer om det nedan.

Daniel Andersson, Hampus Winroth och Johan Zandin har gjort många inlägg där de diskuterar sidval för cykelbanor, alternativa utformningar av korsningar och krux för framkomligheten i hela området mellan Wavrinsky och Berzelii.

De flesta synpunkterna hänskjuts säkert till genomförandestudien, men en skylt för påbjuden körriktning och en målad antydan om att cykelbanan ”rakt fram” faktiskt svänger vänster borde kunna ordnas utan problem. Kanske också något som gör cyklister uppmärksamma på det tidiga sidbytet om de ska fortsätta ner mot Götaplatsen.

-Långa cykelköer vid ljuset mot Gibraltargatan

Cykelköer vid Gibraltarljuset

Gibraltarljuset 2 okt strax före kl 17. Till höger står tre cyklister med ryggen mot mig, fast de ser ut som en.

Här är kommentarerna i facebooktråden om de långa köerna:

Thomas Olsson: Vid överfarten från Läraregatan upp mot Gibraltargatan står ofta väldigt många cyklar och väntar. Dels är ljusen långsamma och dels måste alla vänta här oavsett om man skall upp mot Chalmers eller mot Götaplatsen. Det blir trångt. Cyklarna som står där och väntar blockerar ofta för de som kommer från Götaplatsen och skall vidare mot Kapellplatsen.

Bianca Graf: Ja, det är helt hopplöst tjockt där – i pendlingstider kan det stå långa köer av cyklister längs med cykelbanan på Hvitfeldska-sidan. Har tillochmed missat det gröna ljuset ibland för att jag kommit för långt bak i kön och inte hunnit över! Det trafikljuset är för övrigt hopplöst segt på att slå om!

-Upphöjd cykelbana över utfarter
Utan anslutningen från Hvitfeldtska och från Mikrobiologens parkering hade korsningen på dessa platser varit trevägskorsningar där den förbipasserande cykelbanan inte behövt ljusregleras. Förutsatt att trafiken på anslutningen är liten, är det illa att man behöver stoppa cyklisterna så fort motstående gata får grönt.

Men om man gör g|c-banan över dessa anslutningar upphöjd, måste trafiken från alla håll alltid lämna cyklister på den upphöjda och genomgående banan företräde. Då skulle cyklisterna kunna ha grönt även när motstående gata får grönt. Bara när man detekterar fordon på anslutningen skulle cyklisterna behöva få rött och anslutningen få grönt.

Om denna princip godkänns, skulle den kunna användas i flera ljusreglerade korsningar där en anslutning är lågtrafikerad och korsande gående och cyklister borde prioriteras högre. Pendlingscykelbana borde vara ett gott motiv för att prioritera cykel framför gles biltrafik till en parkering eller liknande.

-Cykelfält längs hela Läraregatans sydsida
Här är kommentarerna på facebook:

Rolf Broberg: Gibraltarljuset [med de långa köerna] behöver avlastas. Naturligt vore väl att ge cyklister från Kapellplatshållet ett cykelfält i gatan som alternativ, en kvarterslång förlängning av det lilla stycke som finns vid det framskjutna rödljuset som vi ändå förväntas ta oss till. Kommer man uppifrån Aschebergsgatan vore det naturligt att cykla direkt till ett sådant fält. Och vid Kapellplatsen kunde man uppmuntra de modigare cyklisterna att köra bland bilarna redan innan de ska korsa Aschebergsgatan.

Thomas Olsson: Många som kommer från Kapellplatsen kör på vägen. Jag förstår det för det är betydligt snabbare. Kör man på cykelbanan lagligt får man ofta vänta vid två ganska långsamma rödljus innan man kommer igenom korsningen ned mot Götaplatsen.

Christer Olsson: Kommunen/västtrafik ville inte ha cykelbana där så därför blev det ingen cykelbana när trottoaren byggdes om i samband med att Chalmers tog över och man rensade bort murar mm och anlade hållplats. Utrymmet på Aschebergsgatan där cykelbanan skulle gått är planterad med träd.

Vi kan väl räkna med att genomförandestudien hanterar detta. Det är naturligtvis viktigt att kollektivtrafiken får bra förutsättningar i förhållande till privatbilismen. Men att göra det på bekostnad av gång och cykling skapar två stora problem:

-Försvårad cykling ger två stora problem

Klimatproblemet: Att gå och cykla är faktiskt mycket bättre för klimatet än att åka kollektivt, även om det i sin tur är mycket bättre än att köra vanlig bil.

Hälsoproblemet: Anders Hansen har i sitt sommarprogram och i sin serie ”Din hjärna” i SVT gjort det väldigt tydligt hur fysisk och psykisk ohälsa liksom hjärnans onödigt snabba åldrande är ett växande problem för oss. Han visar att allt detta väsentligt motverkas av fysisk aktivitet i vardagen. Det kan cykling och gång ge, men inte kollektivtrafik eller andra motoriserade färdsätt.

Potentialen för att använda cykeln för vardagsresandet är stor i Göteborg, vilket visas i VG-regionens Potentialstudie för cykling. Ändå utgår den från en medelhastighet på bara 16 km/h för cykling. Riktiga pendlingscykelstråk ska enligt funktionskraven erbjuda 20 km/h, vilket gör potentialen ännu större.

Att bygga på ett sätt som inte underlättar gång och cykling tillräckligt, cementerar bägge dessa problem. Människor måste kunna byta till ett smartare vardagsresande. Inte minst måste den yngre generationen kunna bryta med de äldres invanda mönster. Vi måste bygga så att det blir lätt att välja ett smart vardagsresande närhelst man kommer på att man vill pröva det. Det vi bygger idag styr vad vi kan uppnå i morgon, och vilken effekt kommande åtgärder mot flaskhalsar får.

Tillägg 26/11: Svar från TK
Jag fick ett härligt svar från TK:s trafikplanerare. Här är det, i en av mig förkortad version:

Ursäkta sent svar. Vi fick barn i slutet av oktober … Det är mycket bra med dina fina sammanställningar och jag delar fullt ut din uppfattning att vi har många platser som är olyckligt utformade.

 Det gäller att avgöra vilka platser jag ska spela in för ”enklare åtgärder”. Det ska vägas mot kommande upprustningar som gör att det blir dyrt att åtgärda för kortare tid. Så länge västsvenska paketet gräver upp staden är vi dessutom förhindrade att göra en hel del i centrala staden då det anses skapa för mycket kaos under byggtiden.

 Men vägvisning/vägledning både vid Läraregatan och många andra platser är klart bristfälliga. Jag ska försöka få till åtminstone några enkla åtgärder vid Läraregatan för att förtydliga stråken. Jag håller helt med dig att man inte tittar på vägvisning om man vet att man ska gatan fram eller ungefärligen vilket håll man ska åt.

 Jag ska också göra så gott jag kan för att titta på övriga platser du och cykelgruppen har pekat ut i sammanställningen. Men vad gäller tidsaspekten kan jag tyvärr inte lova något.

 Har du möjlighet att länka till eller visa ett exempel på hur Oslo gör? Jag har själv varit inne på den tanken på de platser där det krävs extra vägledning för att förstå hur det är tänkt att man ska cykla. Vi bör inte uppfinna olika system för sådan hänvisning i varje korsning utan ha en grund att utgå från. Jag har flaggat internt att vi behöver dra igång ett projekt om hur vi ska kunna vägleda bättre där det är lite krångligt och då är det alltid lite bra med goda exempel.

Jag svarade:

Grattis till föräldraskapet! Och stort tack för ett mycket bra och välkommet svar! Alla är naturligtvis mest behjälpta av att TK:s cykelresurser används smart. Så avvägningen mellan kort och lång sikt är jätteviktig. Visad förståelse hjälper långt om en ”slutgiltig” åtgärd måste dröja.

Jag har gjort ett eget förslag på skylt, men ska höra med några kontakter om vilka hjul som redan är uppfunna när det gäller stöd för icke-intuitiva vägval. Återkommer när jag vet.

Och vill du ha ett bollplank i någon stor eller liten fråga som rör cykel i Göteborg framöver så är min dörr alltid vidöppen. Jag är med i Cykelfrämjandets trafikutskott i Göteborg som också kan vara en bra resurs.

Orienteringstavla för cyklister på Läraregatan

Mitt spontana förslag till skylt på Läraregatan västerifrån.

x

Det här inlägget postades i Förslag, Ljussignaler, Motstridigt. Bokmärk permalänken.

5 svar på Läraregatans luriga korsning

 1. Daniel Andersson skriver:

  Grön pil där är problematiskt. Enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för trafiksignaler, TSFS 2014:30:
  ”3 kap. 14§ En fordonssignal får visa pil endast när kursen för annan trafik inte får korsa eller löpa samman med kursen för den trafik signalen reglerar.”
  https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/ts-foreskrifter-i-nummerordning/2014/details?RuleNumber=2014:30&ruleprefix=TSFS
  SKL behandlar reglerna lite mer (pdf):
  https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-566-0.pdf

  I den aktuella korsningen misstänker jag att cyklister i mötande riktning samt gående på övergångsstället får grönt samtidigt, vilket inte är möjligt med grön pil. Då får i så fall en ny period tillföras i signalregleringen.

  Dessutom verkar det som att grön pil inte finns för cykelsignaler:
  https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Vagmarken/Trafiksignaler/Gron/

  • admin skriver:

   Ja, kraven för grön pil var ett aber. En ny period innebär längre väntetider. Men det finns cykelsignal med pil på St Sigfrids plan, fast den har helt glas med pilkontur. Det sitter där man kommit från Örgrydevägens norra cykelbana och i höjd med kyrkan ska svänga höger genom korsningen.

   (Din kommentar hade så många länkar så jag var tvungen att moderera den, alltså godkänna. Inget ändrat.)

  • admin skriver:

   Hur mycket biltrafik är det på Röhssgatan in till Hvitfeldtska? Kan man ha upphöjd genomgående g- och c-bana över den. Vi snackar ju ändå pendlingscykelstråk. Då behövs ingen ljusreglering av gc där. I så fall blir det visserligen inte heller någon pedagogisk trafiksignal med grön pil, men Johan Zandin föreslog på facebook att man kunde använda en blå påbudsskylt för sväng vänster istället. Det borde vara lika tydligt.

 2. Daniel S skriver:

  Generellt så blandas det frisk avseende enkelriktat och dubbelriktat och på vilken sida man förväntas cykla. Jag anser att det är dags att börja tänka enkelriktat hela vägen först då dras saker till sin spets.Det kommer uppstå trånga sektioner på vissa ställen (tex Wavrinskys plats ner till Chalmers) samtidigt får man ett robust system där kollektivtrafik och cykel gynnar varandra. Själv har jag cadskissat på en enkelriktad Läraregatan, men även tagit fram ett trafikförslag för bättre cykelbanor vid Wavrinskys plats. De åtgärderna ligger och vilar som arbetsmaterial på något konsultkontor och på en ”arbetsmaterial/utkast för uppdragsbeskrivningar”
  Sedan har jag sett ett trafikförslag på Läraregatan och ner mot Götaplatsen, men det blev nog bortrationaliserat av något skäl.

  • admin skriver:

   Ja det är ju dit man vill. Jag har bara inte vågat tänka så långt med tanke på svåra ställen som Wavrinsky-Chalmers och förbi Sahlgrenska. Då kan det ju bli många sidbyten för trafik i ena riktningen.

   Men man kan förstås göra som på Södra vägen: Dubbelriktat på ena sidan och enkelriktat på den andra. Även om målet är enkelriktat överallt så kan det vara en bra lösning innan man nått hela vägen. Och bara enkelriktat tycker jag också kräver bra möjligheter att korsa gatan. Själva målpunkten kan ju ligga på ”fel” sida på din tur- eller returresa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *