Elsparkcykelproblem

Vad har Göteborgs Stad gjort och vad kan den göra för att motverka illa parkerade och illa körda elsparkcyklar? Vilka krav kan ställas på uthyrande företag? Vilka andra kan medverka till att situationen förbättras?

Jag inleder med några bilder innan jag redovisar vad trafikkontoret säger.

Tre elsparkcyklar i Slottsskogen

En snyggt parkerad elsparkcykel, en tveksamt parkerad och en omkullvält.

Snyggt parkerade elsparkcyklar vid Linnéplatsen

Det finns så många bilder på dålig parkering, så det behövs lite motvikt. Utsättarna brukar ställa ut prydliga rader, men här (där Linnéplatsen möter Slottsskogen) har även brukarna parkerat samlat och lämnat fritt för gående.

Elsparkcyklar blockerar cykelstolpar

Ibland blockerar utsättarna våra cykelstolpar trots att elsparkcyklar inte ska låsas fast. Det gör det svårt för vanliga cyklister att låsa fast sina cyklar. Så här borde man bara få göra där det är överflöd av cykelstolpar, men hur ska utsättarna veta var det är ok? Tidigt på morgonen är även de allra mest använda cykelstolparna i stan oftast lediga.

Elsparkcyklist ger tecken

En del elsparkcyklister ger tydligt tecken före sväng.

Elsparkcyklist kör vänstertrafik

Men intrycket förtas när svängen var en övergång till vidare färd i vänstertrafik på Östra Hamngatan.

Vid min mätning förra sommaren var vänstertrafik hela 14 gånger så vanligt bland elsparkcyklister som bland vanliga cyklister, se Cykel och spark på Avenyn. Varför?

Elsparkcyklar stannar vid övergångsställe

Jag tänkte plåta några elsparkcyklister som inte gav gående företräde, men den här gången fick jag tji ordentligt! Det kom en grupp om fyra riktigt hänsynsfulla elsparkcyklister!

Elsparkcyklar stannar INTE vid övergångsställe

Fast det dröjde bara ett par minuter så kom två dubbelbemannade elsparkcyklar och plingade på de gående som skulle ut på övergångsstället. Här ses nr 1. Nr 2 ska precis komma in i bild. Nu var det inte fråga om att följa några zebraregler och visa hänsyn till de gående. Ur vägen! Människor är olika.

Att även vanliga cyklister är dåliga på att lämna gående företräde visar en mätning som beskrivs i Struntar cyklister i zebralagen?

Trafikkontorets handlingsutrymme
Som svar på inkomna synpunkter om problem med elsparkcyklar skickade trafikkontoret nyss följande information. Jag fick ta del av den och fick också lov att publicera den här. Det är en bra lägesbeskrivning och bakgrund till vidare funderingar om hur situationen eventuellt kan förbättras. Ordet går till TK:

Generellt kan man säga att kommuners möjligheter att styra och ställa krav är små. Lagstiftningen och därmed städers agerande skiljer sig mellan länder i Europa. Den lagstiftning som ger kommuner utrymme att agera beslutas av Sveriges riksdag. Om användarna bryter mot trafikregler så är det polisen som har ansvar för att övervaka detta och ge påföljd.

En elsparkcykel är inte ett registrerat fordons vilket innebär att de inte kan övervakas av parkeringsvakter och därmed inte heller ges en p-bot.

Elsparkcyklar är klassificerade som cykel och får därför parkeras som en cykel vilket innebär att på allmän plats som gång- och cykelbanor och torgytor får man parkera men max 24 timmar i följd. I övrigt finns få förbud mot var man får lova att parkera. En kommun har till viss del möjlighet att styra var parkering får ske genom så kallade lokala trafikföreskrifter men i dagsläget har Göteborg inte den formen av reglering för cykelparkering. Vid en sådan reglering krävs också resurser för att kontrollera och ta hand om cyklarna så att regeln efterlevs.

Det är leverantörerna som ansvarar för elsparkcyklarna och trafikkontoret rapporterar omedelbart till respektive företag om vi får in klagomål på att någon/några elsparkcyklar står felparkerade.

Inom fordonsflyttning flyttar vi fordon med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon och förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Det innebär att om ett fordon (även cykel) står felparkerad skall fordonet ”rödlappas” (varningslappas) med uppmaning till ägare att själv flytta sitt fordon och först efter 3:e dagen kan trafikkontoret flytta fordonet till uppställningsplats. Då har i regel fordonet redan flyttats.

När det gäller fordon som parkeras så de utgör fara eller hinder för andra trafikanter finns en möjlighet i lagen omgående flytta fordonet men detta är något som innebär mycket och dyra resurser vilket det i dagsläget inte finns avsatta några medel för utan ansvaret ligger på leverantören som omgående ska åtgärda vid klagomål. Eftersom det finns så många elsparkcyklar kommer det inte heller kunna lösa problemen.

Farligt ställda elsparkcyklar rapporteras helst till företagen. Det finns numera en helt ny app på privat initiativ där felparkerade elsparkcyklar kan rapporteras in på ett smidigt sätt. Uppgifterna skickas sedan direkt till rätt företag och med en kopia för kännedom till kommunen. Appen heter Felsparkerad (https://felsparkerad.se/ ).

För att hantera elsparkcyklarna har trafikkontoret hittills tagit fram och en överenskommelse med företagen. Överenskommelsen syftar till att på olika sätt minska de negativa aspekterna och främja de positiva. Innehållet i denna beskriver bland annat områden där elsparkcyklarna ej ska kunna parkeras, hastighetsbegränsningar och krav på hur leverantörerna ska agera vid felaktigt placerade elsparkcyklar. Vad gäller hastighetsbegränsning och områden där användarna inte kan avsluta sin resa ska företagen reglera genom så kallad geofence det vill säga att på teknisk väg omöjliggöra detta. Det är ett effektivt sätt att styra men tekniken är inte så exakt idag vilket innebär att det bara kan göras på stora områden och inte del av gata etc. Trafikkontoret kommer också att testa att markera ut parkeringszoner för elsparkcyklarna på ett antal platser. Det är dock inte tvingande att använda dessa utan företagen ska arbeta på olika sätt för att påverka sina kunder att parkera inom zonerna där dessa finns. Att hantera var användarna parkerar elsparkcyklarna är inte lätt. Slutsatsen är att det mest effektiva är genom tekniken eller ekonomiska incitament från företagen.

Uthyrning av elsparkcyklar är fortfarande ett relativt nytt fenomen som lagstiftningen inte tagit hänsyn till och därmed är kommuners styrmöjligheter över detta fenomen begränsat. Fram tills för ett par månader sen ansågs inte den typen av verksamhet behöva något tillstånd enligt ordningslagen för att ställa ut elsparkcyklar på offentlig plats eftersom de bl a inte hade har fasta platser. Nu har dock bland annat polismyndigheten gjort en utredning för att tolka ordningslagen och kommit fram till att det behövs tillstånd för markupplåtelse från polisen för att ställa ut elsparkcyklar på offentlig plats för uthyrning. Kommunen kommer nu att kunna ställa upp vissa villkor och ta ut en taxa för att företagen ska få tillstånd. Kraven och tillståndet rör platserna där företagen ställer ut fordon och inte hur den används och parkeras av användarna. Vad detta konkret kommer innebära är ännu inte helt klart. Vi vet dock att det i regel är användarna av systemen som parkerar elsparkcyklarna på olämpliga sätt och detta kommer vi inte åt via tillståndskravet.

Transportstyrelsen har fått i uppdrag att utreda om lagstiftningen behöver ändras för att möjliggöra en bättre styrning av denna typ av uthyrningsverksamheter. Slutsatserna ska presenteras i vår, nästa år.

Trafikkontorets överenskommelse med uthyrare
Trafikkontoret har 2019-10-07 formulerat dokumentetÖverenskommelse om samverkan avseende elsparkcyklar mellan Företag X och Göteborgs Stad”.

I korthet innehåller det en beskrivning av för- och nackdelar med elsparkcyklar samt vad uthyraren och kommunen åtar sig att göra för att motverka nackdelarna. Jag har fått veta att alla uthyrare har skrivit på. Här några valda detaljer ur överenskommelsen:

Uthyraren ska löpande informera sina kunder om att elsparkcyklar inte får lämnas hindrande eller trafikfarligt, och påverka dem att följa trafikregler och visa hänsyn till andra trafikanter.

Uthyraren ska underlätta för medborgare att enkelt nå dem för att göra felanmälan på defekta och olämpligt parkerade elsparkcyklar. De ska skyndsamt flytta elsparkcyklar som parkerats trafikfarligt eller hindrande.

Uthyraren ska göra så att elsparkcyklar inte går att återlämna i vissa zoner, framförallt i älven eller kanalerna och deras kajer, samt inne på centralstationen och i trädgårdsföreningen. De ska också elektroniskt begränsa hastigheten till 6 km/h på vissa stråk som är rena gågator eller gångfartsområden (Kungsgatan, Korsgatan, Fredsgatan och Haga Nygata). Elsparkcyklar som slängts på olämplig plats eller i vattendrag ska snarast omhändertas.

Göteborgs Stad ska markera särskilda parkeringszoner där elsparkcykelanvändare uppmuntras att hämta eller återlämna fordonen. Staden ska också informera invånare och besökare i Göteborg om vilka lagar och regler som gäller.

Funderingar
Det finns mycket att fundera kring – det menar trafikkontoret själv, men även jag. Man borde kunna hitta förbättringsmöjligheter. Det är tråkigt om elsparkcyklarnas fördelar ska kvävas av de stora nackdelar som i huvudsak orsakas av ett ganska litet antal brukare som agerar respektlöst.

Jag har en del idéer, men det får bli en separat artikel när jag tänkt ett varv till. Och kanske har även du idéer? Berätta gärna om dem i så fall. Tips på bra diskussioner i sociala media eller tänkvärda artiklar i tidningar och bloggar är också välkomna. Det vore kul att komma ut med en ny artikel, Elsparkcykelproblem del 2, där sådana tankar och tips kan samlas.

Jag avslutar med några tänkvärda meningar ur trafikkontorets beskrivning av sitt handlingsutrymme som kanske kan reta dina och mina geniknölar:

  • Om användarna bryter mot trafikregler så är det polisen som har ansvar för att övervaka detta och ge påföljd.
  • En elsparkcykel är inte ett registrerat fordons vilket innebär att de inte kan övervakas av parkeringsvakter och därmed inte heller ges en p-bot.
  • Vid en reglering [av var man får parkera] krävs också resurser för att kontrollera och ta hand om cyklarna så att regeln efterlevs.
  • Det är leverantörerna som ansvarar för elsparkcyklarna, t ex vid felparkering.
  • Felsparkerad – en helt ny app på privat initiativ där felparkerade elsparkcyklar kan rapporteras in på ett smidigt sätt.
  • Kraven och tillståndet rör platserna där företagen ställer ut fordon och inte hur den används och parkeras av användarna.
Det här inlägget postades i Beteende, Dokument. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *