Förtvinar Alléns cykelbanor?

Detaljplanen för station Haga ger oroväckande och motstridiga uppgifter om hur Alléns cykelbanor ska förändras. Kommer t.ex. den 3 m breda pendlingscykelbanan i mitten att bli bara 1,5 m? Jag frågar SBK.

(Min tidigare granskning av arkitekttävlingens fem förslag ur cykelperspektiv och detaljplanens karta över områdets utveckling finns på Hagastationens cykelbanor.)

Två frågor till SBK
Igår den 16 apr skickade jag två frågor till SBK (=Stadsbyggnadskontoret) som återges nedan under rubrikerna:

  • Bredd på Alléns flyttade cykelbana
  • Alléns norra gc-bana

Därefter följer avsnitt som inte var med i mitt mejl till SBK. Eftersom den antagna planbeskrivningen bara publicerats i fotografisk form som inte medger textsökning eller kopiering av stycken för analys och citering, och eftersom SBK inte velat ge mig den elektroniska versionen utan hänvisat till sin tidigare elektroniska version ”inför antagande”, är det den jag granskat, citerat och angett sidhänvisningar till. Alla publika handlingar om station Haga finns här.

Först ut alltså mina två frågor till SBK:

Fråga 1: Bredd på Alléns flyttade cykelbana
På sid 39 och 44 står: ”I Norra Allégatan föreslås att de befintliga trafikytorna omdisponeras. Det ger plats åt dubbelriktade snabbcykelbanor på bekostnad av ett gräsfält närmast den södra trädraden.

Jag har idag mätt bredden på gräsfältet. Mätningen är gjord i höjd med Frälsningsarméns hus vid Skolgatan. Från träd till körbana är det ganska precis 3 m.

Allens gräsremsas bredd

Min mätning av gräsremsan för cykelbanans nya läge.

Vad jag kan se har man generellt lämnat en marginal från cykelbana till trädstam på minst 1 m längs hela Allén. Därför kan man säkert räkna med samma marginal även här. Någon marginal måste det förstås också vara till körbanan, kanske 0,5 m. I så fall återstår bara 1,5 m bredd till den flyttade dubbelriktade cykelbanan. Dessutom står en rad lyktstolpar i gräset 2 m från körbanan. Om de ska stå kvar blir det bara ca 1 m bredd kvar till den dubbelriktade cykelbanan. Längre västerut finns dessutom stolpar för trafiksignaler som minskar den tillgängliga bredden ytterligare.

Nuvarande cykelbana som ligger mellan trädraderna är 3,0 m bred och omges av drygt 1 m gräsremsor till trädstammarna.

Allens cykelbanas bredd

Mätning av nuvarande cykelbanan och dess marginaler till träden.

Hur stor bredd har ni räknat med att den flyttade cykelbanan ska få på sin nya plats? Och hur ska den bredden skapas?

Öster om Sprängkullsgatan planeras att cykelbanan flyttas genom att ett bilkörfält slopas enligt sid 42. Vilken bredd räknar ni med att cykelbanan får på den sidan efter att nödvändiga marginaler avdelats?

Fråga 2: Alléns norra gc-bana
Det som idag är den norra gc-banan med cyklister och gående separerade från varandra kallas på planritningen för ”flanörstråk”. Så står det både väster och öster om Sprängkullsgatan. Det väcker misstanken att den ska göras om till en ren gångbana. Men i planbeskrivningen står på sid 39, 42 och 44 att: ”Gång- och cykelbanor föreslås på båda sidor av Norra Allégatan.

Betyder det att dagens uppdelade banor på norra sidan bibehålls? Eller förändras den på något sätt? Hur påverkas i så fall bredden för cyklisternas utrymme på denna sida?

Motstridigheter
Alléns pendlingscykelbana är viktig, cykeltrafiken kommer att öka kraftigt och Göteborg måste ta höjd för det. Det säger denna detaljplan, även om den ibland kallar pendlingscykelbana för snabbcykelbana (sid 39, 42, 44) och ibland huvudcykelbana (sid 30, 65) av någon anledning. Här några citat ur planen om hur viktig Alléns pendlingscykelbana är:

Sid 30: ”Nya Allén och Vasagatan är två av de viktigaste cykelstråken i centrala staden i öst-västlig riktning. … Längs dessa stråk rör sig många av cykelpendlarna och stråken ingår i Göteborgs Stads huvudcykelnät. Generellt bedöms standarden på cykelbanorna inom planområdet som otillräcklig för att klara dagens behov.

Sid 58: ”Trafikförslaget ska enligt Göteborgs Stads trafikstrategi stödja en tydligare prioritering av gående och cyklister …

Sid 58: ”Cykeltrafiken väntas öka kraftigt de kommande åren i enlighet med Göteborgs Stads övergripande prognoser, varför planförslaget tar höjd för en tredubbling av cykeltrafiken. De stora cykelströmmarna ställer höga krav på kapacitetsstarka korsningslösningar i cykelnätet. Särskilt viktigt är detta i Allén och i korsningen Vasagatan-Sprängkullsgatan där mycket stora cykeltrafikmängder väntas.

Trots alla dessa vackra ord ser det ut som om dagens 3 m breda cykelbana kommer att förvisas till en gräsremsa som bara kan erbjuda 1,5 m fri bredd. Och frågan är om den norra cykelbanan dessutom kommer att tas bort. Något måste vara fel och det är viktigt att det reds ut innan det är för sent. Jag hoppas verkligen att SBK kan ge ett bra svar som jag kan publicera här.

Tillägg 17/4: Svar från SBK projektledare/planförfattare
Det stämmer att ambitionen är att i Nya Allén och Norra Allégatan skapa ett dubbelriktad ”pendelcykelstråk” vars bredd blir 3 meter plus en refug på ca 0,5 meter mot bilkörfälten. I Nya Allén tar man i anspråk ett av dagens bilkörfält, så det blir inte mer hårdgjort än idag. I Norra Allégatan är det lite mer jobb då det, för att hålla någorlunda avstånd till träden, krävs att man breddar körytan även lite på den norra sida. Man får då liknande förhållanden och avstånd till träden som i Nya Allén. Vill påpeka att trafikkontoret har studerat detta noga och park- och naturförvaltningen har varit med i arbetet hela tiden för att säkerställa att arbetena ska gå att utföra så nära träden och att skelettjord ska utformas så att träden får så bra växtförhållanden som möjligt.

Det är ju den nuvarande södra cykelbanan mellan trädraden som då flyttas ut. Istället skapar man det som vi kallar för flanörstråk mellan trädraderna i Allén på båda sidor, men benämningen är mest för att betona att de gående ska få mer utrymme. Egentligen blir det gång- och cykelstråk, men där cykling sker i ett lugnare tempo än i pendelcykelstråket. Samt ett mycket bättre kapacitet för både gående och cyklister. Stråken mellan trädraderna behåller i stort sätt sin nuvarande bredd, med ev mindre justeringar, för att inte hårdgöra mer yta närmast träden. Hur man till slut utformar dessa stråk och reglerar kommer man att jobba med framöver med utgångspunkt i det gestaltningsförslaget som har vunnit projekttävling om stadsrummet kring station Haga.

Tillägg 17/4: Mitt svar till SBK
Tack för svaret!

Fördelen med att flytta ut cykelbanan är att det ger gående en egen yta att vara på. I viss mån kan det öka cyklisters framkomlighet även om det nog är marginellt. Cykelflödet i Allén var fem gånger så stort som gångflödet i maxtimmen enligt Göteborgs mätningar 2014.

Men det finns även problem. Kontinuitet är ett. Idag går cykelbanan konsekvent mellan träden ända från Järntorget till Stampbroarna. Om den ska tråckla mellan ett yttre och ett inre läge kommer det att bli överraskningar med gående i vissa punkter med risk för att det vidtas framkomlighetsdämpande åtgärder här och var – trots att det är ett ”av de viktigaste cykelstråken i centrala staden” enligt planhandlingen sid 30.

Det stora problemet är dock att det ni skriver på sid 58 inte kan uppfyllas. Där står:

Cykeltrafiken väntas öka kraftigt de kommande åren i enlighet med Göteborgs Stads övergripande prognoser, varför planförslaget tar höjd för en tredubbling av cykeltrafiken. De stora cykelströmmarna ställer höga krav på kapacitetsstarka korsningslösningar i cykelnätet. Särskilt viktigt är detta i Allén och i korsningen Vasagatan-Sprängkullsgatan där mycket stora cykeltrafikmängder väntas.

Enligt cykelplanen sid 46 är 3 m bredd bara lämpligt för de mest lågtrafikerade dubbelriktade pendlingscykelbanorna. I Allén var cykelflödet runt 550 i maxtimmen redan 2017. Att ta höjd även bara för en enkel dubbling kräver 4,8 m bredd, men att offra ännu en bilfil för att få mer bredd är inte möjligt eftersom det är en viktig väg för utryckningsfordon.

Plats för tredubblingen kommer att behöva lösas på något sätt, och det måste planeras med god framförhållning och för Allén i hela sin sträckning om frimärksombyggnader inte ska smula sönder alla möjligheter.

Ett mål att planera för kunde vara att förbereda en enkelriktning av cykelbanorna på bägge sidor om hela Nya Allén/Norra Allégatan och ge bägge banorna pendlingscykelstatus.

Tillägg 20/4: Norra cykelbanans bredd
Idag mätte jag norra cykelbanans bredd på samma ställe. Cykeldelen var 1,75 m där. Jag kollade även på andra sidan Sprängkullsgatan, mitt för korset på Smyrnakyrkans fasad. Där var bredden 1,8 m.

När Norra Allégatans körbana förskjuts lite norrut kan det hända att den hamnar så nära träden på den sidan så att norra cykelbanan också måste förskjutas för att trädens totala fria markbredd inte ska bli för liten.

Det vore illa om hela ombyggnaden leder till att den totala bredden för Alléns cyklister minskade.

Tillägg 13/5: Tipsade TK
Eftersom jag haft kontakt med TK angående min artikel Hagastationens cykelbanor, skickade jag nu även denna artikel till samma person där. Det är en pusselbit som inte får tappas bort i planeringen.

Det här inlägget postades i Besked, Dokument, Mätning, Motstridigt, Stadsutveckling. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *