Hållplats mitt i cykelbanan

Hur kan en hållplats poppa upp mitt i en cykelbana utan att cyklisterna hanteras? Jag frågar Västtrafik hur processen ser ut för deras utbyggnader och hur det inkluderar cykelperspektivet, ett perspektiv som deras vd lyft flera gånger.

Hej Västtrafik!

Den här hållplatsen, läge L vid Järntorget i Göteborg, har tagit över cykelbanans norrgående fil:

Hållplats beslagtar cykelbanan

Norrgående cykelbana på Järntorgsgatans västra sida har blockerats av en ny busshållplats. Bild från Järntorget mot Lagerhuset och Esperantoplatsen.

Det kan finnas tillfällen när utrymme måste tas från cyklister och ges till kollektivtrafik trots att cykling är väsentligt mycket bättre för klimatet och även för hälsan. Men här ser det inte ut som om man gjort något alls för att hantera det problem som annekteringen åsamkat cyklisterna.

Om det visar sig att kopplingen mellan Alléns och Södra älvstrandens pendlingscykelstråk utanför f.d. Kindstrands järn stryps pga byggverksamheten vid Masthamnsgatan, blir denna cykelbana väldigt viktig. Pendlingscykelstråken är Göteborgs allra mest prioriterade cykelbanor. De ska fungera som snabbvägar för arbetspendlare och cykeltransporter samt uppmuntra till ett flerfaldigt ökat cyklande, även på längre sträckor.

Kan ni berätta hur processen ser ut när ni begär ett nytt hållplatsläge? Hur tillvaratas cyklisternas intressen? Ser man cykling i sammanhang och milperspektiv, med särskild hänsyn till de stråk som Göteborg utsett till pendlingscykelstråk? Och tar man med andra projekts påverkan i en samlad bedömning? Jag antar att man gör just så när det gäller bussar och spårvagnar.

Min huvudfråga är alltså hur processen ser ut vid utbyggnader och på vilket sätt cykelperspektivet då omfattas. Men ni får gärna också tala om hur ni tycker att cyklisternas problem vid just denna hållplats ska hanteras.

(Frågan skickad till Västtrafik kl 14:00)

Tillägg 26/1: Västtrafik svarar
Vi har nu fått svar från ansvariga som låter meddela att ”Det är väghållaren, i detta fall Göteborgs kommun som bygger hållplatserna. Västtrafik ”möblerar” i normalfallet bara med stolpe, hållplatstopp med eventuella väderskydd. Frågan får alltså ställas till Trafikkontoret, Göteborgs kommun.”

Så jag får helt enkelt hänvisa dig vidare till Trafikkontoret för att du ska få ett så adekvat svar som möjligt.

Tillägg 26/1: Fråga till trafikkontoret
Nu har jag skickat frågan vidare till trafikkontoret. De har fått min artikeltext som dokument där jag ändrat så att texten riktas till TK istället för Västtrafik. I mejlet skrev jag:

Jag önskar svar från trafikkontoret om den process som på Järntorget har byggt om en hållplats så att cykelbanan leds rätt in i hållplatsens staket. Naturligtvis vill jag att den aktuella lösningen förbättras. Men jag vill också veta hur processen ser ut i allmänhet när Västtrafik önskar en förändring i trafikrummet. Jag är rädd att påverkan på vårt allra mest hållbara trafikslag inte bevakas tillräckligt.

En beskrivning av problemet och min fråga bifogas som worddokument.

Tillägg 11/2: Trafikkontoret svarade 2/2
De gav ärendet diarienummer 00566/21 och lovade hantera det så fort som möjligt samt ge mig ett svar på min fråga.

Tillägg 3/3: Svar från Trafikkontoret
Hej igen Rolf,

Ber om ursäkt för att svaret har dröjt. Processen för när ett nytt hållplatsläge efterfrågas kan se lite olika ut, och hanteras beroende på om det är ett permanent läge där det är kopplat till något projekt eller en detaljplan, eller om hållplatsen kommer att vara tillfällig inom något byggprojekt. Sedan kan även delar hanteras inom KomFram-samarbetet som finns för att hantera och planera den ökade mängden projekt som påverkar framkomligheten inom staden. Här samarbetar Trafikverket, Göteborgs Stad och Västtrafik.

Det går alltså inte att svara generellt för alla olika delar inom staden. Man kan säga att när en ombyggnad eller nybyggnation ska göras oavsett det är en större exploatering, en hållplats eller cykelbana så måste alla krav och intressen beaktas och avvägningar göras utifrån önskade prioriteringsgrunder. Dessa behov ska samlas in i ett tidigt skede och ur cykelsynpunkt så ska man titta på förväntade framtida och nuvarande flöden, nätklass, mängd fotgängarflöden och andra trafikmängder. Till detta har vi bland annat teknisk handbok till hjälp. Detta gäller inte bara cyklisternas behov utan alla trafikslag, miljö, dagvatten, kulturmiljö etc. som kan vara berörda. Som exempel kan jag lyfta min egen enhet Trafikplanering, där vi hanterar mindre investeringsprojekt som rör exempelvis kollektivtrafikinvesteringar för permanenta hållplatser. Vi har dialog med Västtrafik genom olika forum där behov kan spelas in. Därefter så gör vi en gemensam bedömning internt och lyfter eventuella åtgärder inom vår arbetsgrupp. På enheten finns bland annat specialkompetenser inom tillgänglighet, cykel, gång, trafiksäkerhet och tydlighet genom vägvisning med mera. Tas åtgärden vidare lyfts den även upp i Trafiksamrådet där även räddningstjänst och polis får säga sitt. Så kollektivtrafikåtgärder ska alltid ta hänsyn till både befintlig trafikmiljö, prioriterade stråk och framtida förändringar i projekt och detaljplaner.

I detta fallet så har hållplatsen på Järntorget tillkommit på grund av att man stängt en hållplats vid Järnvågen. Därför byggdes denna hållplatsen som en tillfällig lösning och den har dessvärre fallit mellan stolarna då det uppstått ett snabbt behov av åtgärd, och Trafikkontoret har missat att granska lösningen. Nu kommer hållplatsen på kort sikt att åtgärdas genom att synliggöra med reflexmarkering och ändring av vägmarkeringen. I dagsläget är det lite osäkert när man kommer att bygga om hela platsen då det finns projekt som väntar på att sättas igång.

Med vänliga hälsningar, xxx, Trafikreglerare

[Jag tackade för ett mycket bra svar]

Det här inlägget postades i Besked, Kollektivtrafik, Organisationer. Bokmärk permalänken.

3 svar på Hållplats mitt i cykelbanan

  1. Stefan skriver:

    Frågan ska ställas till Trafikkontoret och inte Västtrafik.
    Västtrafik har bara skötsel av hållplatser och ska den flyttas av någon anledning, så är det upp till Trafikkontoret att genomföra det.

    Det finns säkert en ritning på TK som inte ser ut som resultatet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *