Hagaomledningens skyltning

Nu byggs Västlänkens Hagastation. Jag granskar skyltningen av omledningen för cyklister från Allén till Sprängkullsgatan. Ett par ställen är bra, men det finns ett och annat att anmärka på. Vad kan dessa brister lära oss?

Översikt
I Allén nära Hagakyrkan ansluter ett nord-sydligt pendlingscykelstråk från Västra Frölunda till det öst-västliga som löper genom hela Allén. Pga att man nu bygger Västlänken och dess Hagastation görs avspärrningar och omledningar. Låt oss titta närmare på hur man skyltat omledningen av pendlingscyklisterna som ska från Allén vid Viktoriagatan (A) till Sprängkullsgatan vid Handels (B).

Jag granskar skyltningen som den var i maj 2019. Att omledningen blir en väldig omväg i vårt fall är en annan historia. Det diskuteras i Omledningsväg genom Haga. Här granskar jag bara hur skyltningen kommunicerar den faktiska omledningen.

Jag försöker identifiera allt – stort som smått – som kan skapa problem för cyklister, även detaljer som någon kanske uppfattar som petiga och negativa. Se det som analys medelst dammsugning. Det är naturligtvis inte alltid lätt för omledaren att göra sin tanke tydlig för alla cyklister, men några av de problem jag pekar på borde i alla fall gå att eliminera.

Följande karta ger en överblick:

Karta Omledningsskyltning genom Haga

Heldragen blå linje är den (mer eller mindre) skyltade omledningen för cyklister från A till B. Streckad blå linje är en tillfällig gc-led från Rosenlund. Streckad grön linje är en gångväg. Rosa band i Allén är avstängda cykelbanor. Siffror markerar intressanta platser för omledningens skyltning och refereras i texten. Karta från Eniro.

Plats A, Viktoriakorsets östsida
Här på östsidan finns bara en enda orange skylt. Den sitter på en hög stolpe, skymd för cyklister av andra vägvisningsskyltar på samma stolpe. På andra sidan Viktoriagatan vid plats 1 anas flera orange skyltar som vi ska återkomma till.

Allén vid Viktoriagatan öst

Vy längs Alléns centrala cykelbana åt väster med den korsande Viktoriagatan närmast. Bilden är tagen ett stycke vid sidan om cykelbanan så att den orange vägvisningsskylten inte ska vara skymd.

Den orange vägvisningsskylten nämner inga platser som kan hjälpa oss på vår färd mot plats B vid Sprängkullsgatan. Men om vägen till vår destination är omledd så att man ska ta sig över till andra sidan Nya Allén är det bra att veta det före korset, för är det rött rakt fram och grönt över Nya Allén, kan man passa på att korsa den gatan först. Cykelpassagen före korset har dessutom trafikljus för cykel i rätt riktning för oss, till skillnad från passagen på andra sidan Viktoriagatan.

Plats 1, Viktoriakorsets västsida
Här finns två ganska motsägande orange skyltar. En är jättestor och säger att trottoar och cykelbana är avstängd söderut längs Viktoriagatan mot Vasagatan. Den hänvisar alla som ska mot Linnéplatsen att istället fortsätta cykelbanan västerut mot plats 3. Men en mindre skylt säger att den cykelbanan är avstängd och hänvisar med en pil över Nya Allén till GC-banan på norra sidan.

Allén vid Viktoriagatan väst

Den stora skylten säger att Viktoriagatan är avstängd söderut och att vi istället ska fortsätta västerut i Allén …

Allén vid Viktoriagatan väst mot norr

Foto från stora skyltens plats mot norr. … Men den lilla skylten till vänster i bild säger istället ”cykelbana avstängd” och hänvisar cyklister att korsa Nya Allén. Här är cykelpassagen enkelriktad åt fel håll för oss (men skylten påsades någon gång den 22…23 maj).

Förmodligen vill den lilla skylten säga att den södra banan bara är avstängd för cyklister men inte för gående. Men ska man vara petig så betyder budskapet ”cykelbana avstängd” att varken cyklister eller gående får passera där. Banan är en cykelbana med mittlinje och allt. Enligt lag får gående använda cykelbanor om det inte finns en gångbana, men hela banan är likväl en cykelbana, och nu alltså avstängd enligt skylten.

Banan är inte spärrad med staket förrän längre in vid plats 3, och man anar redan från plats 1 att det framför den fysiska avspärrningen finns en orange skylt som pekar åt vänster för dem som ska till Linnéplatsen. Det är rätt riktning för oss som ska till B. Så kanske är lilla skylten vid plats 1 bara en förvarning om den kommande avspärrningen vid plats 3. Förvarningar är bra. Då kan man planera. Alla dessa faktorer gör att man lätt tror att det är ok att cykla vidare till plats 3 och sedan följa gången som går åt vänster precis före själva avspärrningen. Allt ser också ganska bra ut längs den vägen ända tills man kommer till spårvagnshållplatsen vid Parkgatan. Där leds man rätt ut på den smala perrongen som uppenbart inte är så lämplig för cykling.

Jag tror att den stora och den lilla omledningsskylten kommer från två olika planeringar som inte har samverkat.

Plats 2, Viktoriakorsets nordsida
Här finns två små orange skyltar. En pekar mot Rosenlund och en annan mot Linnéplatsen.

Allén vid Viktoriagatan nord mot väst

Vy västerut från Viktoriakorsets nordsida. Till höger en hänvisning för både gående och cyklister till Rosenlund. Till vänster en hänvisning över Nya Allén för gående till Linnéplatsen, men ingen info till cyklister om hur de ska ta sig dit.

Allén vid Viktoriagatan nord mot syd

Vy söderut från Viktoriakorsets nordsida. Till höger syns hänvisningen över gatan för gående till Linnéplatsen. På andra sidan gatan syns den stora skylten som spärrar Viktoriagatan och pekar höger för både gående och cyklister, rakt mot den mindre skylten ”cykelbana avstängd”, som i sin tur är vinklad så att den är omöjligt att se härifrån.

En omledning till Rosenlund är ointressant för oss som ska till Sprängkullsgatan. Skylten till Linnéplatsen för gående är vår enda hjälp då det inte finns någon annan info till cyklister. Den stora skylten på andra sidan förstärker budskapet om vägen till Linnéplatsen och får även cyklister att korsa Nya Allén för att välja den vägen. Också de som cyklat därifrån och hit kan bli förvirrade av skyltningen här och cykla tillbaks över Nya Allén igen.

I en punkt där gående och cyklister ska ledas olika vägar till samma destination tror jag att det måste finnas skyltar för båda trafikslagen. Helst bör man dessutom vända symbolerna så att de ser ut att gå/cykla åt önskat håll, vilket demonstreras i Vänd cykelsymbolen rätt.

Plats 3, vid cykelbanans faktiska avstängning
Här finns två orange skyltar – dels den vi förut såg på avstånd om Linnéplatsen och som vid närmare granskning visar sig ha gång- men inte cykelsymbol, och dels en som pekar tillbaka mot Viktoriakorset med både gång- och cykelsymbol. Att den ena skylten saknar cykelsymbol är dock ingen skillnad som man lägger märke till om man redan fått uppfattningen att man ska cykla denna väg mot Linnéplatsen. Cyklister är rätt vana vid omledningsskyltar som hjälper gående men inte tänker på cyklister, så många märker nog bara att själva destinationen är den rätta och fortsätter. Det finns heller inga alternativa vägar i denna punkt.

Trots att plats 3 inte är någon förgrening finns det en cykelomledning åt ena hållet men inte åt andra. Möjligen är den bakomliggande tanken att cyklister ska leda cykeln från Sprängkullsgatan genom hållplatsen men hoppa på cykeln när de kommit hit.

Där Rosenlundsbanan ansluter till Allén
Den blå streckade linjen på kartan ovan visar en tillfällig GC-bana från Rosenlund som ansluter till Nya Alléns norra GC-bana. Här finns följande omledningsskyltar:

Allén vid Rosenlundsgångnen

Omledningsskyltar där den tillfälliga GC-banan från Rosenlund når Nya Alléns norra GC-bana. Bilden är tagen söderut med bygget och Hagaparken i bakgrunden.

Tolkningen måste bli att cyklister som ska till Linnéplatsen har två val: höger eller vänster, medan gående alltid bör välja vänster. Cyklister med lokalkännedom översätter nog det till att vänster går till Linnéplatsen via Sprängkullsgatan och höger via Linnégatan – två helt olika vägar dit. Med tanke på vårt mål borde vi välja vänster. De cyklister som därmed svänger vänster mot Viktoriagatan får inte mycket annat att välja på än banan genom Hagakyrkans hållplats mot Sprängkullsgatan som enligt vissa indikationer bara är tänkt för gående.

Och de cyklister som istället svänger höger får snart se denna skylt:

Allén med Sprängkullen i sikte

Omledningsskyltar längs Nya Alléns norra GC-bana hänvisar samtliga som ska till Sprängkullsgatan att ta vänster, dvs österut mot Viktoriakorset. Bilden är tagen söderut med Hagaparken och Sprängkullsgatan i bakgrunden. Här ser vi nästan ända till vårt mål, plats B vid Handels.

Ingen säger att det är lätt att skylta stora omledningar, men nog finns det en del onödiga motsägelser för cyklister bland dessa orange skyltar.

Plats 4-6 vid Pustervik
Trots allt väljer vi nu att fortsätta västerut ända till plats 4 i Allén strax före Pustervikskorset. I detta kors byter Nya Allén namn till Norra Allégatan.

Allén vid Pustervikskorset öst

Nya Alléns norra GC-bana upphör vid Pustervikskorset, vid plats 4 närmast kameran. Här finns åt vänster en cykelpassage över Nya Allén, vilket också utgör den normala leden vidare för cyklister. Plats 5 ligger rakt fram på andra sidan övergångsstället utan cykelpassage. Men där finns en smal cykelbana bakom refugerna och en orange omledningsskylt till Linnéplatsen. Plats 6 ligger bland träden bakom den vita bilen.

Vid plats 4 går den huvudsakliga cykelvägen direkt åt vänster över Nya Allén, vilket också framgår av den ordinarie svarta skyltningen. Här finns ingen omledningsskylt som säger att det ska vara på något annat sätt nu. Svänger man därför vänster, hamnar man efter två ljusreglerade korsningar vid plats 6. Där ser man bara en enda omledningsskylt. Den säger att både gående och cyklister ska svänga höger igen, oavsett destination. Man leds alltså tillbaks till Norra Allégatan som är Nya Alléns namn efter korsningen. Cyklar man så, tvingas man efter tre meningslösa trafikljuspassager fortsätta rakt fram i den biltäta Norra Allégatan till Järntorget, se Omledning vid Pustervik. Att omledningen mot Linnéplatsen egentligen går åt vänster från plats 6 och in i Haga får man inte veta vid detta vägval.

Om vi istället svänger höger mot Pusterviksplatsen och sedan i en båge för att komma in bakom refugen till den smala cykelbanan vid plats 5, kommer vi till en orange omledningsskylt mot Linnéplatsen, se bilden ovan. Det finns även en sådan skylt vid plats 6, men den är vänd så att man bara ser den om man kommer via plats 5.

Där vi startade vid A var vägen mot Linnéplatsen rätt väg till vårt mål B – Handels vid Sprängkullsgatan. Men här vid Pusterviksgatan har vi blivit ledda så långt bort från vårt mål så att Linnéplatsen inte längre framstår som en bra ledstjärna för oss. Man måste undra om en omledning dit fortfarande är relevant, eller om den kommer att gå via Linnégatan utan att alls komma i närheten av Handels. Vidlyftiga omledningar kräver hänsyn till många fler ruttalternativ än korta omledningar som bara har få eller inga förgreningar längs vägen. I vårt fall hade vi behövt en skylt för destinationen ”Linnéplatsen via Sprängkullsgatan” för att veta hur omledaren har tänkt.

Låt oss anta att vi som ska till Handels ändå förstår att vi ska svänga in i Haga, och att orange skyltar mot ”Linnéplatsen” nog betyder ”Linnéplatsen via Sprängkullsgatan”.

Plats 7-8 i Haga
I Haga finns entydiga och korrekta orange skyltar. Bra!

De följer både Trafikkontorets och Trafikverkets principer som säger att omledningar ska skyltas med destinationer i alla punkter där man behöver välja väg. Tyvärr är hela vägen genom Haga belagd med gatsten, vars komfort ligger långt ifrån den pendlingscykelbana som den ersätter. Vägen är dessutom spärrad på ett ställe med betonggrisar som gör det svårt för lastcyklar eller cykelkärror att passera. Det hade behövt ändras, i synnerhet som omledningen tjänstgör som pendlingscykelbana. Men om vi håller oss till skyltningen så är den bra här.

Bra skyltat i Haga

Entydiga och korrekta orange skyltar inne i Haga. Tyvärr gatstensskak hela vägen.

Vid korsningen Sprängkullsgatan / Haga Östergata är skyltningen tydlig med att man visserligen kan cykla hela vägen ner till Södra Allégatan, men där tar det stopp. Istället erbjuds omledningen genom Haga till Rosenlund. Här behöver man inte tveka.

Plats 9 vid Handels
Här ligger plats B som är vårt mål. Om man kommer söderifrån, från Övre Husargatan, och hade tänkt cykla Allén österut, skulle man behöva bli informerad här så att man kan välja Vasagatan istället för att hamna i omledningen genom Haga som ger en halv km omväg i onödan. Det är tillåtet att cykla Viktoriagatan till vår punkt A, så Vasa-Viktoria hade varit ett mycket bättre val för oss, bara vi varit förberedda.

Funderingar
Här finns många lärdomar för den som vill göra bra omledningar. Denna artikel är dock tillräckligt lång, så en sammanställning av viktiga saker att tänka på får anstå till ett annat tillfälle. Jag har ju också undersökt andra omledningar i andra artiklar. De kan också ingå som underlag vid en sammanställning.

Synpunkter på skyltningen av denna omledning eller på min granskning av den mottages tacksamt. Bra att ha vid en kommande sammanställning av önskvärda principer för orange skyltning.

Tillägg 28/5: Två skyltändringar
Idag på lunchen noterade jag att cykelbanan mitt i Allén mellan Pusterviksgatan och Järntorget åter har öppnats. Den konstiga hänvisningen på plats 6 tillbaks till Norra Allégatan är därmed borta. Inga nya skyltar finns, så huvudflödet av cyklister österifrån som vill följa omledningen till Linnéplatsen kommer nu att hamna på Järntorget.

Dessutom har omledningsskyltarna ändrats där den tillfälliga GC-banan från Rosenlund når Nya Alléns norra GC-bana. Numera hänvisas gående explicit åt vänster och cyklister bara åt höger. Men den efterföljande hänvisningen av båda trafikslagen åt vänster kvarstår.

Möjligen kan någon mer skylt ha ändrats i området.

Tillägg 3/6: Ett steg fram, ett tillbaka
Idag såg jag att den orange skylten på Viktoriakorsets nordsida som hänvisar cyklister till Rosenlund har kompletterats så att man även hänvisar till Linnéplatsen samma väg. Det minskar förvirringen något.

Men på Haga Östergata där det omledda pendlingscykelstråket går, har nu hela gatans bredd blockerats av en grushög och en grävmaskin. (Tack Fredrik för tipset i Facebookgruppen Cykla i Göteborg!)

Grushögen på Haga Östergata

Haga Östergata – tillförordnat pendlingscykelstråk. Men det syns inte.

Den smala norra trottoaren är enda sättet att komma förbi, men det har inte gjorts någon ramp upp för cyklister. Det verkar som om detta grushögsprojekt utförs oberoende av Västlänksarbetena, och att Haga Östergata egentligen bara används som gruslager och parkering för grävmaskinen vid ett gatuarbete på Östra Skansgatan. Troligen har de ingen aning om att de blockerar ett tillfälligt pendlingscykelstråk. Har de ens frågat Trafikkontoret om lov? Trafikkontoret skulle behöva koordinera alla arbeten som kan påverka en och samma omledning, speciellt när det gäller pendlingscyklingsnätet.

Tillägg 25/6: Haga Östergata fortfarande spärrad
Jag felanmälde hindret på Haga Östergata den 10/6 och påminde den 17/6. Andra har också felanmält det. Jag har inte fått något svar än, men en som anmälde tidigare fick svar från kundtjänsten att de hoppades att problemet blivit åtgärdat. Att kundtjänsten hoppades har tydligen inte hjälpt. Frågan är om de hoppats så mycket att de inte skickat vidare ärendet till TK. Det skulle förklara varför inget händer och jag inte får svar. Appen Cykelstaden är en stark länk i kedjan, men efter den håller inte ”cykelkedjan”, varken för att fixa problemet eller återkoppla med en förklaring till varför det inte går.

Gatan är fortfarande tillförordnat pendlingscykelstråk då den bättre cykelväg som byggts genom arbetsplatsen inte kunnat öppnas enligt plan pga ett oväntat grävarbete i Allén. Därför måste det betraktas som dåligt att pendlingscykelbanan på Haga Östergata fortfarande verkar behandlas med sådant ointresse.

Publicerat i Omledningar, Provåkning, Skyltar o symboler | 2 kommentarer

Omledningsväg genom Haga

Omledningen för cyklister runt bygget av Västlänkens Hagastation blir en väldig omväg om man ska mellan Viktoriakorset i Allén och Handels. Jag ger förslag på betydligt kortare omledningsvägar.

Översikt
I Allén nära Hagakyrkan ansluter ett nord-sydligt pendlingscykelstråk från Västra Frölunda till det öst-västliga som löper genom hela Allén. Pga att man nu bygger Västlänken och dess Hagastation görs avspärrningar och omledningar. Låt oss titta närmare på hur man hanterar pendlingscyklisterna som ska från Allén vid Viktoriagatan (A) till Sprängkullsgatan vid Handels (B).

Man kan studera olika aspekter: om den skyltade omledningens sträckning är den bästa möjliga för cykeltrafiken, om den är bra skyltad eller om den följer TA-planen. Här tittar jag bara på sträckningen. Följande karta ger en överblick:

Karta omledningsvägar vid Haga

Heldragen linje är den skyltade omledningen för cyklister från A till B. Streckade linjer är numrerade förslag på alternativ. Rosa band är avstängda cykelbanor. Karta från Eniro.

Det ordinarie pendlingscykelstråket är inte utritat, men det gick från A västerut genom Allén till korset med Sprängkullsgatan och därifrån söderut raka vägen till B. Den skyltade omledningen gör en omväg på en halv kilometer, nästan exakt dubbelt så lång som ordinarie väg A-B. Hade man kunna göra en kortare omledning än så?

Alternativ 1 – Längs gångvägen
För gående har man anlagt en tillfällig gångväg längs den sträcka där mitt alternativ 1 är inritat. Man hade kunnat inkludera cykeltrafik här. Problemet är att vägen övergår i en smal spårvagnsperrong. Där är det varken lämpligt att cykla eller att leda cykeln. Men man kunde ha dragit en smitväg för cyklar precis bakom hållplatsen. Den här vägen skulle t.o.m. bli en aning kortare än den ordinarie pendlingscykelvägen.

Alternativ 2 – Via Haga Kyrkogata
Senare i västlänksarbetena kommer spåren och hållplatsen att grävas upp. Då duger inte alternativ 1, vare sig för gående eller cyklister. Men en passage över Parkgatan till Haga Kyrkogata enligt alternativ 2 skulle öppna en gen väg. Antingen gör man det genast, eller så övergår man till det när alternativ 1 rivs och all trafik längs Parkgatan försvinner. Två kvarter av Haga Kyrkogata är idag enkelriktade. Här skulle restriktionen behöva lyftas för cyklister på samma sätt som gjorts på många andra mindre trafikerade gator i Göteborgs centrala delar. Gående skulle få en härlig väg genom Hagaparken. Även alternativ 2 skulle bli en aning kortare än den ordinarie pendlingscykelvägen.

Alternativ 3 – Viktoriagatan
Skulle det finnas oövervinnliga hinder för både alternativ 1 och 2 bör man ifrågasätta avstängningen för gång och cykling från Allén till Viktoriagatan. Den är också tillfällig med sin orange skylt och utplacerade betonghinder. Under byggtiden bör man kunna hantera de problem som gör att denna väg spärrats. Alternativ 3 skulle bli 70 m längre än den ordinarie pendlingscykelvägen, men inte en halv km extra som den nu skyltade omledningen. Man kan också tänka sig att kombinera alternativ 3 och 2 genom att använda någon av tvärgatorna istället för att gå hela vägen till Vasagatan.

Alternativ 4 – Fortsätt bakom Handels
Skulle det vara så att även Vasagatan vid Handels kommer att stängas av och grävas upp, kan man leda pendlingscykeltrafiken vidare söderut på Haga Kyrkogata och ansluta till Övre Husargatan via Lilla Bergsgatan som går på Handels södra sida. Där når man en cykelbana som är dubbelriktad söderut. De som så önskar kan istället fortsätta bakom Nilssonsberg och komma ut vid Risåsgatan/Brunnsgatan eller ända borta vid Seminariegatan/Olivedalsgatan.

Slutsats
Den befintliga omledningen må ha en lämplig sträckning om man kommer från Järntorget. Men kommer man i Allén från öster blir det en otrolig omväg. Den trafiken hade kunnat tas omhand betydligt bättre. Eftersom det handlar om pendlingscykelbanor, banorna som ska vara stadens mest prioriterade, behöver man anstränga sig mer än man gjort. Cykelprogrammet säger på sid 61-62 vad som krävs.

Publicerat i Förslag, Omledningar | Lämna en kommentar

Omledning vid Pustervik

Pendlingscykelbanan genom Allén har stängts av vid Pustervik. Jag har provcyklat från Järntorget för att testa omledningen. Den kunde ha varit bättre. Likaså från andra hållet. Pendlingscykelbanor kräver ett bra omhändertagande.

Karta över omledning Puservik

Den avstängda pendlingscykelbanan i Allén samt en riven bro över kanalen är markerade med röda kryss. Jag har testat tre olika vägar (1, 2, 3) för att ta mig från A till B. De två orange pilarna är omledningsskyltar vid avstängningarna. Karta från Eniro.

Hur skyltningen vägleder
Vid A är Alléns pendlingscykelbana avstängd och en orange omledningsskylt hänvisar både cyklister och gående att ta vänster, dvs norrut. Gående kan då enkelt välja Norra Allégatans trottoar, men gatans enkelriktning hindrar cyklister att ta en så kort och självförklarande omväg. De måste istället fortsätta vidare norrut längs Järntorgsgatan. Men hur långt? Kartan ovan visar två alternativ, numrerade 1 och 2.

Avstängning vid Järntorget

Pendlingscykelstråket är avstängt där Allén börjar och en orange skylt hänvisar alla åt vänster. En enkelriktatskylt anger att Norra Allégatan bara tillåter trafik från andra hållet.

Vi följer Järntorgsgatan norrut. Vid korset med Pusterviksgatan undrar man om man bör svänga in där, eller om arbetsområdet kommer att hindra genomfart denna väg. Frågan är alltså om alternativ 1 på kartan är farbart. Det finns ingen omledningsskylt i korsningen, men det hade man behövt. Om man svänger in men sedan tvingas tillbaka via Brogatan eller Lilla Pusterviksgatan har man skumpat fram på Pusterviksgatans storgatsten helt i onödan.

Nästa kors längs Järntorgsgatan är Brogatan. Även här saknas omledningsskylt, men om Pusterviksgatan inte kunde ta cyklister förbi arbetsområdet kan inte Brogatan göra det heller. Att inse det kräver dock lokalkännedom.

Alternativ 2 är att fortsätta Järntorgsgatan över kanalen och svänga in på Rosenlundsgatan. Inte heller här finns någon omledningsskylt. Ska vi alltså fortsätta ännu längre norrut? Knappast, för längre oskyltade omvägar än så här tror jag få cyklister vill pröva.

Hela omledningen från A till B har alltså bara en enda skylt. Den säger i princip ”du som vill cykla i Alléns pendlingscykelbana ska istället sväng vänster här”. Sedan lämnas man helt åt sitt öde.

En genare väg finns
Alternativ 3 innebär att vi svänger höger där omledningen pekar vänster: Mellan de två parallella gatorna som båda heter Södra Allégatan finns en bana som förr var skyltad cykelbana fast den även hade målade gångsymboler. Nu har den vare sig skyltar eller markeringar. Men den skulle vara en utmärkt väg för omledning av gående och cyklister. Den är gen, slät och har mycket god orienterbarhet i förhållande till den avstängda cykelbanan som ju ligger inom bekvämt synhåll hela tiden. Följer man den orange omledningspilen kommer man tyvärr att missa denna gena väg.

Mitt förslag på skyltning
Led cyklister och gående enligt alternativ 3! Vid A kunde den orange skylten peka höger istället för vänster, och ange ”Allén” eftersom de som ska norrut mot Esperantoplatsen eller älven inte ska omledas.

Och 15 meter senare kunde en ny orange skylt peka vänster (österut) och ange ”Allén” eftersom de som ska mot Linné inte ska omledas. Där bör det förstås även finnas en motsvarande orange skylt för cyklister och gående från Linnéhållet.

Jag föreslår samma tänk hela vägen och från bägge hållen. Klargör i alla förgreningar hur omledningen går och vilken destination den pekar mot. Då fattar alla, oavsett varifrån de kommer och vart de ska. Men jag är öppen för kritik av mitt förslag och hör gärna argument som talar för den lösning som finns idag.

Skyltning åt andra hållet
Om man kör åt motsatt håll, från B till A, kanske det finns skyltar som förklarar hur omledningen är tänkt. Låt oss därför även köra Alléns norra cykelbana från öster.

Redan vid Viktoriagatan finns en orange omledningsskylt, men den riktar sig bara till dem som ska till Linnéplatsen. Sedan finns en vid B som riktar sig till dem som ska till Rosenlund. Ingen av dessa skyltar är till ledning för oss som ska till Järntorget.

Den enda omledningsskylt som rör vårt mål är den som på kartorna ovan och nedan är markerad med en orange pil i Allén nära Pusterviksgatan. Den säger att man ska svänga höger, dvs norrut, över Norra Allégatan. Det är allt. För cyklister finns då bara en möjlighet – att cykla bland bilarna i två filer plus en parkeringsfil ända fram till Järntorget och A.

Det ger en omständlig krumelur med många stopp runt det ljusreglerade pustervikskorset: först över Norra Allégatan, därefter över den lilla stumpen av Pusterviksgatan inne i Allén, och sedan möter man omledningsskylten som skickar en tillbaks över Norra Allégatan till den sida man var på från början. Det blir en meningslös rundtur med tre trafikljus i rad.

Karta Pusterviks trafikljus

Omledningen ger tre trafikljuspassager i pustervikskorset, eller fyra om man inte vill cykla i den biltäta Norra Allégatan som är fortsättningen på Nya Allén. Karta från Eniro.

Om avsikten hade varit att leda in cyklisterna på Pusterviksgatan enligt alternativ 1, hade en omledningsskylt behövt sitta före Pustervikskorset. De som hellre vill ta den vägen måste som det nu är antingen veta om det i förväg eller leda cykeln på Norra Allégatans trottoar tillbaks till korset och vid grönt gå över så att de kan börja cykla på Pusterviksgatan. Det blir en dråplig rundtur med fyra trafikljus i samma korsning.

I riktning B till A är det alltså uppenbart att omledningen är gjord för att man ska cykla på Norra Allégatan bland alla bilarna. Jag tror att en omledning söderut enligt mitt alternativ 3 hade varit mycket bättre även i denna riktning.

Många bilar på Norra Allegatan

Norra Allégatan har enkelriktad biltrafik i två filer plus en parkeringsfil hela vägen. Inte många cyklister känner sig bekväma här.

Jag kan inte undgå att undra om de som gjort omledningen från A till B via Norra Allégatan trodde att den var dubbelriktad och ville att man skulle cykla på den även i riktning från Järntorget. Det skulle förklara att det inte finns några omledningsskyltar längs Järntorgsgatan.

Jag tycker inte att den befintliga omledningen är särskilt väl genomtänkt. Pendlingscyklister borde kunna behandlas bättre än så.

Tillägg 16/5: Fråga skickad till TK
(Med hänvisning till denna bloggartikel, även bifogad som worddokument)

Omledningen för cyklister i Allén vid Pustervik har flera brister jämfört med cykelprogrammets krav på sid 61: Vägvisningen är rudimentär (jfr ”God orienterbarhet”) och cyklisterna verkar hänvisas till den biltäta Norra Allégatan, kanske även mot enkelriktat (jfr ”Säkerhet och trygghet”). Varför inte utnyttja den parallella banan i Allén utanför Södra Allégatan?

Följer denna omledning den godkända TA-planen? Borde den förbättras? Ambitionsnivån bör vara hög på pendlingscykelstråk.

Tillägg 28/5: Cykelbanan har öppnats igen
Idag på lunchen noterade jag att cykelbanan mitt i Allén mellan Järntorget och Pusterviksgatan åter har öppnats. De konstiga hänvisningarna av cyklister till Norra Allégatan är därmed borta.

Min fråga till Trafikkontoret har ännu inte blivit bemött.

(Jag tog bort artikeln ur kategori ”Väntar på besked” den 6 juni)

Publicerat i Förslag, Omledningar, Provåkning | Lämna en kommentar

Lurig lila omledning

Jag testcyklade längs det ”lila stråket” som nu leder gående och cyklister genom byggbarriären mellan centralen och Gullbergsstrand. Jättebra att ett sådant stråk gjorts, men jag hittade flera brister.

Ett lila stråk till Gullbergsstrand
Jag tänkte egentligen cykla från centralstationen till Skansen Lejonet för att se de fina temporära cykelbanorna åt det hållet. Jag har ju, liksom trafikdirektören i cykelprogrammets förord, pekat på vikten av att det ska vara lätt att cykla genom byggkaoset. ”Cykeln ska då vara prioriterad och upplevas som ett attraktivt alternativ för alla”.

Men redan vid centralstationen fångade en stor lila skylt min uppmärksamhet.

Lila skylt vid centralen

En stor lila skylt säger ”Följ det lila stråket mot Gullbergsstrand”.

Ja, hur cyklar man dit nuförtiden när så mycket kring Göta Älvbron och E45:an blivit avstängt? Jättebra initiativ att upprätta en markerad led här! Den vill jag testa. Så det gjorde jag vid lunchen den 7 maj. Vissa saker kan ha ändrats sedan dess, men mina slutsatser tror jag är rätt allmängiltiga.

Karta för lila stråket

Min testcykling – rött spår till Gullbergsstrand och grönt tillbaks till centralen.
Streckat parti har cykelbanors typiska streckade mittlinje. Karta från Hitta.se.

Mot Gullbergsstrand
Att leden kallas lila fick mig att tro att den färgen skulle guida mig rätt vid alla vägval, och med jämna mellanrum visa mig att jag fortfarande var på rätt väg. Varför annars introducera en färg? Men så blev det inte.

Första finten var att jag trodde att skylten även gällde cyklister. Det gör den kanske också, för leden utvecklas till en separerad G|C-bana längre fram. Men där skylten stod med GC-symboler i marken alldeles framför, missade jag att den pekade på en bana med enbart gångsymbol. Även om jag hade sett det skulle jag nog tro att det inte gäller när skylten står där både gående och cyklister kommer och reservationslöst pekar ut denna väg till Gullbergsstrand. Och när jag kollade platsen igen senare, såg jag att även Göteborgs typiska svarta cykelvägvisningsskyltar hänvisade cyklister till denna bana, vilket också syns i bilden ovan. Risken är stor att cyklister ser det som cykelbana medan gående från andra hållet kan bli sura på att man cyklar på ”gångbanan”. Alla uttrycksmedlen behöver ensas.

Andra finten var att man utan ledtråd skulle vika av från sin bana och ta sig åt vänster över ett övergångsställe.

Lila stråket mot Vita huset

Fortsätter det lila stråket rakt fram eller förväntas man cykla ut på övergångsstället?

Det fanns visserligen en omkullblåst orange omledningsskylt som pekade dit med texten ”Holmen”. Eftersom jag siktade på lila skyltar, destinationsordet Gullbergsstrand och cykelväg, trodde jag inte att jag skulle svänga ut på övergångsstället. Men då den fortsatta vägen rakt fram såg allt mindre trolig ut, vände jag tillbaka och spanade. Mitt återvändsspår syns på kartan ovan. På avstånd fick jag då se en likadan lila skylt. Den stod intill en G|C-skylt och för att komma dit måste man använda övergångsstället.

Övergångsställe över Bergslagsgatan

Halvt dolt under vänstra trädet finns en andra lila skylt och en G|C-skylt. Där börjar en G|C-bana med mittlinje.

Det såg inte lämpligt ut att cykla första biten efter övergångsstället. Några arbetsmaskiner gjorde det dessutom extra smalt där. Jag valde istället att köra ut bland bilarna i rondellen. Men då blev det svårt att nå punkten där den separerade cykelbanan började. Det var som om man förväntades trolla sig dit. Det kunde inte jag, så jag fick plöja genom lera och vattenpölar i diket mellan bilarnas och de gåendes väg.

När jag kom dit, såg jag också en orange skylt som ledde enbart gående tillbaka mot centralen. Så stycket från rondellen och hit verkar alltså inte vara menat för cyklister. Det är ett mysterium hur man vill att cyklister ska nå fram till början av den skyltade G|C-banan.

Lerdike före gc-banan

Lila skylten och G|C-banan hägrar bortom lerpölen. En orange skylt informerar endast gående om vägen tillbaka till centralen.

Sedan var det bara att följa den iordningställda G|C-leden. Fast jag hamnade intuitivt på fel bana. Normalt leds cyklister närmast biltrafiken, men här skyltades banorna av någon anledning tvärtom. Det kändes ovant. En annan konstighet var att banan hade streckad mittlinje, som om det var en ren cykelbana. Och efter en kort sträcka fanns plötsligt GC-skyltar för oseparerad trafik trots att den streckade linjen i marken fortsatte som om inget hänt. Resten av vägen ända till Kilsgatan tror man är oseparerad, men från andra hållet är banan skyltad separerad nästan hela vägen. Detta behöver förstås också ensas.

Leden förlorade så småningom mittlinjen och blev helt anonym, men fortsatte med byggstaket på bägge sidor. Sedan leddes man ut på en lång raka vid Kilsgatan.

Lång raka vid Kilsgatan

Man leddes ut på en lång raka vid Kilsgatan.

Där hindrades jag plötsligt av en slang som hängde i luften tvärs över banan. Att köra runt var omöjligt. Jag fick klämma mig under slangen. Om det hade funnits lila markeringar som visat att det lila stråket hade gått någon annanstans hade jag inte hamnat här. Men efter slangen kunde jag cykla Kämpegatan till Gullbergsstrand.

Slang över c-banan

Att lämna banan här var omöjligt pga nivåskillnaderna. Det var bara att ta sig under slangen.

Tillbaks till centralen
Sedan följde jag den krokiga Gullbergs Strandgata i riktning mot centrum. Vid Vikingsgatan såg jag en likadan lila skylt som uppmanade mig att vika av åt vänster och följa dess väg mot centrum. Längre bort rakt fram fanns en orange skylt som talade om att Gullbergs Strandgata kommer att stängas av. Valet var enkelt.

Lila skylt mot centralen

Lila skylt pekar över Gullbergs Strandgata mot den trånga husknuten.
Den orange skylten om avstängning anas längre bort.

Återigen leddes man alltså över ett övergångsställe och sedan genom en lång och mycket smal passage mellan en husfasad och ett byggstaket på f.d. Vikingsgatan. Var det verkligen lämplig att cykla här? Å andra sidan, vi skulle inte få plats att passera varandra om jag ledde min cykel och mötte någon här. Att cykla långsamt var enda sättet. Om man inte ska cykla här lär man få enorma omvägar som rimmar illa med trafikdirektörens ”cykeln ska då vara prioriterad”.

Jättesmal gc-bana

Att leda cykeln och samtidigt få möte här var inte att tänka på.

Jag hamnade så småningom på samma separerade GC-bana över E45 som jag tidigare cyklat åt andra hållet. Men åt det hållet fanns ingen som helst GC-skylt förrän nästan i slutet på hela sträckan. Så trafikanter från olika håll ges olika uppfattning om hur banan är tänkt. Jo, vid senare inspektion hittade jag en G|C-skylt redan vid Kilsgatan, men man kommer till skylten bakifrån och rundar den tätt inpå i 180 grader för att komma vidare, så man ser inte budskapet.

Vid lerpölen blev det åter besvärligt. Jag hittade dock ett alternativ – en kort vägsnutt till en byggväg som 5 meter senare ledde mig ut i stora rondellen. Där fick jag cykla bland cirkulerande bilar i mer än ett halvt varv för att nå centralstationen.

Slutsatser

 • Mycket bra att skapa en led för gående och cyklister genom denna byggbarriär.
 • Mycket bra att leden är gen, och oftast även slät.
 • Ta bättre hand om cyklisterna. De kan inte finnas bara på vissa delar av leden.
 • Ensa all info så att alla trafikanter från alla håll får samma uppfattning.
 • Markera var leden går överallt där det finns risk att man väljer fel väg.
 • Blockera inte leden med t.ex. slang i luften utan att fixa alternativ väg.
 • Vissa delar av leden är helt galet smala.

De punkter som beskriver brister är på intet sätt unika för just denna omledning. Jag har sett dem många gånger förr och även skrivit om dem. Jag tror att det behövs en checklista vid planering och besiktning av omledningar för gående och cyklister i allmänhet. Förhoppningsvis kan mina slutsatser bidra till en sådan checklista och till ständigt förbättrade omledningar för gående och cyklister. Det må vara trångt ibland, men det måste ändå vara tydligt, genomtänkt och respektfullt. För vi vill ju att så många som möjligt ska gå och cykla, speciellt under byggtiden när trafikutrymmet är begränsat.

Bra omledningar för cykel i tider av byggkaos kan grunda nya och hållbara vägvanor.

Tillägg 9/5: Ber TK om kommentarer
Jag skickade artikeln till Trafikkontoret och bad om kommentarer.

Tillägg 23/5: Ny provcykling
Jag kollade lila stråket i tisdags den 21 maj vid lunch. Det mesta var oförändrat, men jag noterade följande:

 • Den orange konen med pil mot Holmen har rests upp.
 • GC-skylten i Holmenändan har vikt sig.
 • Slangen har lyfts så att man nu kan cykla under den.
 • Den supersmala gången utefter fasaden på återvägens början är nu bil-bred.
 • Skyltad avstängning av Gullbergs Strandgata gällde uppenbarligen inte gc(!)

Fortfarande lika oklart om även första delen av lila stråket välkomnar cyklar. Fortfarande svårt att från rondellen nå lila stråket trots att man ser att det där finns cykelskyltar. Det ser inte ut att finnas någon lucka i byggstaketet mellan körbana och GC-leden, men vågar man cykla in på den ”inburade” körbanan från rondellen så hittar man efter ett tag en öppning.

Skyltningen på Gullbergs Strandgata borde på något sätt ha talat om att avstängningen inte gäller gående och cyklister. Först när jag fick se en karta på nätet insåg jag att det trots skylten gick att cykla under Götaälvbron.

Idag den 23/5 fanns ett par ytterligare lila skyltar närmare centralen där det definitivt är både gång- och cykelbana, så det blir allt klarare att lila led även är för cykling trots de detaljer jag förut pekat på som kunde antyda motsatsen.

Jag har ännu inte fått annat svar från Trafikkontoret än ett automatiskt kvitto.

Tillägg 3/6: Led cykeln??

Led cykeln, men varför?

Varför ska cykeln ledas vid Kilsgatan? Den upphängda slangen syns i bakgrunden.

På sträckan längs Kilsgatan där det hänger en slang över cykelbanan har det nu i båda ändarna satts upp en stor skylt med texten ”Led cykeln”. Någon förklaring ges inte, och något behov av att leda kan jag inte heller se. Ett staket gör den fria ytan smalare, vilket snarast ökar behovet av att cykla för att ta mindre plats. Jag drar mig till minnes vad Göteborg skrev i sin handlingsplan för cykel 2013:

Skylten ”För din säkerhet led cykeln” ska inte längre förekomma utan ersättas med en mer pedagogisk skylt.

GC-skylten i närheten som hade vikt sig redan vid min förra koll ligger fortfarande ner.

Tillägg 13/6: Ny cykelsymbol målad
Idag såg jag att det tillkommit en cykelsymbol på det som bara var markerat som gångbana på min första bild ovan. Här finns alltså inte längre några motstridiga tecken på om man får cykla in på det lila stråket eller ej. Tack för det!

Ska man sedan cykla på övergångsställena vid rondellen? Att den orange skylten ”Holmen” varken har gång- eller cykelsymbol får väl anses betyda att den gäller bägge.

Men en liten bit bortom rondellens norra sida finns fortfarande en orange skylt åt andra hållet med texten ”Centralstationen” som bara riktar sig till gående.

GC-bana blir bara gångbana?

Här leds gående vidare av den orange skylten. Men cyklisterna då?

Eftersom den målade G|C-banan från Holmen upphör just där, blir det förvirrande att de som skyltat bara förväntar sig att gående vill komma vidare till centralen. Cyklisterna kan inte gå upp i rök här. De borde få samma stöd som gående. Ta bort skyltens gångsymbol eller ordna en alternativ väg för cyklisterna!

Tillägg 1/7: Om gjorda förbättringar
I min Lila omledning förbättrad har jag redovisat hur det såg ut i slutet av juni och därefter.

Publicerat i Förslag, Omledningar, Provåkning, Väntar på besked | 6 kommentarer

Korsvägens röda stråk

Hur kan man tydliggöra var det går ett pendlingscykelstråk – Göteborgs allra mest prioriterade typ av cykelbana för ökad cykelpendling alla distanser? En visionsbild för nya Korsvägen visar tydliga röda stråk. Men är de för cyklister?

Visionsbilden
Detta är en visionsbild i planbeskrivningen för nya Korsvägen, antagen i mars 2019:

Korsvägens röda linjer enl planhandling s51

Visionsbild för nya Korsvägen, från både sid 1 och 51 i planbeskrivningen. Grå remsor i beläggningen för gående och röda för pendlingscyklister, eller …?

Bilden visar hur Korsvägen ska se ut när Västlänkens underjordiska station blivit klar. Det blir också utvidgade hållplatser i ytläge för kollektivtrafiken och mindre utrymme för biltrafik.

Men Korsvägen är också en plats där många pendlingscyklister passerar. Fyra pendlingscykelbanor möts här. En junimorgon 2018 räknade jag till över 900 cyklister under en timme. Knappt en enda hade Korsvägen som mål. Alla var på genomresa.

Hur omhändertas cyklisterna?
Var syns de 900 cyklisterna i visionsbilden? Kommer de smala röda stråken att räcka till för dem? Är dessa linjer ens tänkta som cykelbanor? Planen har egentligen ritat breda cykelbanor på utsidan av området, men man är medveten om att alla cyklister inte vill ta sådana omvägar utan kommer att gena genom Korsvägens torgyta. Och de röda linjerna ser precis ut som något som man som cyklist bör följa. Samtidigt visar bilden att man som gående lika gärna kan uppfatta linjerna som ren utsmyckning och alltså inte som en uppmaning till samspel. Upplagt för missförstånd som leder till ouppmärksamhet, bristande samspel och dålig stämning.

På nordvästra delen av Korsvägen kommer det enligt planen inte att finnas någon cykelbana alls i periferin. Dagens cykelbana tas bort och man blir hänvisad till att cykla bland aningslöst gående på torget. Runt hälften av de 900 cyklisterna i timmen passerade där när jag räknade.

Om nu visionsbildens röda linjer trots färgen inte betyder cykelbana – hur ska man då markera det som verkligen är cykelbanor så att det blir tydligt för alla? Det är inte lätt att övertrumfa rödfärgade stråk med något ännu tydligare. Men det krävs förstås.

Cyklister leds i allmänhet längs givna leder där de organiserar sig i högertrafik. Men gående har oftare fria ytor utan några trafikprinciper att följa, så de kan gå på sina egna ytor utan att alls tänka på trafik. Därför måste markeringar av cykelbanor allra mest designas för att uppfattas av gående. De måste kunna se en tydlig skillnad mellan fri yta för gång och banor för cykel. De behöver hjälp med att upptäcka var de plötsligt har ett trafikansvar så att de kan vakna till samspel. Det måste vara så tydligt så att det fångar uppmärksamheten även när man går och tänker på annat. Utformningen brukar lösa det bra för bil- och spårvagnstrafik. Men av någon anledning hanteras cykelleder ofta sämre trots att cyklar låter mindre och därför skulle behöva mer hjälp av utformningen. Det är som om man blir mindre viktig om man väljer ett icke-motoriserat fordon för sina resor.

Hur används formelementen?
De ljusgrå ränderna i visionsbilden påminner starkt om de stenhällsremsor som Göteborg lägger i trottoarer. Och de röda stråken liknar de röda cykelpassagerna och cykelöverfarterna i stan och den röda cykelbanan längs Berzeliigatan upp mot Götaplatsen.

Röd cykelpassage och stenhällar för gående vid Burgårdsskolan

Röd cykelpassage och stenhällsremsor för gående till Burgårdsskolan.

Röd cykelbana och stenhällar för gående vid Berzeliigatan

Röd cykelbana och stenhällsremsor för gående upp mot Götaplatsen.

Studera hur formelementen röd bana och grå stenhällsremsa används och fungerar ihop! De bildar tillsammans en gestalt som man lätt känner igen. Om denna gestalt betyder något annat i Korsvägens nya design än den gör i staden i övrigt, försvårar det för både gående och cyklister. Då punkteras den invanda mönsterigenkänningen som vi använder omedvetet, blixtsnabbt och utan ansträngning, och vi måste göra en medveten analys för att förstå vad dessa formelement betyder på varje enskild plats. Det orkar inte hjärnan, utan det som förut var ett uttrycksmedel uppfattas i fortsättningen som ett intetsägande brus. Trafikutformaren blir ett uttrycksmedel fattigare. Se gärna vad forskarna säger i Kraften i det omedvetna.

Det är lite som att ibland använda ordet igår när man menar i morgon bara för att det klingar bra i frasen. Kul att det låter bra, men mindre kul att målgruppen inte längre kan vara säker på vad som menas från gång till gång. Det är genom att konsekvent mena samma sak med ett ord som det laddas med mening.

Sak samma med formspråk. Det måste också språkvårdas så att viktiga ord behåller sin uttryckskraft. Ingen skulle få för sig att låta trafiksignalernas gröna ljus betyda ”stopp” i vissa korsningar.

Slutsats
Det måste vara tydligt för gående var det finns eller inte finns cykelbanor, och i synnerhet var Göteborgs högst prioriterade pendlingscykelstråk passerar. Det trafikanten lärt sig på en plats i staden måste fungera även på nästa, så förstör inte uttryckskraften hos viktiga formelement genom att börja använda dem motsägelsefullt. Och utforma inte så att gående och cyklister får olika uppfattning om vad en yta är avsedd för. Det skapar problem i samspelet mellan dem. Konflikterna kommer att ge cyklandet lägre status, även när det egentligen är utformningen som är boven. Det motverkar stadens mål för ökat cyklande, hållbarhet och hälsa.

Publicerat i Dokument, Motstridigt, Skyltar o symboler | 2 kommentarer