Ge dubbel gröntid för cykel!

Utan att minska gröntiden för någon annan kan man ge cyklister mer än dubbelt så mycket grönt över Nya Allén vid Södra Vägen. Idag verkar trafikljusen ofta fastna i rött åt alla håll.

Vad som händer
Jag korsar Nya Allén vid Södra Vägen varje dag. Ganska ofta märker jag att cyklisterna inte får grönt trots att Nya Alléns bilister får rött. Det är som om trafikljusen går i baklås och alla bara får stå och vänta. Eftersom Nya Allén är enkelriktad borde cyklister och gående alltid få grönt när biltrafiken får rött. Här är några olika signalfall:

Bilar men inte gc får korsa Allén

Trafik från Södra Vägen t.v. har grönt och därför kan den vita skåpbilen köra. Men den parallella cykeltrafiken får inte grönt över Nya Allén t.h. trots att bilarna där har rött.

Alla bilar har rött men alla gc har inte grönt

Biltrafiken i alla riktningar har rött. Cyklar längs Nya Allén har grönt men inte cyklar tvärs.

Precis alla har rött

Alla har rött och får stå och vänta. Varför inte ge allgrönt till cyklister och gående då?

Allgrönt för cyklister!

En gång var det faktiskt allgrönt för cyklister.

Den observante kanske lägger märke till att det i alla bilder med för mycket rött syns spårvagnar på Avenyn i bakgrunden. Det är antagligen trafikljusens prioritering av kollektivtrafiken som stör rytmerna. Det skapar extra rödtillfällen för bilar även här för att inte fylla på för många bilar i utrymmet före Avenykorset. Men det borde samtidigt skapa extra gröntillfällen för gående och cyklister. Alltför ofta utnyttjas inte det, utan vi får stå länge och vänta på ingenting.

Mätning
Jag filmade korsningen en torsdagsmorgon den 10 okt under 9 minuter runt kl 8:15. Bilderna ovan är rutor ur den filmen, därav deras låga kvalitet.

Under de 544 sek som jag filmade hade cyklister grönt över Nya Allén i 163 sek. Men det var rött både för cyklister och bilister samtidigt under 233 sek. Den samlade röd-röd-tiden utgör summan av följande intervall:

28 … 3 … 31 … 3 … 13 … 2 … 30 … 2 … 39 … 3 … 43 … 2 … 31 … 3 sek

De korta intervallen är normala ljusväxlingar, men de långa som jag fetstilat är långa blockeringar där gående och cyklister borde ha fått grönt.

Förslag
Som ni ser är hälften av alla röd-röd-tider av den långa sorten. Om de hade varit normala korta ljusväxlingar, skulle det frigöra ca 215 sek för gående och cyklister. Det skull öka deras nuvarande gröntid med 132 % och ge dem i genomsnitt hela 70 % grönt. Det vore en fantastisk förbättring för våra allra mest hållbara och hälsosamma trafikslag. Samtidigt är det inte någon försämring för övriga trafikanter. Det handlar bara om att ta vara på den möjlighet som kollektivtrafikens påverkan på trafikljusen erbjuder.

Skickat till TK 25 okt.

Tillägg 25/11: Svar från TK redan 8/11
Ursäkta att jag inte berättade om svaret förrän nu. Det löd:

Vi är medvetna om problemen i korsningen. Förutom att vi brottas med kabelfel så har vi även problem med detektorförstärkarna. Enkelt förklarat så har detta medfört att spårvagnar och bussar på Kungsportsavenyn anmäler och får prioritet men avanmälningen fungerar inte utan signalen går ut på tid. Vilket i sin tur medför att signalen blir väldigt ”trög”. Vi tror oss i dagsläget, via vår funktionsentreprenör, ha löst problemen. Men elfel som slumpvis dyker upp kan vara svåra att spåra.

Jag tackade för svaret. Nog känns det som om det har blivit bättre.

Och lite off topic: Cyklister från Heden har numera börjat få grönt över Parkgatan innan Hedens bussar får ta den svängen. Förr rullade bussarna ofta fram och spärrade både gående och cyklister i väntan på en lucka i Parkgatans biltrafik istället för att köra vidare i sin egen fil och vänta lite längre fram. Men nu verkar det bekymret vara ur världen.

Trafiksignalansvariga är helt klart värda beröm här!

Publicerat i Beröm, Besked, Förslag, Ljussignaler, Mätning | Lämna en kommentar

Elsparkcyklars miljöpåverkan

En färsk studie från North Carolina State University visar att elsparkcykeln som du hyr på gatan totalt sett är mycket sämre för miljön än man kan tro – kanske t.o.m. värre än en amerikansk personbil!

Studien
Studien heter ”Are e-scooters polluters? The environmental impacts of shared dockless electric scooters” (Joseph Hollingsworth et al 2019 Environ. Res. Lett. 14 084031). Den är färsk, från 2019, och finns här i tidskriften Environmental Research Letters. Det är en livscykelanalys, vilket innebär att man tar med all påverkan från tillverkning, användning och kvittblivning. Även framställning av material och energi samt transporter ingår.

Flera olika miljöeffekter utvärderas, men jag kommer för enkelhets skull att fokusera på växthuseffekten. Det är ju också den ”hetaste” i dagens debatt. I denna studie uttrycks växthuseffekt i ton CO2-ekvivalenter per mile transporterad resenär.

Påverkan på växthuseffekten
Så här fördelar sig sparkcykelns klimatpåverkan från dess olika faser i livscykeln:

CO2-påverkan vid studiens grundantaganden

Bidragen till växthuseffekten från olika delar av livscykeln. (Studien sid 6, ”base case”)

Tillverkningsfasen är den mest klimatbelastande. All tillverkning uppges ske i Kina och med 24 % återvunnen aluminium. Hur mycket tillverkningen påverkar per mile beror förstås mycket på hur många miles en sparkcykel tjänstgör innan den måste skrotas. Här antas en livslängd på 1,25 år och en total körsträcka som jag inte kan hitta explicit redovisad, men en daglig körsträcka som varierar mellan 2,6 och 9,8 miles.

Transporten från Kina till USA per båt upptar en mycket liten andel. Man kan anta att en transport till Sverige inte skulle skilja nämnvärt.

Insamling för laddning på natten och utkörning igen på morgonen är den andra stora miljöbelastaren. Alla sparkcyklar antas samlas in varje natt oavsett hur mycket laddning som finns kvar i deras batterier. Insamlingen antas ske med diesel- eller bensindrivna skåpbilar.

Elektricitet för laddning är en liten andel av all påverkan. Svensk el är ”renare” än amerikansk, så bidraget skulle bli ännu mindre här. Men det spelar ingen större roll för den totala påverkan.

Diagrammet anger ett s.k. ”base case”. Studien har även gjort beräkningar på flera andra fall för att se hur mycket påverkan kan minska om sparkcyklarna har längre livslängd, insamlingen för laddning görs mer rationellt på olika vis och om batterierna hade haft så hög kapacitet så att de inte behövde hämtas för uppladdning så ofta.

Monte Carlo
Flera parametrar som styr beräkningarna är behäftade med osäkerhet. Därför har man använt Monte Carlometoden, dvs gjort många beräkningar med olika slumpade värden för dessa parametrar. På så sätt har man kunnat se hur känsligt resultatet är för varje parameter.
De två avgjort känsligaste parametrarna var sparkcyklarnas livslängd och antalet körda miles per dag. Ju fler körda miles totalt, desto fler miles kan tillverkningens stora miljöbelastning fördelas på. Och ju fler körda miles per dag, desto mer meningsfullt att transportera sparkcykeln för laddning varje natt.

En annan parameter med ganska stor inverkan var hur långt insamlingsfordonen behövde köra per insamlad sparkcykel. Ju kortare avstånd desto bättre.

Svenska förhållanden
Den springande punkten är hur långt en elsparkcykel körs under sin livstid.
I studien antas livslängden för en sparkcykel vara likformigt fördelad mellan 0,5 och 2 år, vilket i medeltal blir 15 månader. Man varnar dock för att den i verkligheten kan ha betydligt kortare livslängd pga sämre behandling då brukaren hyr istället för att äga.

Di Digital skrev i april i år att tre källor med insyn i scooterbolagens siffror för Sverige meddelar att Vois fordon håller i strax under sex veckor = 1,3 månader. Voi själva framhåller att scootrarna i nio fall av tio repareras och återanvänds. Men de vill inte ange någon siffra för scootrarnas hållbarhet. Lime ställer enligt en källa ut sparkcyklar med en genomsnittlig livslängd på drygt sex veckor = 1,4 månader.

Breakit skrev i mars 2019 att de har kartlagt och pratat med elscooter-aktörerna och deras investerare i Sverige. Resultat: Livstiden för en elscooter är i vissa fall under en månad, i andra fall två till tre månader – och i drömscenariot ändå endast sex månader. Jag sätter ett medel på 2,5 månader. Voi räknade själva med en livslängd på 2-3 månader, alltså i medel 2,5 månader. I Kentucky finns officiella siffror på 4 veckors livstid = 1 månad.

Antag att livslängden är 3 månader istället för studiens antagande om 15. Då kommer tillverkningsfasens påverkan per körd mile att femfaldigas, troligen både i USA och Sverige.

Antag vidare att vi har mer inblandning av förnybart i våra drivmedel och tätare städer än USA. Utan att räkna drämmer jag i med att vi kan reducera påverkan av insamling för laddning med 1/3. Då skulle diagrammet se ut så här jämfört med US base case:

CO2-påverkan enligt studien samt svenska förhållanden

Skattad växthuseffekt vid 3 månaders livslängd och svenska förhållanden jämfört med studiens base case. Några andra färdsätt är också inprickade för jämförelse – svarta från samma studie och blå från en Chalmersrapport.

Jag tar inte ansvar för jämförvärdena. Data för de andra färdsätten kommer dels från studien, sid 8 (svart), och dels från Chalmersrapporten Miljöpåverkan från elektriska stadsbussar (blå). Den senare utvärderar Volvos hel-elektriska stadsbuss ”ElectriCity” samt olika alternativa drivkällor för den.

Låt oss inte fastna i diskussioner om varför studien säger att trampcykel och elcykel skiljer så mycket. Nu handlar det om i vilket härad elsparkcykeln ligger, och då är uppenbarligen utsläpp under 50 gCO2-eq per mile småpotatis. Att jämföra trampcykel och elcykel är ett eget ämne som vi gärna kan ta en annan gång.

Vilka färdsätt ersätter elsparkcykeln?
Frågan om vilka färdsätt som elsparkcykeln ersätter har betydelse för hur resenärens miljöpåverkan förändras när hen väljer elsparkcykel istället för annat. Studiens intervjuer visade på följande fördelning:

  •   7 % hade inte gjort resan utan elsparkcykel.
  • 49 % hade annars gått eller cyklat.
  • 34 % hade tagit bilen.
  • 11 % hade tagit buss.

Jag tror att förhållandena i svenska städer är annorlunda än i amerikanska. Mycket färre hade tagit bilen som alternativ. Vi har inte amerikansk bilkultur fullt ut, våra innerstäder är inte lika lätta att köra och parkera bilar i, och bensinen är dyrare här. Några hade nog istället åkt kollektivt, men för många tror jag att alternativet är en promenad. På korta avstånd är det lockande att undvika kollektivtrafikens låsning till tidtabeller och fasta linjesträckningar.

Så om de flesta i Sverige väljer elsparkcykel i fall där de annars hade gått eller cyklat, är den inte bara en stor miljöbov, utan dessutom en hälsohämmare. Den får oss att undvika miljösmarta motionstillfällen som finns naturligt i vardagen och som vi så väl behöver. Dessutom skapar den en del nya resor som vi inte hade gjort annars. Möjligen ersätter den till någon del Lisebergs åkattraktioner …

Fördelen med elsparkcyklar är att de finns där man behöver dem och att man lämnar dem precis vid sitt mål. Det gör dem till en attraktiv förlängning av kollektivresan. Men de måste nog anses motverka ökad cykling och gång, våra allra mest hållbara och hälsosamma transportsätt.

Publicerat i Miljöpåverkan | Lämna en kommentar

Läraregatans luriga korsning

Flera cyklister har undrat över denna korsning i Göteborg där en ljusreglerad cykelpassage slutar i en enkelriktat-skylt. Jag försöker analysera problem och möjligheter för att bidra till en pågående dialog med Trafikkontoret.

Kort bakgrund
Senaste gången som korsningens lurighet togs upp i en tråd på facebookgruppen Cykla i Göteborg var den 15 aug. Stefan van den Berg tog kontakt med Trafikkontoret som svarade på hans frågor och bl.a. nämnde att man ska låta göra en genomförandestudie av en pendlingscykelbana mellan Annedalsmotet och Götaplatsen. Det innefattar Läraregatans luriga korsning. TK frågade också efter vilka brister Stefan upplever just i det här området. Stefan involverade då bl.a. mig. Denna artikel är avsedd att delge mina synpunkter till Trafikkontoret och samtidigt vara öppen för förbättrande och problematiserande kommentarer från dig som läser detta.

Jag fick tillstånd av trådstartaren Johan Bjellvi att använda hans bild från platsen, vilket jag också har gjort nedan. Alla bilder där källa inte anges är som vanligt mina egna.

Upprustning av pendlingscykelstråket
Först och främst: Vad roligt att Trafikkontoret planerar ett lyft för pendlingscykelstråket mellan Annedalsmotet och Götaplatsen till (tidigast) 2025! Naturligtvis är det svårt att nå full pendlingscykelstandard hela vägen i befintlig stad, men jag hoppas att ingen möda sparas att nå bästa möjliga standard överallt där det går. Man klarar t.ex. korta partier med dålig omkörningsmöjlighet om man kan köra om sedan. Men att fortsätta med smal bana efter en förträngning bara för att det senare krävs en förträngning igen, eller rentav bara för att det ”ser naturligt ut”, gör stor skada för cyklandet och förtar dessutom effekten av att i senare skeden bygga bort flaskhalsar. Så låt inte den långsammaste cyklisten bestämma hela stråkets kapacitet!

Den luriga cykelpassagen
Eftersom det dröjer till minst 2025 innan den långsiktiga planen kan ändra förutsättningarna i grunden för Läraregatans luriga cykelpassage, vill jag peka på några problem med den nuvarande utformningen som kanske skulle kunna åtgärdas innan.

Så här ser den luriga korsningen ut:

Läraregatans luriga korsning

Johan Bjellvis bild från Facebooktråden. Hur är det tänkt att en ska göra här egentligen, undrade han? Läraregatan går rakt fram i bilden, ner mot Götaplatsen. Den mindre vägen t.v. går bara fram till Hvitfeldtska skolan.

Utformningen får det att verka självklart att man ska cykla rakt fram om man ändå ska till ett mål som finns rakt fram. Det första man ser är den obrutna siktlinjen och det andra är en ljussignal för cyklister som typiskt brukar gälla för färd rakt fram. Många lägger nog inte märke till den förvirrande enkelriktatskylten C1 på bortre sidan. Och de som ser den kanske inte uppfattar att det gäller dem, eftersom skyltar ska placeras till höger om det område som de avser. Och har man tidigare cyklat upp från Götaplatsen kan man ha ett minne av att cykelbanan är bred. Det är bara i sista kröken upp mot korsningen som den smalnar av, och det beror på att körbanan intill delar upp sig i två filer inför korset.

Om vi backar lite, ser vi att passagen över till Läraregatans andra sida inte märks särskilt väl. Men det är redan här man förväntas svänga av även när man vill fortsätta ”rakt fram” mot centrum. Ändå är denna krok inte alls utformad som ”huvudleden”, utan mest som ett avtag för dem som ska cykla uppför Gibraltargatan. Det finns visserligen en svart lokaliseringsskylt i grönskan, men den letar man nog bara efter om man inte tycker att det är uppenbart hur man ska cykla.

Läraregatans västra passage idag

Vi har backat och ser nu även en cykelpassage åt höger med sockerbitar som leder rakt in på Gibraltargatans cykelbana. Men den passagen är också tänkt för oss som vill fortsätta ner mot Götaplatsen.

Förslag på lösningar
Hur kan man göra tydligt att huvudstråket mot Götaplatsen inte fortsätter rakt fram utan att man ska byta till Läraregatans andra sida? Man kan göra små formändringar på banan vid båda cykelpassagerna. Dessutom borde man byta ut det luriga cykeltrafikljuset mot ett med pilar så att det syns att signalen bara tillåter trafik som svänger in mot Hvitfeldtska. Men någon ny stolpe efter korset för att C1-skylten ska komma på rätt sida om banan vill vi inte ha. Bättre då att komplettera skylten med en pil enligt samma princip som gjorts bl.a. på Landsvägsgatan.

Landsvägsgatans cykelskylt med pil

På Landsvägsgatan delar påbudsskylten stolpe med förbudsskylten, men en pil visar att påbudsskylten gäller till höger, medan förbudsskylten enligt gängse regler gäller till vänster. På så sätt undviker man två separata stolpar.

Vägmarkeringarna måste också alltid hållas i fin form eftersom de är extra viktiga just här. Så här skulle det kunna se ut tills det stora projektet tar ett helhetsgrepp på hela pendlingscykelstråket:

Förtydligad korsning Läraregatan

Johan Bjellvis bild igen, men där jag ritat in flera förtydliganden: Trafiksignal med pil, kantsten som visar sväng och kanske gulmålad så man observerar att den svänger ut, bättre målade markeringar i banan före signalen, sockerbitar flyttas enligt vit streckad linje för att inte leda rätt in i kantstenen, samt en pil på C1-skylten som visar att den gäller t.h.

Vid mitt besök på platsen den 28 september 2019 var markeringarna i banan bättrade!

Man kunde också förtydliga att cyklarnas huvudstråk tar av åt höger över Läraregatan:

Läraregatans västra passage, ändringsförslag

Avtaget åt höger, så oansenligt som det ser ut idag och med förslag på ändrad kantsten. Själva gluggen skulle också behöva göras bredare eftersom det är ”huvudvägen”. Konstigt att cykelbanan idag är bredare EFTER avtaget. Det förstärker känslan av att huvudleden går rakt fram.

Jag vet inte hur mycket energi som TK kan lägga på korsningen före den stora upprustningen, men något av allt detta borde kanske ändå kunna göras. Och någon formändring kanske kan markeras med målning om en ombyggnad nu är för ambitiös.

Andra brister i området
TK-handläggaren har efterlyst tips på andra brister i det här området. Jag vill peka på några problem som jag sett, inte bara just vid denna korsning, utan utefter hela det pendlingscykelstråk som planeras att rustas upp.

Annedal: När man cyklar från Linnéplatsen mot Sahlgrenska delar sig cykelbanan i en förgrening till två till synes lika viktiga banor. Den högra grenen verkar naturligast att ta eftersom den klättrar upp på bergssidan åt det håll man vill, bredvid körbanan från Sahlgrenska, och eftersom en cykelskylt säger att den vägen leder bl.a. just dit. Men den grenen slutar så småningom i en cykelpassage som mynnar i en trottoar och en busshållplats. Där kan man inte cykla vidare. Banan visar sig bara vara till för cyklister som ska svänga vidare upp till Annedalskliniken, Odontologen mm. Det påminner alltså om hur man blir fintad på Läraregatan.

Den vänstra banan å andra sidan går ner under körbanorna och ser ut att bara leda rakt söderut mot Botaniska och Högsbo. Ingen skylt säger vart den grenen går. Men efter att ha slingrat under broarna hittar man ett plötsligt avtag upp mot Sahlgrenska som också är enda vägen vidare mot Götaplatsen. Jag och flera andra har blivit lurade att välja fel gren. Troligen är vägvisningen felvriden. Framför allt borde det vara tydligt att högra banan bara är en lokal avtagsväg till Medicinarberget.

Annedalsmotets cykelförgrening

Förgreningen där man lockas att välja högra grenen om man ska förbi Sahlgrenska, eftersom den följer körbanan som kommer därifrån, och eftersom vägvisningen säger att det är den cykelbanan som går till Sahlgrenska.

Mikrobiologen: Där cykelbanan passerar Mikrobiologen vid Guldhedsgatan 10A finns en ljussignal som ofta ger cyklister rött trots att det mycket sällan kör ut några bilar från Mikrobiologens parkering. (Tipstack till Linda Martinsson!) Orsaken till rödljustiden är säkert att trafik från Medicinaregatan mitt emot kan tänkas köra rakt in till Mikrobiologen när de har grönt, även om väldigt få verkligen gör det. Om Medicinaregatan haft tre filer vid korset, kunde all svängande trafik ges grönt medan trafik rakt till Mikrobiologen bara fick grönt och stoppade cyklister när någon bil verkligen står i den filen. Rött ljus i onödan kan i allmänhet vara ett dominerande hinder för att uppnå pendelcykelbanornas framkomlighetskrav, se mätningen i Rött ljus i onödan. En annan kraftfull åtgärd vore att istället flytta Mikrobiologens infart till andra ändan av deras parkering. Då blir inte parkeringsinfarten en del av den ljusreglerade korsningen och man kan anlägga en riktig cykelöverfart som prioriterar pendlingscyklister framför bilar till och från denna parkering.

Mikrobiologen, mina pilar på karta från Hitta.se

Det ljusreglerade korset Guldhedsgatan – Medicinaregatan. Röd pil är cykelpassagen över infarten till Mikrobiologens parkering. Blå pilar är trafik från Medicinaregatan när de får grönt och pendlingscyklisterna därmed rött. Den streckade pilen anger den troligen mycket ringa andelen av biltrafiken som berör cykelstråket.
Karta från Hitta.se

Viktor Rydbergsgatan: I nedförsbacken vid Viktor Rydbergsgatan 10 finns en omotiverat tvär svängfest. Uppdrag Granskning skulle kunna ha tagit med den i sitt senaste grävande om farligt utformade kurvor. Här är det nedförsbacke och på hösten många hala löv. För den cyklist som försöker gena för att mjuka upp svängandet väntar slippriga ojämnheter. Dessutom är utformningens förmåga att styra gåendes vägval sämre ju brantare knixarna är.

Svängfest vid Viktor Rydbergsgatan 10

Omotiverat tvär svängfest. Och gående märker inte att de hamnar i cykelbanan. Utformaren har dragit cykelbanan som elektrikern drar kablar – in i alla vinklar och vrår.

Det är de brister jag kommer på i skrivande stund. Naturligtvis är hela passagen förbi Sahlgrenska ett svårlöst problem pga kampen om det starkt begränsade stadsrummet där. Kanske är enda möjligheten att göra pendlingscykelbanan så mycket bättre på övriga delar så att helheten ändå framstår som bra. Det ska bli mycket intressant att se vad genomförandestudien kommer fram till, både för Sahlgrenska, Läraregatan och i alla andra delar. Jag hoppas hur som helst att mina tankar kan komma till lite nytta för Trafikkontoret och i slutändan för Göteborgs alla cyklister.

Artikeln skickades den 1 oktober till handläggaren på Trafikkontoret.

Tillägg 18/10: Inkomna synpunkter
Jag fick svar från TK den 2/10, dagen efter min fråga:

Tack för den mycket sakliga och tydliga beskrivningen av problemet. Efter det jag läst delar jag din uppfattning att det är en olycklig utformning. Vi ska försöka hitta någon enklare åtgärd för att förtydliga korsningen men en avvägning måste göras gällande omfattningen med tanke på att det sannolikt blir större förändringar när det blir pendlingscykelbana på sträckan.

Här är några av synpunkterna som därefter kommit upp i facebookgruppen Cykla i Göteborg, och som jag idag även skickar till handläggaren på TK:

Mitt förslag på cykelljussignal med pil in mot Hvitfeldtska är problematiskt eftersom det enligt TSFS 2014:30 kräver att cyklister i mötande riktning inte har grönt samtidigt, påpekar Daniel Andersson.

Men man kunde sätta upp märket påbjuden körriktning åt vänster in mot Hvitfeldtska på trafikljusstolpen, föreslår Johan Zandin.

Påbudsmärke D1-4

D1-4

Det är ofta långa cykelköer vid ljuset mot Gibraltargatan som hindrar förbipasserande cyklister, påpekar Thomas Olsson och Bianca Graf. Mer om det nedan.

En skylt kunde i god tid visa hur svängfesten ser ut så man blir förberedd på hur man ska komma ner mot Götaplatsen. Sådana skyltar används på behövliga ställen i Oslo, visar John Slinning Jannesson. Och Johan Zandin har ritat ett förslag för Läraregatan.

Jag prövar tanken på att göra g|c-banan upphöjd över den utfartslikande väg som både vägen från Hvitfeldtska och från Mikrobiologens parkering är. Det skulle kunna eliminera det mesta av rödtiden för gc på dessa platser. Mer om det nedan.

Det skulle behövas ett cykelfält längs hela Läraregatans sydsida. Christer Olsson, Thomas Olsson och jag själv diskuterar detta. Mer om det nedan.

Daniel Andersson, Hampus Winroth och Johan Zandin har gjort många inlägg där de diskuterar sidval för cykelbanor, alternativa utformningar av korsningar och krux för framkomligheten i hela området mellan Wavrinsky och Berzelii.

De flesta synpunkterna hänskjuts säkert till genomförandestudien, men en skylt för påbjuden körriktning och en målad antydan om att cykelbanan ”rakt fram” faktiskt svänger vänster borde kunna ordnas utan problem. Kanske också något som gör cyklister uppmärksamma på det tidiga sidbytet om de ska fortsätta ner mot Götaplatsen.

-Långa cykelköer vid ljuset mot Gibraltargatan

Cykelköer vid Gibraltarljuset

Gibraltarljuset 2 okt strax före kl 17. Till höger står tre cyklister med ryggen mot mig, fast de ser ut som en.

Här är kommentarerna i facebooktråden om de långa köerna:

Thomas Olsson: Vid överfarten från Läraregatan upp mot Gibraltargatan står ofta väldigt många cyklar och väntar. Dels är ljusen långsamma och dels måste alla vänta här oavsett om man skall upp mot Chalmers eller mot Götaplatsen. Det blir trångt. Cyklarna som står där och väntar blockerar ofta för de som kommer från Götaplatsen och skall vidare mot Kapellplatsen.

Bianca Graf: Ja, det är helt hopplöst tjockt där – i pendlingstider kan det stå långa köer av cyklister längs med cykelbanan på Hvitfeldska-sidan. Har tillochmed missat det gröna ljuset ibland för att jag kommit för långt bak i kön och inte hunnit över! Det trafikljuset är för övrigt hopplöst segt på att slå om!

-Upphöjd cykelbana över utfarter
Utan anslutningen från Hvitfeldtska och från Mikrobiologens parkering hade korsningen på dessa platser varit trevägskorsningar där den förbipasserande cykelbanan inte behövt ljusregleras. Förutsatt att trafiken på anslutningen är liten, är det illa att man behöver stoppa cyklisterna så fort motstående gata får grönt.

Men om man gör g|c-banan över dessa anslutningar upphöjd, måste trafiken från alla håll alltid lämna cyklister på den upphöjda och genomgående banan företräde. Då skulle cyklisterna kunna ha grönt även när motstående gata får grönt. Bara när man detekterar fordon på anslutningen skulle cyklisterna behöva få rött och anslutningen få grönt.

Om denna princip godkänns, skulle den kunna användas i flera ljusreglerade korsningar där en anslutning är lågtrafikerad och korsande gående och cyklister borde prioriteras högre. Pendlingscykelbana borde vara ett gott motiv för att prioritera cykel framför gles biltrafik till en parkering eller liknande.

-Cykelfält längs hela Läraregatans sydsida
Här är kommentarerna på facebook:

Rolf Broberg: Gibraltarljuset [med de långa köerna] behöver avlastas. Naturligt vore väl att ge cyklister från Kapellplatshållet ett cykelfält i gatan som alternativ, en kvarterslång förlängning av det lilla stycke som finns vid det framskjutna rödljuset som vi ändå förväntas ta oss till. Kommer man uppifrån Aschebergsgatan vore det naturligt att cykla direkt till ett sådant fält. Och vid Kapellplatsen kunde man uppmuntra de modigare cyklisterna att köra bland bilarna redan innan de ska korsa Aschebergsgatan.

Thomas Olsson: Många som kommer från Kapellplatsen kör på vägen. Jag förstår det för det är betydligt snabbare. Kör man på cykelbanan lagligt får man ofta vänta vid två ganska långsamma rödljus innan man kommer igenom korsningen ned mot Götaplatsen.

Christer Olsson: Kommunen/västtrafik ville inte ha cykelbana där så därför blev det ingen cykelbana när trottoaren byggdes om i samband med att Chalmers tog över och man rensade bort murar mm och anlade hållplats. Utrymmet på Aschebergsgatan där cykelbanan skulle gått är planterad med träd.

Vi kan väl räkna med att genomförandestudien hanterar detta. Det är naturligtvis viktigt att kollektivtrafiken får bra förutsättningar i förhållande till privatbilismen. Men att göra det på bekostnad av gång och cykling skapar två stora problem:

-Försvårad cykling ger två stora problem

Klimatproblemet: Att gå och cykla är faktiskt mycket bättre för klimatet än att åka kollektivt, även om det i sin tur är mycket bättre än att köra vanlig bil.

Hälsoproblemet: Anders Hansen har i sitt sommarprogram och i sin serie ”Din hjärna” i SVT gjort det väldigt tydligt hur fysisk och psykisk ohälsa liksom hjärnans onödigt snabba åldrande är ett växande problem för oss. Han visar att allt detta väsentligt motverkas av fysisk aktivitet i vardagen. Det kan cykling och gång ge, men inte kollektivtrafik eller andra motoriserade färdsätt.

Potentialen för att använda cykeln för vardagsresandet är stor i Göteborg, vilket visas i VG-regionens Potentialstudie för cykling. Ändå utgår den från en medelhastighet på bara 16 km/h för cykling. Riktiga pendlingscykelstråk ska enligt funktionskraven erbjuda 20 km/h, vilket gör potentialen ännu större.

Att bygga på ett sätt som inte underlättar gång och cykling tillräckligt, cementerar bägge dessa problem. Människor måste kunna byta till ett smartare vardagsresande. Inte minst måste den yngre generationen kunna bryta med de äldres invanda mönster. Vi måste bygga så att det blir lätt att välja ett smart vardagsresande närhelst man kommer på att man vill pröva det. Det vi bygger idag styr vad vi kan uppnå i morgon, och vilken effekt kommande åtgärder mot flaskhalsar får.

Tillägg 26/11: Svar från TK
Jag fick ett härligt svar från TK:s trafikplanerare. Här är det, i en av mig förkortad version:

Ursäkta sent svar. Vi fick barn i slutet av oktober … Det är mycket bra med dina fina sammanställningar och jag delar fullt ut din uppfattning att vi har många platser som är olyckligt utformade.

 Det gäller att avgöra vilka platser jag ska spela in för ”enklare åtgärder”. Det ska vägas mot kommande upprustningar som gör att det blir dyrt att åtgärda för kortare tid. Så länge västsvenska paketet gräver upp staden är vi dessutom förhindrade att göra en hel del i centrala staden då det anses skapa för mycket kaos under byggtiden.

 Men vägvisning/vägledning både vid Läraregatan och många andra platser är klart bristfälliga. Jag ska försöka få till åtminstone några enkla åtgärder vid Läraregatan för att förtydliga stråken. Jag håller helt med dig att man inte tittar på vägvisning om man vet att man ska gatan fram eller ungefärligen vilket håll man ska åt.

 Jag ska också göra så gott jag kan för att titta på övriga platser du och cykelgruppen har pekat ut i sammanställningen. Men vad gäller tidsaspekten kan jag tyvärr inte lova något.

 Har du möjlighet att länka till eller visa ett exempel på hur Oslo gör? Jag har själv varit inne på den tanken på de platser där det krävs extra vägledning för att förstå hur det är tänkt att man ska cykla. Vi bör inte uppfinna olika system för sådan hänvisning i varje korsning utan ha en grund att utgå från. Jag har flaggat internt att vi behöver dra igång ett projekt om hur vi ska kunna vägleda bättre där det är lite krångligt och då är det alltid lite bra med goda exempel.

Jag svarade:

Grattis till föräldraskapet! Och stort tack för ett mycket bra och välkommet svar! Alla är naturligtvis mest behjälpta av att TK:s cykelresurser används smart. Så avvägningen mellan kort och lång sikt är jätteviktig. Visad förståelse hjälper långt om en ”slutgiltig” åtgärd måste dröja.

Jag har gjort ett eget förslag på skylt, men ska höra med några kontakter om vilka hjul som redan är uppfunna när det gäller stöd för icke-intuitiva vägval. Återkommer när jag vet.

Och vill du ha ett bollplank i någon stor eller liten fråga som rör cykel i Göteborg framöver så är min dörr alltid vidöppen. Jag är med i Cykelfrämjandets trafikutskott i Göteborg som också kan vara en bra resurs.

Orienteringstavla för cyklister på Läraregatan

Mitt spontana förslag till skylt på Läraregatan västerifrån.

x

Publicerat i Förslag, Ljussignaler, Motstridigt | 5 kommentarer

Halva Gamla Allén blev jämn

Gamla Alléns pendlingscykelstråk i Göteborg har på sina två grusade delsträckor renoverats med väldigt olika resultat. Den södra delen blev över förväntan, men den norra förblev ojämn och full av pölar. Varför blev det så olika?

Pendlingscykelbanor har högsta funktionskraven
Det har klagats mycket på det utpekade pendlingscykelstråket genom Gamla Allén därför att det är en ojämn grusväg med pölar istället för slät asfalt och separering mellan gång och cykling. Detta trots de höga funktionskrav som cykelprogrammet ställer speciellt på pendlingscykelnätet. Park och Natur har avvisat Trafikkontorets alla försök att få sträckan asfalterad, troligen av hänsyn till träden. Därför är Gamla Allén beroende av ett högklassigt underhåll av gruset.

En större renovering i våras
I början av maj 2019 gjordes ett större underhållsarbete på banan. Men kvaliteten blev väldigt olika på södra och norra halvan. På den södra blev banan häpnadsväckande jämn, och det är den fortfarande, nästan ett halvår efter renoveringen. Däremot blev den norra halvan inte alls jämn. Skillnaden är lätt att konstatera, t.ex. genom mängden pölar efter ett regn, eller genom skumpandet i sadeln när man cyklar längs hela Gamla Allén med lite fart.

Renovering av Gamla Alléns södra del

Den lyckade bearbetningen på södra sidan i full gång. Ytan blev slät, fast och varaktig!

På norra sidan tror jag inte att det gjordes någon vältning, kanske inte heller något underarbete. Det var nog också en annan typ av mera rinnig sand som lades på där. Efteråt kändes det som att cykla på en sandstrand. Hjulen grävde ner sig lång tid efter att entreprenören hade lämnat platsen. Därefter blev det förstås gropigt.

Vad beror skillnaden på?
Vad beror den stora skillnaden på? Olika entreprenörer? Olika metoder för renoveringen? Olika direktiv från Park och Natur? Detta är ett utmärkt fall för den som vill jämföra för att lära sig mer om bra respektive dåligt underhåll.

Jag har precis frågat Park och Natur vad skillnaden beror på.

Tillägg 9/10: Svar från PoNF
Jag anmälde via kontaktcenter för stadsmiljö 25/9, men de svarade inte så 5/10 skrev jag direkt till PoNF (med cc kontaktcenter). PoNF skrev 7/10 att de tagit emot det och idag svarade deras handläggare följande:

Hej Rolf, fick ditt mejl igår,

materialet vi justerade med var  makadamfraktionen 0-5mm.

Det vi har kommit fram till är att procentfördelningen med finare kornstorlek har varit större än i andra lass, men likväl varit inom fraktionen 0-5mm.

i övrigt samma utförare, utrustning och direktiv som på den södra delen

Jag tänker att det måste finnas något mer som förklarar den stora olikheten. Visserligen är det stor skillnad på makadam 0 mm och 5 mm, men mina misstankar går till ambitionen i underarbetet. En vild spekulation: Kanske fick entreprenören bråttom när ett mer lukrativt uppdrag damp ner, så att det gick lite hastigt med norra delen. Eller också är marken så olika så att samma arbete på norra delen inte ger lika bra resultat. Vem vet, inte du, inte jag … Men norra delens sandstrandskänsla under lång tid måste ha någon förklaring.

Jag svarade: ”Tack för svaret! Jag nöjer mig med det, även om det inte känns som en tillfredsställande förklaring till den stora skillnad som jag upplever på min dagliga arbetsresa med min cykel”.

Den 7/10 svarade även kontaktcenter att de tagit emot min anmälan och skickat den till … (trumvirvel) … TK, fast jag uttryckligen bad dem skicka den till PoNF. De ursäktade sig för sent svar och skrev att just nu var det många som hörde av sig. Det svaret får jag väldigt ofta från dem.

Min slutsats är att om man vet vilken förvaltning som bör svara så är det bättre att skriva direkt till dem. Då minskar kontaktcentrets belastning och de kan hantera övriga fall fortare tills dess att organisation, resurser och processbeskrivningar ses över. Vissa fall ska ju lämpligen skickas direkt till ”entreprenören i området”, och vem det är vet väl bara de.

Publicerat i Beröm, Besked, Provåkning | 2 kommentarer

Minglande spårvagnar

Ibland är det rimligt att cyklister får mingla långsamt bland gående. Men hur bra är det att anlägga mingelpartier på våra viktigaste pendlingscykelstråk? Ett tankeexperiment med spårvagnar kanske kan ge lite perspektiv.

Gående prioriteras på gågator
På gågator får man cykla, men bara i låg fart, och med stor hänsyn till de gående. I en stad är det viktigt att gående får ha ytor där de inte ska behöva bekymra sig om fordonstrafik. De ska kunna gå och tänka på annat, vika av utan omsvep, stå och prata med vänner, lapa sol, äta glass eller pilla med sin mobil.

Att cykla på gågator
Hur är det då att cykla på en gågata med mycket folk? Det är alltså tillåtet, men det måste gå långsamt och man måste invänta luckor där man kan rulla förbi. Man får aldrig kräva företräde. Det kan bli en väldigt slingrig väg. Så här skulle det exempelvis kunna bli på Kungsgatan i Göteborg:

Mingel för cyklister på Kungsgatan

Kungsgatans gågata västerut från Östra Hamngatan. En möjlig cykelväg är inritad.

I en bra cykelstad måste cyklister ha ett bra cykelvägnät, separerat eller integrerat med biltrafik. Där ska man inte behöva cykla så krångligt. Men för att kunna nå miljoner olika målpunkter mellan cykelnätets maskor tycker jag att det är bra att man även kan cykla den sista lilla biten, fast då på de gåendes villkor. Just den korta sträckan kan bli slingrig, men i gengäld kommer man ända fram. Det gör färdmedlet cykel mer attraktivt.

Gå- och stågator mitt på pendlingscykelstråket
Korsvägen är verkligen en plats där vägar korsas. Här möts t.ex. spårvagnsspår från fyra håll. Likaså möts här pendlingscykelbanor från samma fyra riktningar. Våra pendlingscykelbanor ska vara cykelvägnätets allra högst prioriterade leder. En solig morgontimme räknade jag cyklister och gående vid Korsvägen utanför Svenska Mässans huvudentré. Det blev drygt 900 cyklister och 264 gående i timmen. I framtiden blir det betydligt fler enligt plan.

Går det att föreställa sig att man vill blanda så stora flöden av cyklister med gående lika obekymrat som på en gågata typ Kungsgatan där nästan ingen cyklar? Att gående inte ska behöva bry sig om fordonstrafik, att de ska kunna gå och tänka på annat, vika av utan omsvep, stå och prata med vänner, lapa sol, äta glass eller pilla med sin mobil? Och allt detta mitt i flödet av betydligt mer än 900 cyklister som kaosartat slingrar runt dem kors och tvärs där det råkar finnas glipor? Den låga farten och slingrandets omvägar gör att varje enskild cyklist kommer att finnas kvar länge bland gående och andra kryssande cyklister innan den har kommit igenom ytan och kan fortsätta på normalt sätt. Den fotgängare som inte vill ha cyklister slingrande kring sig måste lämna hela området.

Jo, det är just så som en del av Korsvägen är tänkt att utformas efter ombyggnaden, närmare bestämt den nordvästra delen. Där kommer pendlingscykelbanan att förlora sig i en torgyta. Alla cyklister från Örgrytevägen som korsar Skånegatan för att komma till Södra Vägen in mot stan drabbas, liksom de åt andra hållet och alla gående och stående i detta område. Det blir ett snärjigt gc-mingel.

Pendlingscykelstråk och spårvagnsled
Genom samma gå- och ståprioriterade yta ska också spårvagnsspåren till Södra Vägen in mot stan gå. Tänk om spårvagnarna borde visa samma hänsyn till gående som cyklisterna. De är visserligen tvungna att följa sina spår, men med flera spår och växlar skulle även spårvagnarna kunna mingla så som cyklisterna ska göra. I så fall kunde spårnätet byggas ut ungefär så här:

Mingel för spårvagnar på Korsvägen

Spår som möjliggör att spårvagnar väjer för gående. Bra eller dålig idé?

Jag ser inte detta som önskvärt, men som ett nyttigt tankeexperiment. Frågan är varför det skulle vara bra att tvinga det stora flödet av pendlingscyklister att slingra oorganiserat runt bland gående över hela ytan men att samla spårvagnstrafiken till en linje.

Utvärdering
Det som är bra med att samla en ytas fordonstrafik är att man vet var man har den. Det ger struktur och överblick. Det är därför vi brukar dela upp trafikrummet i gator och trottoarer. På trottoaren kan den gående koppla av, men på gatan måste man ha sin uppmärksamhet på trafiken och delta i samspelet. Gränserna är tydliga, så därför vet den gående när det är dags att vara uppmärksam, när man kan koppla av igen och vart man ska ta vägen om man vill slippa fordonen. Har man små barn vill man verkligen att det ska finnas platser som är fredade från både spårvagnar och cyklar.

Om spårvagnen ska vara ett attraktivt färdmedel får den inte gå i snigelfart. Därför prioriterar ljussignalerna kollektivtrafiken, därför får de numera nästan alltid egna och gena filer och därför tror jag att spårvagnsmingel enligt bilden ovan inte kommer att eftersträvas ens om någon rik knös skulle bekosta anläggandet.

Om cykeln ska vara ett attraktivt färdmedel får den gärna gå i snigelfart på gågator sista biten till målet. Men det verkar destruktivt att medvetet bygga in ett ostrukturerat mingelparti mitt i en viktig pendlingscykelled. Jag tror inte att det är bra för någon. Ytan blir mycket trevligare för alla med var sak på sin plats.

Det finns gångflöden som måste ges god framkomlighet tvärs genom flöden av spårvagnar och cyklar. Men det går att ordna på ett mer organiserat och överblickbart sätt än en enda stor mingelhärva. ”Tänk spårvagn, gör cykel” kan vara en utgångspunkt för Göteborgs allra viktigaste cykelstråk om man vill att många ska lockas att cykelpendla. Tänk refug om fordonsflödet är så stort så att gående behöver kunna korsa det i etapper. Dagens Korsvägen visar ett underbart exempel på väl genomförd etappindelning över körbanor och spårvagnsspår när man går från Svenska Mässan till Södra Vägen.

Slutsats
Använd inte gående och vistande som betonggrisar på pendlingscykelstråk. Mingel gör sig bäst på platser för enbart gående, och helst bara för gående som inte huvudsakligen är på väg någon annanstans. Det blir trevligast för alla.

Publicerat i Förslag, GC-separering, Stadsutveckling | 2 kommentarer