Cykel och spark på Avenyn

Jag har räknat cyklister och elsparkcyklister på Avenyn. Hur är proportionerna? Hur många kör på trottoaren? Hur många kör vänstertrafik på gatan? Och får man köra elsparkcykel på trottoaren?

Mätningen
Under 9 halvtimmeslånga luncher mellan den 4 juni och 3 juli satt jag på en restaurang vid Avenyn nr 3 mitt i Göteborg och prickade av alla cyklande och sparkcyklande som passerade utanför. Jag noterade om de färdades på gatan eller trottoaren och om de laxade, dvs körde vänstertrafik på gatan (lax = mot strömmen). På den här delen av Avenyn finns ingen separat cykelbana, men det kör väldigt få motorfordon på körbanan, så det är inga som helst problem att cykla och sparkcykla där.

Vanlighet
Sammanlagt 939 cyklister och elsparkcyklister blev räknade. De fördelade sig så här:

Vanlighet cykel och sparkcykel

Det kom 764 cyklister och 175 elsparkcyklister.

Var femte var alltså en elsparkcyklist.

Vägval
Och så här fördelade sig cyklar respektive elsparkcyklar på var de körde – på gatan, på trottoar eller laxning, dvs körning på gatan mot trafikriktningen:

Vägval för cykel o sparkcykel

Bland elsparkcyklister var andelen som trottoarcyklade tio gånger så stor som bland cyklister. Och att laxa var hela 14 gånger så vanligt bland dem som bland cyklisterna. Vägvalen anges i %.

Är trottoarcykling tillåtet?
Det beror på.

Termen trottoar finns inte i TrF, utan där används gångbana oavsett om den går bredvid en körbana eller mitt inne i en park.

För cyklar anger TrF 3 kap 12a att ”Vid färd med cykel får barn till och med det år de fyller åtta år använda gångbana om cykelbana saknas”. Sen har vi också TrF 3 kap 6 § 4 stycket som säger att ”Är en bana avsedd för viss trafik får annan trafik förekomma på banan endast för att korsa den”. Man får alltså cykla tvärs över en gångbana men bara barn får cykla längs den.

Transportstyrelsen skriver på sidan Vilka regler gäller för elscootrar? att elscootrar konstruerade för en maxhastighet på 20 km/h med en motor på max 250 watt får köras på samma sätt som andra cyklar. Men TrF 1 kap 4 § 3 stycket säger dessutom: ”Bestämmelserna om gående gäller även den som i gångfart själv för […] ett annat eldrivet fordon, utan tramp- eller vevanordning, som är att anse som en cykel”. Elsparkcyklister får alltså till skillnad från vuxna cyklister även köra på gångbanor, men då bara i gångfart. Den paragrafen tipsade Transportstyrelsen mig om när jag frågade.

Funderingar
Jag såg några elsparkcyklister som rullade fram långsamt på trottoaren i sällskap med gående. Det tycker jag är fullt rimligt att man får göra, och det stör knappast andra gående. Men jag såg också de som i hög fart kryssade sig förbi de gående och någon som t.o.m. åstadkom höga klapprande ljud för att de gående skulle flytta på sig och lämna fri väg på trottoaren. Hade jag redan vid räkningen vetat att det faktiskt var tillåtet att köra i gångfart på trottoaren så hade jag nog försökt bedöma hur många som höll gångfart, och kanske även hur många som bara körde fortare när det inte fanns gående i närheten. Mitt intryck är ändå att många körde för fort på trottoaren. Det var ganska onödigt eftersom det finns en körbana intill, nästan utan motortrafik.

Två av tre elsparkcyklister körde i alla fall i körbanan och på rätt sida.

Jag har ju flera gånger tidigare räknat trottoarcykling bland vanliga cyklister på denna gata. Det har alltid blivit 3%. Denna gång blev det bara 2,1%.

Men varför är det så mycket större andel av elsparkcyklisterna som laxar än av de vanliga cyklisterna? Det var hela 14 gånger så vanligt bland dem! Lockar fordonen till olika beteende, eller skulle de som laxar med elsparkcykel även laxa om de satt på en vanlig cykel? Är det många icke-cyklister som kör spark? Eller är det resans längd som avgör hur allvarligt man tar på att vi har högertrafik? I den mån folk vet att det är tillåtet att köra elsparkcykel även på trottoaren kanske det suddar ut känslan att man kör ett ”seriöst” fordon och istället lockar till en mera aningslös attityd.

Publicerat i Beteende, Mätning | 1 kommentar

Lila omledning förbättrad

Igår cyklade jag åter på det lila stråket. Nu har det tillkommit nya märkningar – dekaler i banan på flera ställen som talar om att lila stråket är avsett för både gående och cyklister och vilken riktning som leder vart. Det är utmärkt information för både gående och cyklister. Men några problem kvarstår.

Om lila stråket
Lila stråket erbjuder en möjlighet för gående och cyklister att ta sig igenom byggkaoset mellan centralstationen och Gullbergsstrand i Göteborg. Att göra det lätt att cykla i en stad under massiv ombyggnad är strategiskt, inte bara för dess ambitioner att få fler att börja cykla, utan även för entreprenörerna som har mycket lättare att avvara lite yta för cykelvägar än stora arrangemang för bilvägar genom byggkaoset.

Här är en karta som orientering:

Karta lila stråket 190627

Lila stråkets mest intressanta del och en av dess stora lila skyltar.
Streckat parti har cykelbanors typiska streckade mittlinje. Karta från Hitta.se.

Jag granskade stråket första gången i början av maj, se Lurig lila omledning. Nu har en del förändrats.

Nya informativa dekaler

Lila stråkets dekal

Så här ser de nya lila dekalerna i banan ut. De finns både för cyklande och gående och har placerats ut i par på strategiska ställen längs stråket. Just denna finns vid centralstationen ca 20 m före lila skylten på bilden nedan.

Problemet är att detta nya informationslager på några ställen motsägs av de tidigare.

Stora skylten väljer bort cyklister

Lila stråkets skylt bara för gående?

Lila skylt vid centralen mot Vita huset. Är lila stråket bara avsett för gående?

I bilden ovan ser man den stora lila skylten till höger. Den har nu kompletterats med gå-symbol men ingen cykelsymbol. Där man letar efter en cykelsymbol gapar det tomt, som om den var medvetet utelämnad. Och visst letar man, eftersom man 20 m innan passerat dekaler som leder både cyklister och gående fram till denna skylt. Förbryllande.

I själva banan finns både gång- och cykelsymbol, så det är åtminstone inte förbjudet att cykla just här. Och gör man det, hittar man strax lila dekaler som guidar även cyklister att fortsätta och sedan även att svänga ut på övergångsstället över Bergslagsgatan vid bussen i bilden ovan.

Separerad med en streckad mittlinje?!
På andra sidan Bergslagsgatan visar både lila dekaler, vita symboler i banan och en blå skylt bredvid att man ska gå till vänster och cykla till höger om den streckade linjen.

Lila stråket är GC-separerat

Dekaler, symboler och skylt separerar g|c. Här är det massiv och samstämmig info.

Streckade linjer ska egentligen inte användas för att skilja gångbana från cykelbana. De anger mittlinje för dubbelriktade cykelbanor och är en signal till gående att de befinner sig på en ren cykelbana. Just i denna punkt med alla andra indikationer kommer säkert de allra flesta att utan närmare eftertanke tolka linjen som separator mellan gående och cyklister trots att den är streckad och inte heldragen som den borde.

Fast 25 m senare upplöses separeringen av en skylt trots att den streckade linjen fortsätter.

Oseparerad fast separerad

Lila stråket Oseparerat?

Banan blir oseparerad trots att den streckade linjen fortsätter.

Vad ska den streckade linjen betyda nu? Den som går i sina egna tankar men 100 m senare plötsligt lägger märke till att det finns en streckad linje mitt i banan måste tolka det som en dubbelriktad cykelbana. Där ska man enligt en ny lagparagraf egentligen gå till vänster. Beroende på åt vilket håll man går kan det sammanfalla eller stå i konflikt med den separering som var skyltad från början (och som även är skyltad i banans andra ända).

Den oseparerade skyltningen verkar egentligen bara gälla den korsande vägen för byggtrafik, eftersom en likadan skylt finns från andra hållet just där. Men det finns inga återställande skyltar, så den man möter någonstans utefter leden har en annan bild av vad som gäller än man själv. Jag förstår inte varför det har satts upp oseparerade skyltar och varför ingen ansvarig upptäckt det på flera månader trots min anmälan den 9 maj. Har byggtrafikkorsningen skyltats av ett annat gäng utan kontakt med dem som ordnat lila stråket?

Ta bara bort de oseparerade skyltarna på portalen, eller byt dem annars mot separerade skyltar som anvisar rätt trafikslag till rätt bana så försvinner motsägelsen. Alla trafikanter som ska samarbeta med varandra blir gladare om de får samstämmig info om vad som gäller.

Från banans andra ända vid Kilsgatan finns också en separerad g|c-skylt, så hela lila stråket är uppenbarligen tänkt att separera gående från cyklister. Men den skylten har sedan mitten av maj legat omkull och ingen har gjort något åt det sedan dess.

Lila straket: Fallen skylt

Omkullslagen g|c-skylt ända sedan mitten av maj.

Slutsats

Lila stråket har förbättrats och ambitionerna är bra, inte tu tal om det. Men det saknas en helhetssyn på en del ställen. Det är inte alltid mängden av skyltar som är avgörande, utan att de som finns är samstämmiga och riktar sig till alla trafikantslag som behöver veta.

Tillägg 1/7: Stolpe rest
Vid en koll idag såg allt likadant ut förutom den omkullslagna g|c-stolpen som blivit rest. Foten var försedd med en extra tyngd för att bättre hålla den stående.

Tillägg 10/7: Dekaler lossnar
Dekaler i banan lossnar. Två av fyra för cykel är försvunna, bl.a. den viktiga vid rondellen där man från centralen ska svänga ut på övergångsstället istället för att fortsätta åt öster. Där är även gångdekalen halvt loss. Anmält via Cykelstaden igår.

Publicerat i Beröm, Förslag, Omledningar | Lämna en kommentar

Delsjövägen gynnar cykling

Delsjövägens pendlingscykelstråk in mot centrum har gynnats på flera sätt. Låt oss glädja oss åt följande framsteg som Göteborg gjort längs denna led. Planerare som jobbar för ökad cykling ska ha cred för sina ansträngningar.

Första banan med pendlingscykelstandard
Cykelbanan längs Delsjövägen var den första i Göteborg som fick en uppgradering till pendlingscykelstandard. Det skedde i december 2017 och gällde då delen bortom Bö centrum, se min artikel Första pendlingscykelbanan. Den banan fick också Göteborgs första cykelöverfart, dvs en korsning där man ska ge cyklister företräde. Vi har därmed fått ett levande exempel på hur en pendlingscykelbana ska se ut.

Avsmalnat parti
Där Delsjövägen närmar sig Kärralundsgatan har banan ett parti där den är betydligt smalare. Det ser ut att vara tomtägarförhållanden som klämt ihop banan där.

Avsmalnande pendlingscykelbana Delsjövägen

Pendlingscykelbanan smalnar av rejält när den närmar sig Kärralundsgatan.

Det är förstås retfullt, men man kan också konstatera att smalaste stället inte blivit dimensionerande för hela banan. Det är viktigt att kunna köra om obehindrat på pendlingscykelstråk. Om det inte är möjligt på en begränsad sträcka så är det desto viktigare att banan tillåter det så fort det tvingande hindret är passerat. Hindret kan ju också med tiden övervinnas och den smala delen utvidgas.

I centrala staden kommer pendlingscykelstråken ofta att utsättas för avsmalningar. Ju fler smala ställen, desto viktigare att bredden ökas igen överallt där det är möjligt. Det finns en risk att planerare som inte har intresse för cykling tycker att det blir snyggare på ritningen om banan har samma bredd hela vägen och därför bestämmer bredden efter den trängsta flaskhalsen på sträckan. Och med ”lat projektering” kanske man bara ritar ett enda snitt för gatans disposition som man sedan tillämpar längs hela projektområdet. Men där hoppas jag verkligen att jag oroar mig i onödan eftersom Göteborg har som uttalat mål att öka cyklandet rejält och vara en cykelvänlig stad.

Framkomlighet trots ombyggnader
Från Bö centrum in mot Sankt Sigfrids plan pågår vägarbeten. Närmast Bö centrum har en del till av cykelbanan just byggts ut till pendlingscykelstandard. Under tiden fick cyklister och gående överta en rejäl andel av körbanan.

Cykelbana lånar körbanan vid Bö

Cyklister och gående fick låna en rejäl andel av körbanan medan g|c-banan, där synvillan låg förr, gjordes om.

Och i kringelikrokarna närmare Sankt Sigfrids plan görs vidlyftiga förstärkningsarbeten och rörläggningar i gatan. Trots att biltrafiken är avstängd här ges cyklister och gående möjlighet att komma fram. Det blir en del kryssande, men den goda viljan framstår ändå tydligt.

Cykelbart trots uppgrävd Delsjöväg

Trots att biltrafiken är avstängd och grävarbeten pågår, får cyklister och gående komma fram. De slipper vidlyftiga omvägar.

Om man ser till att cykeln är bästa alternativet att komma fram genom allt byggkaosen i stan kan man få fler att börja vardagscykla. Det är en vinst på många sätt – för miljön, för kondition och hälsa, för stans hållbarhetsmål, och även för entreprenören som har lättare att ordna en bra tillfällig väg för gående och cyklister än för bil och buss, för att inte tala om spårvagn.

Riktigt slät bana förbi Gothia Towers
Förr var cykelbanan förbi Gothia Towers ojämn. Välten hade förmedlat kantstenens alla ojämnheter ut över hela banan, och det fanns sättningar och lagningar. Men när sträckan nedanför Gothia Tower 1 och 2 asfalterades om 2016, lovade asfalterarna mig att det skulle bli jämnare. Och det blev det verkligen! Ännu tre år senare är denna del av banan underbart jämn.

Slät cykelbana förbi Gothia Towers

Denna cykelbana blev riktigt slät 2016 och är det än idag. Flammigheten är solkatter från Gothia Towers glasfasad.

Men frågan är om den höga kvaliteten kommer att överleva bygget av Västlänken, och om Trafikverket kommer att återställa eventuell påverkan av arbetsmaskiner, sättningar, tillfälliga trafikomläggningar mm. Vi kan alla konstatera kvaliteten idag och jämföra med hur den blir framöver. Tänk på det när du cyklar här nästa gång!

Publicerat i Beröm, Vägarbete | 1 kommentar

Planeraren ger ofarbar väg

Nu när Allén-Sprängkullsgatan är avskuren pga Västlänksarbeten leds cyklisterna en lång omväg genom Haga. Men cykelreseplaneraren föreslår trots det den ordinarie vägen och ger otillräcklig info om avstängningen.

I mobilen
Jag blev tipsad om att cykelreseplaneraren i mobilen föreslår den ordinarie vägen från Storan till Övre Husargatan, den som går via Allén och Sprängkullsgatan utan avvikelser. Den enda antydan om att det finns något krux i korsningen mellan dem är en liten ikon som kan ge varningstexten:

Mobila cykelreseplanerarens Hagaväg

Cykelväg enligt planeraren i appen Cykelstaden. Om man klickar på varningsikonerna får man bara veta att framkomligheten är begränsad, inte att den är omöjlig.

Alla tre ikonerna i korset gav samma information. Budskapet kan knappast tolkas som att vägen är helt avstängd och att man måste ta en stor omväg. Snarare ger det intryck av att det kan bli lite smalt på vissa ställen, kanske trasig asfalt och någon slang som korsar cykelbanan. Men i själva verket blir man omledd en halv kilometer genom Haga.

På datorn
Även cykelreseplaneraren på datorn (Trafiken.nu) föreslog den ordinarie, nu helt ofarbara vägen. Men här gav ikonerna i alla fall bättre besked – om man var så nyfiken så att man klickade på dem:

Datorns cykelreseplanerares Hagaväg

Cykelväg enligt planeraren på Trafiken.nu. Om man klickar på varningsikonerna får man veta att det förslag som ges egentligen är helt oanvändbart.

Förslag
Som grundprincip borde cykelreseplanerarna aldrig föreslå en väg som är omöjlig att använda. Ikonerna och deras information visar ju att systemen känner till att det finns problem, och i Trafiken.nu närmare bestämt att den ordinarie vägen är avstängd. Reseplanerarna borde ensas så att även mobilversionen kan berätta att det inte bara är begränsad framkomlighet utan helt avstängt.

I vårt fall borde reseplanerarna anvisa en väg via Vasagatan eller Storgatan istället, vilket de säkert hade gjort med automatik om de tagit hänsyn till sin egen information om att den ordinarie vägen är avstängd.

Det kan dock finnas en poäng med att den ordinarie vägen ändå antyds på något sätt, t.ex. med en prickad linje. Då ser man att det är en bra väg under normala förhållanden, men inte just nu. Och ikonerna bör kunna förklara varför.

Att alltid föreslå en farbar väg borde vara lätt ordnat. Det är bara att ge systemet rätt och samstämmig information. Att dessutom antyda den del av ordinarie väg som just nu inte är lämplig kan dock kräva en uppdatering av mjukvaran.

Tack John Slinning Jannesson för tipset!

Tillägg 5/6: Mer info i appen
Det visade sig att i-symbolen i appens inforuta inte är en markör som talar om att denna pratbubbla är en info-ruta, utan att man kan klicka på den för att få mer info. Och där framgår att ”begränsad framkomlighet” egentligen betyder avstängt.

Alltså: Grundinformationen är att man ska cykla denna väg, infobubblan säger att framkomligheten är begränsad men den djupare info som går att gräva fram säger att bägge dessa uppgifter är fel.

Tillägg 6/6: Förslag och fråga till Trafikkontoret
Jag beskrev problemet, hänvisade till denna artikel och bifogade den som worddokument. Mitt huvudbudskap var att cykelreseplanerarna borde visa en väg som faktiskt går att cykla. Det vore en bonus om de även kunde antyda ordinarie, just nu ofarbara väg.

Jag frågade slutligen vad de anser om mina förslag.

Tillägg 25/6: Svar från Trafikkontoret
De instämmer i att reseplaneraren borde kunna ta hänsyn till faktiska hinder. Det kräver dock en uppdatering av själva reseplaneraren och en samordning med bl.a. Västtrafik som äger den planerare som används i Cykelstaden. TK kommer att ta upp frågan eftersom de anser att funktionen är viktig.

Publicerat i Besked, Förslag, Omledningar | Lämna en kommentar

Hagaomledningens skyltning

Nu byggs Västlänkens Hagastation. Jag granskar skyltningen av omledningen för cyklister från Allén till Sprängkullsgatan. Ett par ställen är bra, men det finns ett och annat att anmärka på. Vad kan dessa brister lära oss?

Översikt
I Allén nära Hagakyrkan ansluter ett nord-sydligt pendlingscykelstråk från Västra Frölunda till det öst-västliga som löper genom hela Allén. Pga att man nu bygger Västlänken och dess Hagastation görs avspärrningar och omledningar. Låt oss titta närmare på hur man skyltat omledningen av pendlingscyklisterna som ska från Allén vid Viktoriagatan (A) till Sprängkullsgatan vid Handels (B).

Jag granskar skyltningen som den var i maj 2019. Att omledningen blir en väldig omväg i vårt fall är en annan historia. Det diskuteras i Omledningsväg genom Haga. Här granskar jag bara hur skyltningen kommunicerar den faktiska omledningen.

Jag försöker identifiera allt – stort som smått – som kan skapa problem för cyklister, även detaljer som någon kanske uppfattar som petiga och negativa. Se det som analys medelst dammsugning. Det är naturligtvis inte alltid lätt för omledaren att göra sin tanke tydlig för alla cyklister, men några av de problem jag pekar på borde i alla fall gå att eliminera.

Följande karta ger en överblick:

Karta Omledningsskyltning genom Haga

Heldragen blå linje är den (mer eller mindre) skyltade omledningen för cyklister från A till B. Streckad blå linje är en tillfällig gc-led från Rosenlund. Streckad grön linje är en gångväg. Rosa band i Allén är avstängda cykelbanor. Siffror markerar intressanta platser för omledningens skyltning och refereras i texten. Karta från Eniro.

Plats A, Viktoriakorsets östsida
Här på östsidan finns bara en enda orange skylt. Den sitter på en hög stolpe, skymd för cyklister av andra vägvisningsskyltar på samma stolpe. På andra sidan Viktoriagatan vid plats 1 anas flera orange skyltar som vi ska återkomma till.

Allén vid Viktoriagatan öst

Vy längs Alléns centrala cykelbana åt väster med den korsande Viktoriagatan närmast. Bilden är tagen ett stycke vid sidan om cykelbanan så att den orange vägvisningsskylten inte ska vara skymd.

Den orange vägvisningsskylten nämner inga platser som kan hjälpa oss på vår färd mot plats B vid Sprängkullsgatan. Men om vägen till vår destination är omledd så att man ska ta sig över till andra sidan Nya Allén är det bra att veta det före korset, för är det rött rakt fram och grönt över Nya Allén, kan man passa på att korsa den gatan först. Cykelpassagen före korset har dessutom trafikljus för cykel i rätt riktning för oss, till skillnad från passagen på andra sidan Viktoriagatan.

Plats 1, Viktoriakorsets västsida
Här finns två ganska motsägande orange skyltar. En är jättestor och säger att trottoar och cykelbana är avstängd söderut längs Viktoriagatan mot Vasagatan. Den hänvisar alla som ska mot Linnéplatsen att istället fortsätta cykelbanan västerut mot plats 3. Men en mindre skylt säger att den cykelbanan är avstängd och hänvisar med en pil över Nya Allén till GC-banan på norra sidan.

Allén vid Viktoriagatan väst

Den stora skylten säger att Viktoriagatan är avstängd söderut och att vi istället ska fortsätta västerut i Allén …

Allén vid Viktoriagatan väst mot norr

Foto från stora skyltens plats mot norr. … Men den lilla skylten till vänster i bild säger istället ”cykelbana avstängd” och hänvisar cyklister att korsa Nya Allén. Här är cykelpassagen enkelriktad åt fel håll för oss (men skylten påsades någon gång den 22…23 maj).

Förmodligen vill den lilla skylten säga att den södra banan bara är avstängd för cyklister men inte för gående. Men ska man vara petig så betyder budskapet ”cykelbana avstängd” att varken cyklister eller gående får passera där. Banan är en cykelbana med mittlinje och allt. Enligt lag får gående använda cykelbanor om det inte finns en gångbana, men hela banan är likväl en cykelbana, och nu alltså avstängd enligt skylten.

Banan är inte spärrad med staket förrän längre in vid plats 3, och man anar redan från plats 1 att det framför den fysiska avspärrningen finns en orange skylt som pekar åt vänster för dem som ska till Linnéplatsen. Det är rätt riktning för oss som ska till B. Så kanske är lilla skylten vid plats 1 bara en förvarning om den kommande avspärrningen vid plats 3. Förvarningar är bra. Då kan man planera. Alla dessa faktorer gör att man lätt tror att det är ok att cykla vidare till plats 3 och sedan följa gången som går åt vänster precis före själva avspärrningen. Allt ser också ganska bra ut längs den vägen ända tills man kommer till spårvagnshållplatsen vid Parkgatan. Där leds man rätt ut på den smala perrongen som uppenbart inte är så lämplig för cykling.

Jag tror att den stora och den lilla omledningsskylten kommer från två olika planeringar som inte har samverkat.

Plats 2, Viktoriakorsets nordsida
Här finns två små orange skyltar. En pekar mot Rosenlund och en annan mot Linnéplatsen.

Allén vid Viktoriagatan nord mot väst

Vy västerut från Viktoriakorsets nordsida. Till höger en hänvisning för både gående och cyklister till Rosenlund. Till vänster en hänvisning över Nya Allén för gående till Linnéplatsen, men ingen info till cyklister om hur de ska ta sig dit.

Allén vid Viktoriagatan nord mot syd

Vy söderut från Viktoriakorsets nordsida. Till höger syns hänvisningen över gatan för gående till Linnéplatsen. På andra sidan gatan syns den stora skylten som spärrar Viktoriagatan och pekar höger för både gående och cyklister, rakt mot den mindre skylten ”cykelbana avstängd”, som i sin tur är vinklad så att den är omöjligt att se härifrån.

En omledning till Rosenlund är ointressant för oss som ska till Sprängkullsgatan. Skylten till Linnéplatsen för gående är vår enda hjälp då det inte finns någon annan info till cyklister. Den stora skylten på andra sidan förstärker budskapet om vägen till Linnéplatsen och får även cyklister att korsa Nya Allén för att välja den vägen. Också de som cyklat därifrån och hit kan bli förvirrade av skyltningen här och cykla tillbaks över Nya Allén igen.

I en punkt där gående och cyklister ska ledas olika vägar till samma destination tror jag att det måste finnas skyltar för båda trafikslagen. Helst bör man dessutom vända symbolerna så att de ser ut att gå/cykla åt önskat håll, vilket demonstreras i Vänd cykelsymbolen rätt.

Plats 3, vid cykelbanans faktiska avstängning
Här finns två orange skyltar – dels den vi förut såg på avstånd om Linnéplatsen och som vid närmare granskning visar sig ha gång- men inte cykelsymbol, och dels en som pekar tillbaka mot Viktoriakorset med både gång- och cykelsymbol. Att den ena skylten saknar cykelsymbol är dock ingen skillnad som man lägger märke till om man redan fått uppfattningen att man ska cykla denna väg mot Linnéplatsen. Cyklister är rätt vana vid omledningsskyltar som hjälper gående men inte tänker på cyklister, så många märker nog bara att själva destinationen är den rätta och fortsätter. Det finns heller inga alternativa vägar i denna punkt.

Trots att plats 3 inte är någon förgrening finns det en cykelomledning åt ena hållet men inte åt andra. Möjligen är den bakomliggande tanken att cyklister ska leda cykeln från Sprängkullsgatan genom hållplatsen men hoppa på cykeln när de kommit hit.

Där Rosenlundsbanan ansluter till Allén
Den blå streckade linjen på kartan ovan visar en tillfällig GC-bana från Rosenlund som ansluter till Nya Alléns norra GC-bana. Här finns följande omledningsskyltar:

Allén vid Rosenlundsgångnen

Omledningsskyltar där den tillfälliga GC-banan från Rosenlund når Nya Alléns norra GC-bana. Bilden är tagen söderut med bygget och Hagaparken i bakgrunden.

Tolkningen måste bli att cyklister som ska till Linnéplatsen har två val: höger eller vänster, medan gående alltid bör välja vänster. Cyklister med lokalkännedom översätter nog det till att vänster går till Linnéplatsen via Sprängkullsgatan och höger via Linnégatan – två helt olika vägar dit. Med tanke på vårt mål borde vi välja vänster. De cyklister som därmed svänger vänster mot Viktoriagatan får inte mycket annat att välja på än banan genom Hagakyrkans hållplats mot Sprängkullsgatan som enligt vissa indikationer bara är tänkt för gående.

Och de cyklister som istället svänger höger får snart se denna skylt:

Allén med Sprängkullen i sikte

Omledningsskyltar längs Nya Alléns norra GC-bana hänvisar samtliga som ska till Sprängkullsgatan att ta vänster, dvs österut mot Viktoriakorset. Bilden är tagen söderut med Hagaparken och Sprängkullsgatan i bakgrunden. Här ser vi nästan ända till vårt mål, plats B vid Handels.

Ingen säger att det är lätt att skylta stora omledningar, men nog finns det en del onödiga motsägelser för cyklister bland dessa orange skyltar.

Plats 4-6 vid Pustervik
Trots allt väljer vi nu att fortsätta västerut ända till plats 4 i Allén strax före Pustervikskorset. I detta kors byter Nya Allén namn till Norra Allégatan.

Allén vid Pustervikskorset öst

Nya Alléns norra GC-bana upphör vid Pustervikskorset, vid plats 4 närmast kameran. Här finns åt vänster en cykelpassage över Nya Allén, vilket också utgör den normala leden vidare för cyklister. Plats 5 ligger rakt fram på andra sidan övergångsstället utan cykelpassage. Men där finns en smal cykelbana bakom refugerna och en orange omledningsskylt till Linnéplatsen. Plats 6 ligger bland träden bakom den vita bilen.

Vid plats 4 går den huvudsakliga cykelvägen direkt åt vänster över Nya Allén, vilket också framgår av den ordinarie svarta skyltningen. Här finns ingen omledningsskylt som säger att det ska vara på något annat sätt nu. Svänger man därför vänster, hamnar man efter två ljusreglerade korsningar vid plats 6. Där ser man bara en enda omledningsskylt. Den säger att både gående och cyklister ska svänga höger igen, oavsett destination. Man leds alltså tillbaks till Norra Allégatan som är Nya Alléns namn efter korsningen. Cyklar man så, tvingas man efter tre meningslösa trafikljuspassager fortsätta rakt fram i den biltäta Norra Allégatan till Järntorget, se Omledning vid Pustervik. Att omledningen mot Linnéplatsen egentligen går åt vänster från plats 6 och in i Haga får man inte veta vid detta vägval.

Om vi istället svänger höger mot Pusterviksplatsen och sedan i en båge för att komma in bakom refugen till den smala cykelbanan vid plats 5, kommer vi till en orange omledningsskylt mot Linnéplatsen, se bilden ovan. Det finns även en sådan skylt vid plats 6, men den är vänd så att man bara ser den om man kommer via plats 5.

Där vi startade vid A var vägen mot Linnéplatsen rätt väg till vårt mål B – Handels vid Sprängkullsgatan. Men här vid Pusterviksgatan har vi blivit ledda så långt bort från vårt mål så att Linnéplatsen inte längre framstår som en bra ledstjärna för oss. Man måste undra om en omledning dit fortfarande är relevant, eller om den kommer att gå via Linnégatan utan att alls komma i närheten av Handels. Vidlyftiga omledningar kräver hänsyn till många fler ruttalternativ än korta omledningar som bara har få eller inga förgreningar längs vägen. I vårt fall hade vi behövt en skylt för destinationen ”Linnéplatsen via Sprängkullsgatan” för att veta hur omledaren har tänkt.

Låt oss anta att vi som ska till Handels ändå förstår att vi ska svänga in i Haga, och att orange skyltar mot ”Linnéplatsen” nog betyder ”Linnéplatsen via Sprängkullsgatan”.

Plats 7-8 i Haga
I Haga finns entydiga och korrekta orange skyltar. Bra!

De följer både Trafikkontorets och Trafikverkets principer som säger att omledningar ska skyltas med destinationer i alla punkter där man behöver välja väg. Tyvärr är hela vägen genom Haga belagd med gatsten, vars komfort ligger långt ifrån den pendlingscykelbana som den ersätter. Vägen är dessutom spärrad på ett ställe med betonggrisar som gör det svårt för lastcyklar eller cykelkärror att passera. Det hade behövt ändras, i synnerhet som omledningen tjänstgör som pendlingscykelbana. Men om vi håller oss till skyltningen så är den bra här.

Bra skyltat i Haga

Entydiga och korrekta orange skyltar inne i Haga. Tyvärr gatstensskak hela vägen.

Vid korsningen Sprängkullsgatan / Haga Östergata är skyltningen tydlig med att man visserligen kan cykla hela vägen ner till Södra Allégatan, men där tar det stopp. Istället erbjuds omledningen genom Haga till Rosenlund. Här behöver man inte tveka.

Plats 9 vid Handels
Här ligger plats B som är vårt mål. Om man kommer söderifrån, från Övre Husargatan, och hade tänkt cykla Allén österut, skulle man behöva bli informerad här så att man kan välja Vasagatan istället för att hamna i omledningen genom Haga som ger en halv km omväg i onödan. Det är tillåtet att cykla Viktoriagatan till vår punkt A, så Vasa-Viktoria hade varit ett mycket bättre val för oss, bara vi varit förberedda.

Funderingar
Här finns många lärdomar för den som vill göra bra omledningar. Denna artikel är dock tillräckligt lång, så en sammanställning av viktiga saker att tänka på får anstå till ett annat tillfälle. Jag har ju också undersökt andra omledningar i andra artiklar. De kan också ingå som underlag vid en sammanställning.

Synpunkter på skyltningen av denna omledning eller på min granskning av den mottages tacksamt. Bra att ha vid en kommande sammanställning av önskvärda principer för orange skyltning.

Tillägg 28/5: Två skyltändringar
Idag på lunchen noterade jag att cykelbanan mitt i Allén mellan Pusterviksgatan och Järntorget åter har öppnats. Den konstiga hänvisningen på plats 6 tillbaks till Norra Allégatan är därmed borta. Inga nya skyltar finns, så huvudflödet av cyklister österifrån som vill följa omledningen till Linnéplatsen kommer nu att hamna på Järntorget.

Dessutom har omledningsskyltarna ändrats där den tillfälliga GC-banan från Rosenlund når Nya Alléns norra GC-bana. Numera hänvisas gående explicit åt vänster och cyklister bara åt höger. Men den efterföljande hänvisningen av båda trafikslagen åt vänster kvarstår.

Möjligen kan någon mer skylt ha ändrats i området.

Tillägg 3/6: Ett steg fram, ett tillbaka
Idag såg jag att den orange skylten på Viktoriakorsets nordsida som hänvisar cyklister till Rosenlund har kompletterats så att man även hänvisar till Linnéplatsen samma väg. Det minskar förvirringen något.

Men på Haga Östergata där det omledda pendlingscykelstråket går, har nu hela gatans bredd blockerats av en grushög och en grävmaskin. (Tack Fredrik för tipset i Facebookgruppen Cykla i Göteborg!)

Grushögen på Haga Östergata

Haga Östergata – tillförordnat pendlingscykelstråk. Men det syns inte.

Den smala norra trottoaren är enda sättet att komma förbi, men det har inte gjorts någon ramp upp för cyklister. Det verkar som om detta grushögsprojekt utförs oberoende av Västlänksarbetena, och att Haga Östergata egentligen bara används som gruslager och parkering för grävmaskinen vid ett gatuarbete på Östra Skansgatan. Troligen har de ingen aning om att de blockerar ett tillfälligt pendlingscykelstråk. Har de ens frågat Trafikkontoret om lov? Trafikkontoret skulle behöva koordinera alla arbeten som kan påverka en och samma omledning, speciellt när det gäller pendlingscyklingsnätet.

Tillägg 25/6: Haga Östergata fortfarande spärrad
Jag felanmälde hindret på Haga Östergata den 10/6 och påminde den 17/6. Andra har också felanmält det. Jag har inte fått något svar än, men en som anmälde tidigare fick svar från kundtjänsten att de hoppades att problemet blivit åtgärdat. Att kundtjänsten hoppades har tydligen inte hjälpt. Frågan är om de hoppats så mycket att de inte skickat vidare ärendet till TK. Det skulle förklara varför inget händer och jag inte får svar. Appen Cykelstaden är en stark länk i kedjan, men efter den håller inte ”cykelkedjan”, varken för att fixa problemet eller återkoppla med en förklaring till varför det inte går.

Gatan är fortfarande tillförordnat pendlingscykelstråk då den bättre cykelväg som byggts genom arbetsplatsen inte kunnat öppnas enligt plan pga ett oväntat grävarbete i Allén. Därför måste det betraktas som dåligt att pendlingscykelbanan på Haga Östergata fortfarande verkar behandlas med sådant ointresse.

Publicerat i Omledningar, Provåkning, Skyltar o symboler | 2 kommentarer