Avenyförslagen ett och ett

Avenyn ska omformas. Fyra tävlingsförslag har lämnats in och granskas nu av en jury. I min huvudartikel ger jag generella tankar ur cykelperspektiv. Här kommenterar jag bara varje enskilt förslags egenheter. De ska ses i ljuset av huvudartikeln.

Min huvudartikel är Avenyförslagens cykelsyn. De fyra tävlingsförslagen presenteras som utställningsaffischer i pdf-format och nås från stadens sida Se de 4 tävlingsförslagen för Avenyn och Götaplatsen.

Tillägg 20/10: And the winner is … Förslag 3: AveNy (enligt Vårt Göteborg 20/10)

 

Förslag 1: Öppen ridå

Avenyförslag 1: Vy mot söder

Affischens vy ”Frukost vid trädgårdsterrassen”.

Förslag 1 säger just inget om cykeltrafik. Plan O1+O2 visar en trafiklösning lik dagens, utom vid Götaplatsen.

1 – Vasagatan

Avenyförslag 1: Vasagatan

Affischens ”Förstorad plan 2” som visar korset med Vasagatan.

Här föreslås två stora halvklotformiga portar som jag tror kommer att skymma sikten för korsande trafikanter i denna komplicerade korsning mellan Vasagatans cyklister, Avenyns gående och spårvagnar från alla håll. Portarna blir också ett slags förträngning för gående och cyklister längs Vasagatans g|c-bana som gör det svårare för dem att väja för varandra.

Vasagatans mittdel med g|c-bana har dragits tillbaka en bit från Avenyn. Det gör magasinen för Vasagatans väntande cyklister väldigt korta på bägge sidor. Cykeltrafiken längs Vasagatan och Heden är ganska omfattande i rusningstid. Magasinen behövs.

1 – Engelbrektsgatan
Engelbrektsgatans nya cykellösning har inte kommit med i plan O2. Den port som föreslås på sydvästra sidan vid kiosken kommer att krocka med den nya dubbelriktade cykelbanan och försämra sikten mot andra trafikanter.

1 – Cykelparkeringar
Bilderna visar knappt några cykelparkeringar. På bilden ”Frukost vid trädgårdsterrassen” syns dock en grupp U-formade stolpar. Kommer det att bli fler cykelstolpar än dagens 143 mellan Allén och Engelbrektsgatan? Kommer de att placeras i närheten av attraktiva målpunkter? Och finns också möjlighet att låsa fast lådcyklar?

 

Förslag 2: Avenyns vardagliga högtidlighet

Avenyförslag 2: Vy mot norr

Affischens inledande vy mot norr.

2 – Cykelbanornas placering
Avenyns mittdel används endast av spårvagnar. Cykelbanor anläggs direkt utanför restaurangers utbyggnader. Gångstråk, vistelseöar och rabatter förläggs på andra sidan om cykelbanorna.

Avenyförslag 2: Sektion restaurangkvarteret

Affischens ”Restaurangkvarteret, sektion”. Klicka upp för att se bättre.

Cykeltrafiken kommer att stryka tätt intill serveringarnas utgångar och skapa konflikt med gäster som aningslöst kommer ut ur restauranger, caféer mm. Och med gångstråk, vistelseöar och rabatter på andra sidan om cykelbanan skapas väldigt många korsande flöden. På Avenyns västsida (höger i bild) finns minimal plats för gående. De kommer inte att ha annat val än att gå mitt i cykelbanan.

Om cykelbanor läggs i närmare anslutning till kollektivtrafikstråket skulle gående och vistande få sammanhängande trygga egna ytor där de kan slippa tänka på cykeltrafik.

Förslagets projektbeskrivning skriver dock ”Cykeltrafik får förbättrade förutsättningar genom att motortrafik lyfts bort på flera sträckor och där begränsad motortrafik tillåts föreslås gatan skyltas som cykelgata”. Det får jag inte att gå ihop med sektionsritningarna.

2 – Vasagatan
Affischens kartbild ”Trafikala lösningar” måste förstoras ordentligt för att man ska kunna skilja färger för olika trafikslag.

Avenyförslag 2: Trafikvägar

Del av affischens kartbild ”Trafikala lösningar”.

Där anges att nuvarande dubbelriktade cykelbana i Vasagatans mittendel blir bussgata och cyklarna får enkelriktade cykelbanor längs gatans sidor. Men kommer utrymmet för cykel och gång att öka eller minska givet att spårvagnsspåren inte flyttas och att även biltrafik ska tillåtas? Jag tror inte att denna karta går att lita på.

2 – Cykelparkeringar
Cykelparkeringar varken visas eller nämns. Kommer dagens 143 cykelstolpar mellan Allén och Engelbrektsgatan att tas bort och ingen låsbar cykelparkering ordnas?

 

Förslag 3: AveNy

Avenyförslag 3: Perspektiv åt söder

Affischens inledande perspektivbild mot Götaplatsen.

Illustrationen visar stor medvetenhet om realistisk cykeltrafik. Bra att inte blanda in cykel i gåendes område. De får egna sammanhängande ytor där de inte behöver tänka på fordonstrafik. Det är tydligt var de behöver vara uppmärksamma.

Körbanan ser bred ut. Med minimal biltrafik och prioritet för cykel skulle nog även en smalare bana fungera.

3 – Olika hastigheter på samma gata?
Under affischens bild på fördjupning, korsningen vid Valand står: ”Avenyn utformas som en flerfartsgata … Cykelbanor och ytor som är gemensamma för cykel- och biltrafik utformas för 20 km/h. Ytan i gatans mitt som är reserverad för bussar och spårvagnar utformas för 40 km/tim.

Jag tror inte att lagen medger olika hastighetsgränser för olika filer i samma gata. Antagligen kan bara spårvagnar i staketseparerade stråk där busstrafik inte är tillåten ges högre hastighet, men det skulle bli en besvärande barriär längs hela Avenyn. Återstår att utforma så att 20 km/h för bil och cykel ändå blir naturligt. Jag hoppas det kan ske utan gatsten eller annan ojämn beläggning.

3 – Cykelparkeringar
Cykelparkeringar varken visas eller nämns. Möbleringszonerna ser ut att vara fyllda med annat överallt. Kommer dagens 143 cykelstolpar mellan Allén och Engelbrektsgatan att tas bort och ingen låsbar cykelparkering ordnas utmed Avenyn?

3 – Tillägg 20/10: Vinnande förslag
Detta förslag vann alltså enligt Vårt Göteborg 20/10. Tävlingsjuryn skriver bland annat:

Teamet bakom AveNy visar tydligt att man har en förståelse för platsen. AveNy bedöms vara ett realistiskt och väl genomarbetat förslag, med bra förankring i områdets funktion, kvaliteter och kulturmiljö.

Sammanfattningsvis skapar AveNy förutsättningar för en Aveny för göteborgarna, där det finns något för alla. Kulturinstitutionerna är synliga men här finns även plats för det tillfälliga. En fortsatt paradgata med stärkt rumslighet och med mat, nöjen, handel, och kultur som dragare.

Nu startar det gemensamma arbetet att vidareutveckla förslaget.

 

Förslag 4: Alltid inne – Alltid ute

Avenyförslag 4: Vy mot Götaplatsen

Affischens inledande vy mot Götaplatsen.

Bra med tydlig uppdelning mellan ytor för fordonstrafik och för gående/vistande. Gående har stor sammanhängande yta där de inte behöver samspela med fordonstrafiken.

Med minimal biltrafik kan förslagets smala körbana räcka för cykling. Bra för cyklister att inte kunna bli omkörda av bilar.

Gatuparkering för bil syns inte i första bilden och ska inte uppmuntras, men lastzoner kommer att behövas.

4 – Vasagatan

Avenyförslag 4: Korset med Vasagatan

Affischens ritning över korset med Vasagatan.

Bra att övergångsstället med sina zebralinjer finns där trottoarerna utformats för passerande gångflöden. Idag riktar trottoarens stenhällar de gående vid sidan om övergångsställena, vilket dribblar bort samspelet med korsande cyklister och leder gående att inkräkta på väntande cyklisters magasin.

Röd asfalt för cykel är på väg bort från Göteborgs utformningsprinciper. Det kan ändå vara en bra idé för denna korsning om det tillämpas konsekvent. I så fall bör det introduceras på Vasagatan redan ett gott stycke bortom paviljongerna, eftersom dessa smalnar av gåytan mycket och många därför går över i cykelbanan. De behöver då vara medvetna så att de deltar i samspelet och ser sig om innan de kliver ut. Det måste vara tydligt för dem att cykelbanan inte är gångbana. Det röda bör upphöra vid (eller alldeles strax före) zebralinjerna för att framhäva de korsande gåendes prioritet. Efter övergångsställena behöver cykelbanorna åter färgas röda mot Avenyn, speciellt som magasinet för cyklister som väntar på att kunna korsa Avenyn är så litet och inte bör fyllas upp av gående som har sin väntyta bredvid.

Dessa cykelbanor är även röda idag. Det är dock väldigt otydligt, dels för att den röda färgen är så matt, dels för att gåendes och cyklandes ytor både består av plattor, och dels för att de röda plattor som här ska föreställa cykelbana också används där man går mellan Avenyns trottoarer och spårvagnshållplatsen. Där upplevs de snarast som informella övergångsställen. Idag finns ett litet avstånd mellan den röda cykelbanan och zebralinjerna, men det är fyllt med smågatsten som blir ett helt eget inskjutet uttryck och inte ett diskret mellanrum. Det snarare kamouflerar än framhäver övergången till övergångsställe.

4 – Entrébågar

Avenyförslag 4: Valvbåge

Affischens bild av entréer i form av valvbågar med en generös bänk intill.

På bilden riktar sig entrébågarna till gående, och de kombineras enligt beskrivningen med en generös bänk. Den är knappast avsedd för cyklister.

Men entrébågarna används inkonsekvent. På Vasagatan står de i cykelbanan. Det blir ett extra osäkerhetsmoment för cyklister som inte får några marginaler vid trånga möten. Det tar cyklistens uppmärksamhet från gående som vill korsa. Dessutom kan bågarna få gående att tro att cykelbanan är en gångbana.

I Engelbrektskorsets sydvästra hörn har ritningen placerat en entrébåge just där det numera går en dubbelriktad cykelbana längs Engelbrektsgatans sydsida. Tävlingsförslaget baseras nog på den tidigare utformningen när det bara var en trottoar här.

Och på Kristinelundsgatan finns också en förvirrande entrébåge.

Avenyförslag 4: Kristinelundsgatan m markerad båge

Affischens plan över Kristinelundsgatans anslutning till Avenyn. Entrébågen inringad.

Kristinelundsgatan stängs här av för biltrafik medan gång och cykel kan passera till och från Avenyn. Men entrébågen med sin generösa bänk står mitt i gatan och attraherar gående. Då signalerar den att man ska cykla utanför bågen, nära fasaderna, vilket ger sämre sikt och risk för konflikt med gående som kommer ut från portar eller uteserveringar. Det kan också få flera som cyklar mot Avenyn att naturligt styra in på dess trottoar, inte minst som nya träd mitt i gatan blir hinder att fortsätta till Avenyns cykelgata eller korsa hela Avenyn.

Att markbeläggningen på en begränsad sträcka av Kristinelundsgatan signalerar prioritet för gång är helt ok så länge det finns tydliga fortsättningar i sikte för cyklister.

4 – Engelbrektsgatan

Avenyförslag 4: Engelbrektsgatan

Affischens plan över Engelbrektsgatans anslutning till Avenyn. (Söder är ritad uppåt här!)

I nedre högra hörnet syns den entrébåge med generös bänk som står just där det numera går en dubbelriktad cykelbana.

På Avenyns fortsättning söderut (uppåt!) ska Avenyns köryta höjas upp i nivå med intilliggande gångytor och trottoarernas mönsterläggning förlängs ut på körytan. I så fall är det viktigt att det för alla parter ändå är tydligt vad som är köryta. Den uppmärksamhet som gående förväntas visa busstrafiken bör även vara tydligt att de behöver visa cyklisterna där. Eftersom busstrafik ska tillåtas hade jag föredragit nivåskillnad. Andra medel kan också vara bra, bara det inte är udda påfund vars betydelse trafikanterna inte känner igen eller är överens om. Men kanske är tanken att allt ska uppfattas som torgyta där bussarna ska krypa fram på de gåendes villkor, precis som spårvagnarna får göra på Drottningtorgets vändslinga. i så fall bör den nollade kantstenen tas bort så att gående prioriteras på riktigt. Antingen eller, inte mellanformer som alla kan tolka olika eller inte se alls.

Cyklister som ska söderut på Avenyn kan behöva ges en riktning över Engelbrektsgatan som inte för dem i alltför snäv vinkel mot spårvagnsspåren.

4 – Cykelparkeringar
Tävlingsförslaget anger plats för cykelparkering på Kristinelundsgatan och i utvalda lägen längs Avenyn. I den inledande perspektivbilden mot Götaplatsen syns också ett par av de nuvarande cykelparkeringarna i Engelbrektshörnet.

Men det kommer att behövas betydligt fler cykelparkeringar än vad beskrivningen antyder. Kommer det att bli fler cykelstolpar än dagens 143 mellan Allén och Engelbrektsgatan? Kommer de att placeras i närheten av attraktiva målpunkter? Och finns också möjlighet att låsa fast lådcyklar?

Det här inlägget postades i Förslag, Stadsutveckling. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *