Läraregatans luriga korsning

Flera cyklister har undrat över denna korsning i Göteborg där en ljusreglerad cykelpassage slutar i en enkelriktat-skylt. Jag försöker analysera problem och möjligheter för att bidra till en pågående dialog med Trafikkontoret.

Kort bakgrund
Senaste gången som korsningens lurighet togs upp i en tråd på facebookgruppen Cykla i Göteborg var den 15 aug. Stefan van den Berg tog kontakt med Trafikkontoret som svarade på hans frågor och bl.a. nämnde att man ska låta göra en genomförandestudie av en pendlingscykelbana mellan Annedalsmotet och Götaplatsen. Det innefattar Läraregatans luriga korsning. TK frågade också efter vilka brister Stefan upplever just i det här området. Stefan involverade då bl.a. mig. Denna artikel är avsedd att delge mina synpunkter till Trafikkontoret och samtidigt vara öppen för förbättrande och problematiserande kommentarer från dig som läser detta.

Jag fick tillstånd av trådstartaren Johan Bjellvi att använda hans bild från platsen, vilket jag också har gjort nedan. Alla bilder där källa inte anges är som vanligt mina egna.

Upprustning av pendlingscykelstråket
Först och främst: Vad roligt att Trafikkontoret planerar ett lyft för pendlingscykelstråket mellan Annedalsmotet och Götaplatsen till (tidigast) 2025! Naturligtvis är det svårt att nå full pendlingscykelstandard hela vägen i befintlig stad, men jag hoppas att ingen möda sparas att nå bästa möjliga standard överallt där det går. Man klarar t.ex. korta partier med dålig omkörningsmöjlighet om man kan köra om sedan. Men att fortsätta med smal bana efter en förträngning bara för att det senare krävs en förträngning igen, eller rentav bara för att det ”ser naturligt ut”, gör stor skada för cyklandet och förtar dessutom effekten av att i senare skeden bygga bort flaskhalsar. Så låt inte den långsammaste cyklisten bestämma hela stråkets kapacitet!

Den luriga cykelpassagen
Eftersom det dröjer till minst 2025 innan den långsiktiga planen kan ändra förutsättningarna i grunden för Läraregatans luriga cykelpassage, vill jag peka på några problem med den nuvarande utformningen som kanske skulle kunna åtgärdas innan.

Så här ser den luriga korsningen ut:

Läraregatans luriga korsning

Johan Bjellvis bild från Facebooktråden. Hur är det tänkt att en ska göra här egentligen, undrade han? Läraregatan går rakt fram i bilden, ner mot Götaplatsen. Den mindre vägen t.v. går bara fram till Hvitfeldtska skolan.

Utformningen får det att verka självklart att man ska cykla rakt fram om man ändå ska till ett mål som finns rakt fram. Det första man ser är den obrutna siktlinjen och det andra är en ljussignal för cyklister som typiskt brukar gälla för färd rakt fram. Många lägger nog inte märke till den förvirrande enkelriktatskylten C1 på bortre sidan. Och de som ser den kanske inte uppfattar att det gäller dem, eftersom skyltar ska placeras till höger om det område som de avser. Och har man tidigare cyklat upp från Götaplatsen kan man ha ett minne av att cykelbanan är bred. Det är bara i sista kröken upp mot korsningen som den smalnar av, och det beror på att körbanan intill delar upp sig i två filer inför korset.

Om vi backar lite, ser vi att passagen över till Läraregatans andra sida inte märks särskilt väl. Men det är redan här man förväntas svänga av även när man vill fortsätta ”rakt fram” mot centrum. Ändå är denna krok inte alls utformad som ”huvudleden”, utan mest som ett avtag för dem som ska cykla uppför Gibraltargatan. Det finns visserligen en svart lokaliseringsskylt i grönskan, men den letar man nog bara efter om man inte tycker att det är uppenbart hur man ska cykla.

Läraregatans västra passage idag

Vi har backat och ser nu även en cykelpassage åt höger med sockerbitar som leder rakt in på Gibraltargatans cykelbana. Men den passagen är också tänkt för oss som vill fortsätta ner mot Götaplatsen.

Förslag på lösningar
Hur kan man göra tydligt att huvudstråket mot Götaplatsen inte fortsätter rakt fram utan att man ska byta till Läraregatans andra sida? Man kan göra små formändringar på banan vid båda cykelpassagerna. Dessutom borde man byta ut det luriga cykeltrafikljuset mot ett med pilar så att det syns att signalen bara tillåter trafik som svänger in mot Hvitfeldtska. Men någon ny stolpe efter korset för att C1-skylten ska komma på rätt sida om banan vill vi inte ha. Bättre då att komplettera skylten med en pil enligt samma princip som gjorts bl.a. på Landsvägsgatan.

Landsvägsgatans cykelskylt med pil

På Landsvägsgatan delar påbudsskylten stolpe med förbudsskylten, men en pil visar att påbudsskylten gäller till höger, medan förbudsskylten enligt gängse regler gäller till vänster. På så sätt undviker man två separata stolpar.

Vägmarkeringarna måste också alltid hållas i fin form eftersom de är extra viktiga just här. Så här skulle det kunna se ut tills det stora projektet tar ett helhetsgrepp på hela pendlingscykelstråket:

Förtydligad korsning Läraregatan

Johan Bjellvis bild igen, men där jag ritat in flera förtydliganden: Trafiksignal med pil, kantsten som visar sväng och kanske gulmålad så man observerar att den svänger ut, bättre målade markeringar i banan före signalen, sockerbitar flyttas enligt vit streckad linje för att inte leda rätt in i kantstenen, samt en pil på C1-skylten som visar att den gäller t.h.

Vid mitt besök på platsen den 28 september 2019 var markeringarna i banan bättrade!

Man kunde också förtydliga att cyklarnas huvudstråk tar av åt höger över Läraregatan:

Läraregatans västra passage, ändringsförslag

Avtaget åt höger, så oansenligt som det ser ut idag och med förslag på ändrad kantsten. Själva gluggen skulle också behöva göras bredare eftersom det är ”huvudvägen”. Konstigt att cykelbanan idag är bredare EFTER avtaget. Det förstärker känslan av att huvudleden går rakt fram.

Jag vet inte hur mycket energi som TK kan lägga på korsningen före den stora upprustningen, men något av allt detta borde kanske ändå kunna göras. Och någon formändring kanske kan markeras med målning om en ombyggnad nu är för ambitiös.

Andra brister i området
TK-handläggaren har efterlyst tips på andra brister i det här området. Jag vill peka på några problem som jag sett, inte bara just vid denna korsning, utan utefter hela det pendlingscykelstråk som planeras att rustas upp.

Annedal: När man cyklar från Linnéplatsen mot Sahlgrenska delar sig cykelbanan i en förgrening till två till synes lika viktiga banor. Den högra grenen verkar naturligast att ta eftersom den klättrar upp på bergssidan åt det håll man vill, bredvid körbanan från Sahlgrenska, och eftersom en cykelskylt säger att den vägen leder bl.a. just dit. Men den grenen slutar så småningom i en cykelpassage som mynnar i en trottoar och en busshållplats. Där kan man inte cykla vidare. Banan visar sig bara vara till för cyklister som ska svänga vidare upp till Annedalskliniken, Odontologen mm. Det påminner alltså om hur man blir fintad på Läraregatan.

Den vänstra banan å andra sidan går ner under körbanorna och ser ut att bara leda rakt söderut mot Botaniska och Högsbo. Ingen skylt säger vart den grenen går. Men efter att ha slingrat under broarna hittar man ett plötsligt avtag upp mot Sahlgrenska som också är enda vägen vidare mot Götaplatsen. Jag och flera andra har blivit lurade att välja fel gren. Troligen är vägvisningen felvriden. Framför allt borde det vara tydligt att högra banan bara är en lokal avtagsväg till Medicinarberget.

Annedalsmotets cykelförgrening

Förgreningen där man lockas att välja högra grenen om man ska förbi Sahlgrenska, eftersom den följer körbanan som kommer därifrån, och eftersom vägvisningen säger att det är den cykelbanan som går till Sahlgrenska.

Mikrobiologen: Där cykelbanan passerar Mikrobiologen vid Guldhedsgatan 10A finns en ljussignal som ofta ger cyklister rött trots att det mycket sällan kör ut några bilar från Mikrobiologens parkering. (Tipstack till Linda Martinsson!) Orsaken till rödljustiden är säkert att trafik från Medicinaregatan mitt emot kan tänkas köra rakt in till Mikrobiologen när de har grönt, även om väldigt få verkligen gör det. Om Medicinaregatan haft tre filer vid korset, kunde all svängande trafik ges grönt medan trafik rakt till Mikrobiologen bara fick grönt och stoppade cyklister när någon bil verkligen står i den filen. Rött ljus i onödan kan i allmänhet vara ett dominerande hinder för att uppnå pendelcykelbanornas framkomlighetskrav, se mätningen i Rött ljus i onödan. En annan kraftfull åtgärd vore att istället flytta Mikrobiologens infart till andra ändan av deras parkering. Då blir inte parkeringsinfarten en del av den ljusreglerade korsningen och man kan anlägga en riktig cykelöverfart som prioriterar pendlingscyklister framför bilar till och från denna parkering.

Mikrobiologen, mina pilar på karta från Hitta.se

Det ljusreglerade korset Guldhedsgatan – Medicinaregatan. Röd pil är cykelpassagen över infarten till Mikrobiologens parkering. Blå pilar är trafik från Medicinaregatan när de får grönt och pendlingscyklisterna därmed rött. Den streckade pilen anger den troligen mycket ringa andelen av biltrafiken som berör cykelstråket.
Karta från Hitta.se

Viktor Rydbergsgatan: I nedförsbacken vid Viktor Rydbergsgatan 10 finns en omotiverat tvär svängfest. Uppdrag Granskning skulle kunna ha tagit med den i sitt senaste grävande om farligt utformade kurvor. Här är det nedförsbacke och på hösten många hala löv. För den cyklist som försöker gena för att mjuka upp svängandet väntar slippriga ojämnheter. Dessutom är utformningens förmåga att styra gåendes vägval sämre ju brantare knixarna är.

Svängfest vid Viktor Rydbergsgatan 10

Omotiverat tvär svängfest. Och gående märker inte att de hamnar i cykelbanan. Utformaren har dragit cykelbanan som elektrikern drar kablar – in i alla vinklar och vrår.

Det är de brister jag kommer på i skrivande stund. Naturligtvis är hela passagen förbi Sahlgrenska ett svårlöst problem pga kampen om det starkt begränsade stadsrummet där. Kanske är enda möjligheten att göra pendlingscykelbanan så mycket bättre på övriga delar så att helheten ändå framstår som bra. Det ska bli mycket intressant att se vad genomförandestudien kommer fram till, både för Sahlgrenska, Läraregatan och i alla andra delar. Jag hoppas hur som helst att mina tankar kan komma till lite nytta för Trafikkontoret och i slutändan för Göteborgs alla cyklister.

Artikeln skickades den 1 oktober till handläggaren på Trafikkontoret.

Det här inlägget postades i Förslag, Ljussignaler, Motstridigt, Väntar på besked. Bokmärk permalänken.

5 svar på Läraregatans luriga korsning

 1. Daniel Andersson skriver:

  Grön pil där är problematiskt. Enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för trafiksignaler, TSFS 2014:30:
  ”3 kap. 14§ En fordonssignal får visa pil endast när kursen för annan trafik inte får korsa eller löpa samman med kursen för den trafik signalen reglerar.”
  https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/ts-foreskrifter-i-nummerordning/2014/details?RuleNumber=2014:30&ruleprefix=TSFS
  SKL behandlar reglerna lite mer (pdf):
  https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-566-0.pdf

  I den aktuella korsningen misstänker jag att cyklister i mötande riktning samt gående på övergångsstället får grönt samtidigt, vilket inte är möjligt med grön pil. Då får i så fall en ny period tillföras i signalregleringen.

  Dessutom verkar det som att grön pil inte finns för cykelsignaler:
  https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Vagmarken/Trafiksignaler/Gron/

  • admin skriver:

   Ja, kraven för grön pil var ett aber. En ny period innebär längre väntetider. Men det finns cykelsignal med pil på St Sigfrids plan, fast den har helt glas med pilkontur. Det sitter där man kommit från Örgrydevägens norra cykelbana och i höjd med kyrkan ska svänga höger genom korsningen.

   (Din kommentar hade så många länkar så jag var tvungen att moderera den, alltså godkänna. Inget ändrat.)

  • admin skriver:

   Hur mycket biltrafik är det på Röhssgatan in till Hvitfeldtska? Kan man ha upphöjd genomgående g- och c-bana över den. Vi snackar ju ändå pendlingscykelstråk. Då behövs ingen ljusreglering av gc där. I så fall blir det visserligen inte heller någon pedagogisk trafiksignal med grön pil, men Johan Zandin föreslog på facebook att man kunde använda en blå påbudsskylt för sväng vänster istället. Det borde vara lika tydligt.

 2. Daniel S skriver:

  Generellt så blandas det frisk avseende enkelriktat och dubbelriktat och på vilken sida man förväntas cykla. Jag anser att det är dags att börja tänka enkelriktat hela vägen först då dras saker till sin spets.Det kommer uppstå trånga sektioner på vissa ställen (tex Wavrinskys plats ner till Chalmers) samtidigt får man ett robust system där kollektivtrafik och cykel gynnar varandra. Själv har jag cadskissat på en enkelriktad Läraregatan, men även tagit fram ett trafikförslag för bättre cykelbanor vid Wavrinskys plats. De åtgärderna ligger och vilar som arbetsmaterial på något konsultkontor och på en ”arbetsmaterial/utkast för uppdragsbeskrivningar”
  Sedan har jag sett ett trafikförslag på Läraregatan och ner mot Götaplatsen, men det blev nog bortrationaliserat av något skäl.

  • admin skriver:

   Ja det är ju dit man vill. Jag har bara inte vågat tänka så långt med tanke på svåra ställen som Wavrinsky-Chalmers och förbi Sahlgrenska. Då kan det ju bli många sidbyten för trafik i ena riktningen.

   Men man kan förstås göra som på Södra vägen: Dubbelriktat på ena sidan och enkelriktat på den andra. Även om målet är enkelriktat överallt så kan det vara en bra lösning innan man nått hela vägen. Och bara enkelriktat tycker jag också kräver bra möjligheter att korsa gatan. Själva målpunkten kan ju ligga på ”fel” sida på din tur- eller returresa.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *