Rensa bort övergivna cyklar!

Göteborg har redan idag brist på cykelparkering i flera centrala lägen. Övergivna cyklar är ett onödigt hinder. Stan har definierat korttidsparkering och lagen ger dem rätt att rensa långtidsparkerarna där. Så vad väntar vi på?

Bakgrund
Göteborg vill att fler går och cyklar. Ett av Cykelprogrammets två huvudmål är att tredubbla antalet cykelresor till 2025 (sid 16). Och inte bara av stadsmiljö- och hållbarhetsskäl, utan även för att stora infrastruktur- och stadsbyggnadssatsningar kommer att innebära många avstängningar och omledningar. I cykelprogrammets förord står bl.a:

Snart börjar i stor skala byggnationen av de omfattande infrastrukturprojekten inom Västsvenska paketet, och under byggtiden behöver bilresorna minska. Cykeln ska då vara prioriterad och upplevas som ett attraktivt alternativ för alla.

Därför är det bråttom att få över fler resor till cykel, inte minst i centrala områden där de stora ombyggnaderna äger rum. Men då måste man också kunna parkera och låsa fast cykeln när man kommit fram. Avenyn, Östra Hamngatan m.fl. centrala mål tål inte en tredubbling av antalet cykelstolpar. Det skulle bli rena järnridån för gående som vill korsa gatan, även för dem som ska gå till och från sina parkerade cyklar, samt för transporter till butiker mm. Därför måste vi först se till att de parkeringar som vi redan har används effektivt och bara till det som de är avsedda för.

Knökad cykelparkering på Östra Hamngatan

Nästan alltid knôkad cykelparkering på Östra Hamngatan före tredubblingen. Jag vet att några av dessa cyklar inte har använts på bortåt ett år. Betydligt prydligare är parkeringen för lånecyklar som skymtar tvärs över gatan.

Parkeringstyper enligt cykelprogrammet
Göteborgs cykelprogram 2015-2025 delar på sid 57 in cykelparkeringarna i tre typklasser:

 1. Korttidsparkering: Parkera för att göra kortare ärenden. Nära målpunkter. Inga krav på väderskydd.
 2. Långtidsparkering: Parkera upp till en dag. Väderskydd bör finnas.
 3. Nattparkering/säkerhetsparkering: Möjligt att låsa in cykeln på en plats där obehöriga inte har tillträde.

På sid 58 anger cykelprogrammet en rad funktionskrav för de tre typerna. Alla ska ha möjlighet att låsa fast cykeln i ramen och parkeringsbehovet ska alltid täckas med marginal.

Alla cykelstolpar på exempelvis Avenyn och Östra Hamngatan är säkert kommunala korttidsparkeringar. Möjligen kan de på nåder betraktas som långtidsparkeringar, dvs parkering upp till en hel dag.

Med tanke på cykelprogrammets definition tycker jag att dess benämning långtidsparkering är missvisande. Därför kommer jag i fortsättningen att kalla den parkeringstypen för dagsparkering. Och med ”långtidsparkerad cykel” menar jag just nu en som står kvar i en månad eller mer, dvs minst 3000 % av avsedd parkeringstid.

Läget idag
I Ryms all cykelparkering? belyste jag bl.a. den stora bristen på cykelparkering i centrala lägen som vi har redan idag, långt innan tredubblingsmålet ska nås.

I Den ofrivillige cykelägaren beskriver jag en cykel som står övergiven sedan hela två år på en sådan korttidsparkering på Avenyn. Och det är bara en av många långtidsparkerade cyklar som tar upp plats. I lägen där parkeringen aldrig blir fullbelagd spelar det väl inte så stor roll så länge det inte blir ett hinder för gående. Men på fullbelagda korttidsparkeringar menar jag att kommunen måste se till att dököttet avlägsnas. När avsedd parkeringstid är dag eller del av dag, måste redan en veckas parkering anses vara missbruk om behövande inte får plats, för att inte tala om en månad eller som ovan två år!

En ledig cykelstolpe nära målet uppmuntrar till mera cykling. En överfull parkering med hoptrasslade cyklar där man inte når någon stolpe motverkar cykling.

I dagens läge tror jag inte att Göteborg tar bort annat än rena cykelvrak. Det kan ta många år innan en övergiven cykel blir så förstörd att den kan klassas som vrak. På en fråga till Trafikkontoret 2008 fick jag i alla fall följande svar från enheten Tillstånd & Dispenser:

Cyklar kan kommunen flytta (precis som andra fordon) med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon.

I de fall det finns en särskild lokal trafikföreskrift om t ex parkeringsförbud för cyklar kan vi flytta alla cyklar som ställts fel. Sådan föreskrift finns nog bara vid Centralstationen (mot Drottningtorget).

I alla andra fall kan vi endast flytta en cykel om den är att betrakta som skrot. Vi har alltså inte rätt att ta bort en cykel ”bara” för att den är övergiven. Definitionen på skrot är i princip att cykeln inte ska ha något värde alls. En övergiven cykel är inte i sig skrot utan kan bli kvar länge tills den börjar rosta samman.

Men stämmer det verkligen att kommunen bara kan flytta rena skrotcyklar från sina korttids- och dagsparkeringar? Det verkar inte så.

Cykelparkeringens juridik
Jennie Fasth har skrivit en gedigen juridisk översiktskurs för cyklister där del 5 handlar just om cykelparkering. Ur den citerar jag följande:

Hur ser egentligen lagen ut för bortforsling av cyklar?

Sen har vi 24 timmars-regeln som kan vara lätt att missa. Den gäller nämligen inte bara motorfordon utan alla typer av fordon.

”På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman för hållande av allmänna platser samt inom vägområde för allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag.” (TraF 3kap 49 a §)

Med andra ord så är det fullt möjligt att få sin cykel bortforslad om den stått parkerad längre än så, även om cykeln är parkerad korrekt i stället. Vanligtvis märker kommunen ut cyklarna och väntar några veckor innan bortforsling sker men det kan även ske med kortare varsel. Som med andra trafikregler så är det upp till den enskilda trafikanten att ta reda på vad som gäller, även cyklisten.

När det kommer till bortforsling av cyklar görs Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, gällande. … I 2§ ges statlig och kommunal myndighet rätt att flytta fordon i särskilt angivna fall, när det behövs för ordningen och säkerheten i trafiken eller av naturvårdsskäl. Med detta menas att kommunerna har rätt att flytta och omhänderta felparkerade cyklar, men också cyklar som övergivits eller parkerats på samma plats under en längre tid.

För att återfå sin cykel tar kommunerna ofta ut en avgift. Stödet hämtas från 7§ där det tydligt framgår att ägaren som fått sin cykel bortforslad, är skyldig att ersätta kostnaden för förflyttningen och övriga åtgärder som vidtagits.

Funderingar
Att kommunen låter cyklar stå kvar som dökött på sina överfulla korttids- och dagsparkeringar ända tills de förvandlas till skrot kan de inte skylla på juridiken. Långtidsparkerade cyklar utgör också ett hinder för ambitionen om ökat cyklande och gåendes framkomlighet. Dessutom finns en psykologisk effekt som kan göra oss mindre aktsamma om andras cyklar om de står bland övergivna, sjaviga eller trillade cyklar, se följande stycke från sid 4 i Håll Sverige Rent:s Lilla skräprapporten 2016:

När forskare försöker ta reda på varför vi människor gör konstiga saker som att skräpa ner, har de upptäckt att vi människor ofta gör som andra gör. Om någon gör något fel följer andra efter. Ett redan nedskräpat område gör att fler skräpar ner där. Ett rent område fortsätter vi däremot att hålla rent!

Därför känns det med rätta mindre tryggt att parkera bland sjaskiga cyklar och där cyklar trycks in huller om buller fast de egentligen inte får plats.

Jag ska fråga Trafikkontoret om deras syn på dökött-cyklar i ljuset av synpunkterna i denna artikel, och rapporterar här vad jag får för svar. Kanske framkommer problem som vi kan hjälpa till att hitta lösningar på.

Tillägg 9/6: Fråga till kommunen
Strax efter publiceringen skickade jag e-brevet ”Överfulla korttidsparkeringar måste befrias från cyklar som inte används” till kommunen. Denna artikel bifogades. Min fråga var:

Hur vill Göteborg tackla parkeringsbristen? Finns det några hinder för kommunen att rensa långtidsparkerade cyklar på överfulla korttidsparkeringar? Är det problem att lokalisera dem? Är nämnden emot att det görs? Jag ber er beskriva hindren om det finns några. Då kanske det går att hitta lösningar, och där bidrar jag gärna så gott jag kan.

Tillägg 8/7: TK har min fråga
Jag har nu fått veta att en handläggare på TK fick frågan på sitt bord den 15 juni. Jag tänker inte stressa på ett svar så här i sommar- och semestertider utan väntar gärna för att få ett svar som möjliggör lite djupare analys av möjligheterna att kunna öka effektiviteten på kritiska cykelparkeringar.

Tillägg 3/9: Påminnelse till TK
Eftersom det nu snart gått tre månader utan livstecken från den handläggare som har ärendet på sitt bord skrev jag nu: ”Jag vill inte stressa på processen om utredning pågår. Däremot vill jag ha ett livstecken så att jag vet att det inte har tappats bort. Med ökat cyklande blir frågan bara mer och mer akut.

Med denna bild på samma cykelparkering som ovan illustrerade jag det stegrade behovet:

Än mer knökad cykel-parkering vid Östra Hamngatan 52

Cykelparkeringen vid Östra Hamngatan 52 har bara blivit än mer knökad. Här den 23 aug.

Tillägg 5/9: Svar från TK om nuläget
Idag fick jag svar från den på Trafikkontoret som ansvarar för flytt av fordon enligt nuvarande rutiner. Hon berättade att:

Idag flyttar vi på cyklar inom ramen för ”flytt av fordon”. Vi flyttar cyklar som vi kan bedöma som skrot på platsen, dessa tar med direkt.

Sommarmånaderna åker vi ut ca 2-3 gånger i månaden och resten av året 1 gång i månaden då vi scannar av hela Göteborgs kommun. Andra skäl för flyttning av cyklar har vi inte i nuläget i kommunen.

Hon har skickat min fråga vidare till en person som kan svara om framtiden och om möjligheten att hantera övergivna cyklar innan de blivit rent skrot. Jag återkommer.

Tillägg 12/9: Svar från TK om framtiden
Och nu fick jag också svar från en som kan berätta om framtiden. Han skrev:

… Frågan som är av intresse är hur vi gör med de övriga cyklar som inte används, men inte är några skrotcyklar, och som konstant står på kort- och långtidsparkeringar i staden.

Svaret är relativt enkelt, vi har för tillfället ingen rutin eller konkreta planer på vad som ska göras. MEN vi ser det ökande problemet och ska försöka se över en rutin nästkommande år. Och vi vet att det finns städer som arbetar väldigt aktivt med dessa problem, som vi förhoppningsvis kan lära oss från när vi tar fram vår arbetsrutin i framtiden.

Givetvis så förstår jag (och upplever själv) irritationen över det långsamma tillvägagångssättet, eftersom problemet finns nu och kommer att kvarstå en tid framöver.

Vi verkar alltså vara överens om att det är ett problem som behöver lösas, och att TK är på väg att ta i det. Det inger hopp om framtiden för oss vardagscyklister! Jag lägger in denna artikel i kategorin Väntar på åtgärd. Kanske blir det en ny artikel här om något år.

Tillägg 9/1 2017: Cyklistbloggen tar upp ämnet
Se deras artikel Snön avslöjar fulparkerare och dess kommentarer.

Tillägg 13/11 2017: TK om rutin för långtidsparkerare
I min Långparkerade cyklar hindrar ställde jag en fråga till TK om detta och fick ett svar från dem som visar att de numera även tar bort övergivna cyklar som inte är skrot. Det är en försiktig rutin men ändå en rutin. Jag flyttar därför denna artikel från kategori ”Väntar på åtgärd” till Åtgärdad.

Det här inlägget postades i Åtgärdad, Besked, Cykelparkering, Cykelprogram 2025, Förslag, Lagmakten. Bokmärk permalänken.

6 svar på Rensa bort övergivna cyklar!

 1. Jens skriver:

  Hoppas att du får ett bra svar – frågan är för viktig för att bara släppas. Tack för intressanta genomgångar även för en Örebroare!

  • admin skriver:

   Tack Jens! Jag är faktiskt själv örebroare i grunden även om det var länge sen. Säkert därför som cykeln är en så naturlig del av mitt liv.

   Ja, låt oss hoppas att vi får ett bra svar.

 2. Robert skriver:

  Jag tror de menar att de endast kan flytta skrotcycklar direkt. Vid allmänt vägområde så får man endast parkera i 24 timmar på vardagar. De cyklar som står längre än tre vardagar kan flyttas (förordning om flytt av fordon i vissa fall). Men kommunen är nog tveksam till det, dels så kan det vara svårt att delge ägaren, och lyckas man inte med det så måste man förvara i några månader. Har för mig att man även måste sätta röd lapp på cyckeln innan flytt.

  Utomlands är det ganska vanligt, i Sverige så flyttas knappt skrotcycklar.

 3. Petter Holmgren skriver:

  Hej,

  Bra att du legat på! Vad kommunen borde göra är att skänka de cyklar som uppsamlats till cykelköket http://www.cykelkoket.org/en/.

  Om du har möjlighet kan du la skicka kontakten som du hade på kommunen/trafikverket till dom eller mig!

  https://www.facebook.com/cykelkoket.gbg/?fref=ts

  Petter

  [Trafikistan har svarat Petter och Cykelköket via e-brev]

 4. Anders skriver:

  Om samtliga cyklar var tvungna att vara registrerade i ett ramnummers register med ägarens namn och adress kunde kommunen och polisen mycket bättre hålla ordning på cykel parken i Sverige. Ingen avgift eller körkort borde krävas men ett ägaransvar om hur och var dom förvarar sin cykel. Stöld utredningar skulle även underlättas då det går att kolla om cykeln är ägd av föraren och eller stöld anmäld. En cykel som sedan parkerats för länge eller felaktigt kan då bortforslas redan inom ett par veckor då ägaren kan kontaktas per brev med budskapet om läget och att cykeln blir förverkad om ingen åtgärd sker inom till exempel 30 dagar. Insamlade cyklar kan sedan disponeras på bästa sätt, tex skänkas till välgörenhet, och kommunen och skötsamma cyklister får en mycket trevligare situation. Registret kan vara självadministrerat via e-legitimation på en web sida så kostnaden för kommunen blir minimal och så man alltid kan kolla om den begagnade cykeln man vill köpa verkligen ägs av säljaren. Det är sedan i bådas intresse att registrera ägarbytet så rätt person får informationen angående cykeln och ingen blir anklagad för stöld. Om du köper en cykel och registrerar dig som ägare kan ett automatiskt mail (eller brev) gå till förra ägaren där han/hon godkänner bytet, kvitto blir då nödvändigt för köparen om tvist skulle uppstå.

  • admin skriver:

   Javisst skulle allt bli enklare om cyklarnas ägare lätt kunde fastställas. Men det är inte gjort i en handvändning, speciellt inte för alla cyklar som redan finns därute och är av högst varierande kvalitet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *